Kết quả thực hiện công tác dân tộc 6 tháng đầu năm 2019 xã Măng Ry
19-8-2019
Trong 6 tháng đầu năm, các cấp, ngành trên địa bàn xã Măng Ry đã chủ động tích cực phối hợp, tham mưu triển khai thực hiện tốt các chính sách dân tộc và đã đạt được những kết quả nhất định, từng bước cải thiện đời sống người dân, hoàn thiện cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội, cụ thể là:

Thực hiện Chương trình 135 về đầu tư cơ sở hạ tầng cho các xã đặc biệt khó khăn, xã đã thực hiện đầu tư khởi công 02 công trình mới (công trình nước sinh hoạt Pu Tá, công trình sửa chữa đường đi thôn Pu Tá), duy tu bảo dưỡng 01 công trình (công trình cầu Đăk Dơn). Hiện nay các công trình đang thi công, khối lượng thực hiện đạt trên 80% và đang làm các thủ tục giải ngân theo quy định; Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, xã được giao 275 triệu đồng hỗ trợ các loại giống cây cà phê Catimo, vật tư phân bón phục vụ sản xuất để hỗ trợ cho 22 hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn 6 thôn.

Công trình sửa chữa đường đi thôn Pu Tá, xã Măng Ry

Cùng với đó, xã huy động bà con tham gia đóng góp bằng ngày công lao động tham gia các hạng mục công trình như công trình sửa chữa đường đi Pu Tá đã huy động đóng góp ngày công quy ra tiền 55 triệu đồng; hỗ trợ phát triển sản xuất các hộ dân tham gia dự án đóng góp phân chuồng, thuốc trừ mối kiến và thuốc trừ sâu bệnh... để cùng triển khai đề án; Thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào DTTS theo Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg đã kịp thời tổ chức, thăm hỏi động viên tặng quà cho 07 người có uy tín; Thực hiện chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế- xã hội vùng DTTS và miền núi giai đoạn 2017-2020 theo Quyết định 2085/QĐTTg đã kịp thời hỗ trợ cho 26 hộ vay vốn để phát triển sản xuất giống Sâm Ngọc Linh, kinh phí giải ngân 1.090 triệu đồng; Chính sách cấp không thu tiền một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng DTTS và miền núi, vùng ĐBKK theo Quyết định số 59/QĐ-TTg, Bưu điện đã cấp phát kịp thời cho đối tượng thụ hưởng; góp phần nâng cao hiểu biết, kiến thức cho người dân vùng dân tộc và miền núi.

Để việc triển khai thực hiện các chính sách đân tộc đạt được kết quả và hoàn thành nhiệm vụ năm 2019, UBND xã Măng Ry cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ sau:

- Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, vận động sâu rộng trong nhân dân ý nghĩa tầm quan tọng các chương tình, chính sách của Đảng, Nhà nước hỗ trợ đầu tư cho nhân dân vùng DTTS nhằm từng bước xóa đói, giảm nghèo bền vững.

- Phát huy vai trò của Ban giám sát cộng đồng và người có uy tín tại các thôn bằng việc tăng cường giám sát thực hiện các chương tình, chính sách dân tộc trên địa bàn.

- Tiếp tục triển khai các giải pháp đẩy nhanh việc thực hiện có hiệu quả các chương trình, chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh 6 tháng cuối năm 2019, đảm bảo tiến độ kế hoạch đề ra.

- Thực hiện tốt chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất theo yêu cầu của cấp có thẩm quyền theo quy định./.

Nguyễn Xuân Lộc

 

  
Số lượt xem:357
Bài viết liên quan:
Icon  Kết quả thực hiện Chương trình 135 trong 6 tháng đầu năm 2019 tỉnh Kon Tum
Icon  Kết quả thực hiện các tiêu chí nông thôn mới trong 6 tháng đầu năm 2019 của xã Diên Bình
Icon  Kết quả rà soát xã, thôn hoàn thành mục tiêu Chương trình 135 tỉnh Kon Tum
Icon  Hiệu quả đầu tư Chương trình 135 trên địa bàn huyện Đăk Glei
Icon  Uỷ ban Dân tộc ban hành Thông tư quy định chế độ báo cáo về công tác dân tộc
Icon  Kết quả Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh Kon Tum
Icon  Kết quả thực hiện Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững năm 2018 tỉnh Kon Tum
Icon  Kết quả thực hiện Chương trình 135 năm 2018 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Icon  Kết quả công tác vận động quần chúng Quý I-2019 trên địa bàn các xã biên giới tỉnh Kon Tum
Icon  Kết quả thực hiện Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2018