Lãnh đạo qua các thời kỳ
2-1-2019
CÁC ĐỒNG CHÍ NGUYÊN LÃNH ĐẠO CƠ QUAN 
LÀM CÔNG TÁC DÂN TỘC CẤP TỈNH TỪ KHI TÁI LẬP TỈNH KON TUM
 
 
Đ/c Rô Mô Sô Ra
Nguyên Trưởng Ban Dân tộc
(1993-1997; 2001-2008)
Đ/c Nguyễn Tấn Quyết
Nguyên Phó Ban ĐCĐC-KTM
(1993-1994)
 
 Đ/c Nguyễn Văn Thái
Nguyên Chi cục trưởng
Chi cục Dân tộc-ĐCĐC-KTM
(1995-2000)
 
Đ/c Phạm Văn Long
Nguyên Phó Ban Dân tộc Tôn giáo
(2001-2005)
 
Đ/c Trần Bảng
Nguyên Phó Chi cục trưởng
Chi cục Dân tộc-ĐCĐC-KTM
(1998-2000)
 
Đ/c Đặng Quang Ngọc
Nguyên phó Ban Dân tộc
(2005-2010)
Đ/c Rơ Châm Long
Nguyên Phó Ban Dân tộc
(2005-2008)
 
Đ/c Rơ Châm Giáo 
Nguyên Trưởng Ban Dân tộc
(2008-2014)
 
Đ/c Đặng Luận
Nguyên Phó Ban Dân tộc
(2010-2014)
   
 
 
Đ/c Ka Ba Thành 
Nguyên Trưởng Ban Dân tộc
(2014-2019)
 

 

  
Số lượt xem:976
Bài viết liên quan:
Icon  Quá trình hình thành và phát triển
Icon  Chức năng, nhiệm vụ
Icon  Tổ chức bộ máy
Icon  Các dân tộc tỉnh Kon Tum