THÔNG TIN CHỈ ĐẠO - ĐIỀU HÀNH

Ngày 8/1/2019, Ban Dân tộc ban hành Thông báo số 01/TB-BDT về lịch tiếp công dân năm 2019 của Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum