THÔNG TIN CHỈ ĐẠO - ĐIỀU HÀNH

Ngày 09/1/2020, Ban Dân tộc ban hành Thông báo số 02/TB-BDT về lịch tiếp công dân năm 2020 của Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum