Kết quả thực hiện Chương trình 135 trong 6 tháng đầu năm 2019 tỉnh Kon Tum
10-8-2019
Căn cứ các chỉ tiêu kế hoạch và dự toán ngân sách Nhà nước giao năm 2019 thực hiện Chương trình 135 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, tỉnh Kon Tum đã tập trung chỉ đạo và triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện để Chương trình

Cây cầu treo nối đôi bờ thị trấn Đăk Glei. Ảnh: VP

Trong 6 tháng đầu năm được sự quan tâm hỗ trợ của Trung ương, nhiều chủ trương, chính sách đã được đầu tư, hỗ trợ trên địa bàn, đặc biệt vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số. Đặc biệt việc triển khai thực hiện chương trình 135 trên địa bàn tỉnh luôn được sự quan tâm, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND các cấp, công tác phối hợp tuyên truyền của mặt trận, các đoàn thể, sự nhiệt tình, đồng thuận tham gia thực hiện của nhân dân trên địa bàn tỉnh. Qua quá trình tổ chức, triển khai thực hiện đều có sự phối hợp chặt chẽ từ Trung ương đến địa phương; từ cấp tỉnh đến cấp huyện, xã và sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan chủ trì thực hiện dự án với các Sở, ngành liên quan trong quá trình xây dựng kế hoạch phân bổ vốn, hướng dẫn thực hiện, tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện chương trình; Các chương trình được triển khai thực hiện đều công khai dân chủ từ cơ sở thôn, làng và lựa chọn bình xét theo thứ tự ưu tiên nên nội dung đầu tư hỗ trợ cơ bản bám sát quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, phù hợp với điều kiện thực tế, được nhân dân nhiệt tình tham gia thực hiện. Qua đó, bước đầu đã tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức, thay đổi tập quán sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, từng bước cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của người dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh. Kết quả, đến tháng 7 năm 2019 toàn tỉnh đã thực hiện và giải ngân được 30.258 triệu đồng, đạt 32,83% kế hoạch năm, trong đó Dự án đầu tư cơ sở hạ tầng thực hiện và giải ngân 30.096 triệu đồng đạt 44,78% kế hoạch năm; chủ yếu là trả nợ các công trình năm trước và tạm ứng khối lượng các công trình khởi công mới; Đến nay Ban Dân tộc đã phối hợp với các sở, ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố đã tham mưu UBND tỉnh xin chủ trương và ban hành Kế hoạch số 14/KH-BDT ngày 28/02/2019 của Ban Dân tộc tổ chức các lớp tập huấn, nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ cơ sở thuộc Chương trình 135 năm 2019 trên địa bàn tỉnh Kon Tum, dự kiến 12 lớp với tổng số học viên theo kế hoạch 1.200 học viên, thời gian tổ chức tập huấn đầu tháng 8 năm 2019 và giải ngân kinh phí đạt theo kế hoạch đề ra.

Mặc dù các địa phương đã quyết liệt chỉ đạo và tổ chức thực hiện các chương trình, chính sách song tiến độ thực hiện và giải ngân nguồn vốn còn chậm, chưa đạt yêu cầu đề ra, đặc biệt là dự án Hỗ trợ phát triển sản xuất, Duy tu bảo dưỡng các công trình hạ tầng sau đầu tư. Để hoàn thành kế hoạch năm 2019 các địa phương cần tập trung chỉ đạo thực hiện các nội dung, kế hoạch đã được giao chỉ tiêu kế hoạch, đảm bảo đến ngày 31 tháng 01 năm 2019 giải ngân 100% kế hoạch vốn sự nghiệp đúng đối tượng, hiệu quả; đồng thời các sở, ban ngành tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc ở cơ sở trong tổ chức thực hiện chương trình./.

Nguyễn Xuân Lộc

  
Số lượt xem:687
Bài viết liên quan:
Icon  Kết quả thực hiện các tiêu chí nông thôn mới trong 6 tháng đầu năm 2019 của xã Diên Bình
Icon  Kết quả rà soát xã, thôn hoàn thành mục tiêu Chương trình 135 tỉnh Kon Tum
Icon  Hiệu quả đầu tư Chương trình 135 trên địa bàn huyện Đăk Glei
Icon  Uỷ ban Dân tộc ban hành Thông tư quy định chế độ báo cáo về công tác dân tộc
Icon  Kết quả Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh Kon Tum
Icon  Kết quả thực hiện Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững năm 2018 tỉnh Kon Tum
Icon  Kết quả thực hiện Chương trình 135 năm 2018 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Icon  Kết quả công tác vận động quần chúng Quý I-2019 trên địa bàn các xã biên giới tỉnh Kon Tum
Icon  Kết quả thực hiện Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2018
Icon  Cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng DTTS và miền núi, vùng ĐBKK giai đoạn 2019-2021