banner
Thứ 2, ngày 28 tháng 9 năm 2020
Kết quả Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh Kon Tum
15-5-2019

Ảnh Báo dân sinh: Kon Tum làm đường giao thông nông thôn

Trong năm qua việc triển khai thực hiện Chương trình luôn được sự quan tâm, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND các cấp, sự phối hợp tuyên truyền của mặt trận, các đoàn thể, sự nhiệt tình, đồng thuận tham gia đóng góp và thực hiện của nhân dân trên địa bàn qua đó đã đạt được nhiều kết quả như kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện Chương trình cũng như một số cơ chế hỗ trợ trong xây dựng nông thôn mới; trong quá trình triển khai thực hiện các ngành, các địa phương đã có sự nổ lực trong chỉ đạo, phối hợp và tổ chức thực hiện Chương trình đạt kết quả cao, góp phần đạt chuẩn các tiêu chí nông thôn mới.

Kết quả đạt được trên các mặt như, (i) Về nâng cao chất lượng quy hoạch, quản lý quy hoạch và tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch về phát triển nông nghiệp, nông thôn: Toàn tỉnh đã có 86/86 xã hoàn thành quy hoạch chung xây dựng NTM, đạt 100%; Việc công bố quy hoạch, ban hành quy chế quản lý quy hoạch và tổ chức thực hiện theo quy hoạch đã được các địa phương chú trọng và thực hiện theo quy định; (ii) Về xây dựng kết cấu hạ tầng, tỉnh đã quan tâm và tập trung mọi nguồn lực để ưu tiên đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng nông thôn, cụ thể ngoài nguồn ngân sách Nhà nước phân bổ trực tiếp cho Chương trình, tỉnh đã chỉ đạo tập trung lồng ghép các nguồn vốn khác để tập trung đầu tư xây dựng theo mục tiêu NTM, đầu tư xây dựng bê tông hóa được 15,68 km đường giao thông nông thôn; sửa chửa, nạo vét 18 công trình đập thủy lợi đầu mối; làm 02 cầu gỗ dân sinh; 01 sân bê tông nhà văn hóa; 01 sân bóng chuyền; 02 trường học; (iii) Về y tế, giáo dục, văn hoá, đảm bảo an sinh xã hội; bảo vệ môi trường sinh thái.  Hệ thống trường, lớp học được đầu tư nâng cấp, sửa chữa; hệ thống công trình vệ sinh, nước sạch cơ bản đảm bảo. Chất lượng giáo dục tiếp tục được nâng lên, trong đó chất lượng giáo dục vùng dân tộc thiểu số được cải thiện. Tổng số học sinh các cấp ra lớp năm học 2018-2019 đạt 155.271 em. Công tác dạy học và chăm sóc, giáo dục trẻ được đổi mới. Tỷ lệ thí sinh được công nhận tốt nghiệp kỳ thi quốc gia THPT năm 2018 đạt 95,87%, tăng 1,13% so với so cùng kỳ năm 2017. Toàn tỉnh có 158 trường đạt chuẩn quốc gia. Kết quả phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi và phổ cập trung học cơ sở tại các xã, phường, thị trấn được giữ vững. Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi được quan tâm, 100% xã, phường, thị trấn đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi. Công tác xóa phòng học tạm được chú trọng. Toàn tỉnh hiện có 48/86 xã đạt chuẩn tiêu chí số 14 về giáo dục và đào tạo.

Việc vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế thường xuyên được quan tâm, 86/86 xã đã có trạm y tế, có đội ngũ y bác sĩ, cơ sở vật chất cơ bản đáp ứng yêu cầu khám bệnh, với 100% Trạm y tế xã đã có bác sĩ làm việc thường xuyên; công tác phòng chống dịch bệnh thường xuyên được duy trì. Triển khai thực hiện tốt Luật Bảo hiểm y tế và khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế, tỷ lệ người dân tham gia các hình thức bảo hiểm đạt 89,62%. Lồng ghép các chương trình như hoạt động bổ sung Vitmin A; xây dựng làng sức khỏe; phong trào vệ sinh yêu nước, dự án cải tiện tình trạng dinh dưỡng trẻ em tại tỉnh...Toàn tỉnh hiện có 46/86 xã đạt chuẩn tiêu chí về y tế.

Tỉnh đã tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án “Nâng cao hiệu quả hoạt động các thiết chế văn hóa, thể thao ở nông thôn“; đẩy mạnh việc xây dựng và công nhận xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, đến nay đã có 10/10 huyện, thành phố tổ chức lễ phát động xây dựng xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị; 86/86 xã đăng ký xây dựng xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, đã công nhận được 18/86 xã đạt danh hiệu xã văn hóa Nông thôn mới; Triển khai thực hiện Đề án truyền thông  phát triển phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn toàn tỉnh, trong đó chú trọng tập trung thực hiện nội dung xây dựng văn hóa nông thôn mới và thực hiện các tiêu chí về  phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao ở xã, thôn và phong trào xây dựng’’ Khu dân cư văn hóa “ gắn với xây dựng nông thôn mới”, Cuộc vận đồng “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.... Tổng số xã đạt chuẩn tiêu chí  số 16 về văn hóa là 56/86 xã.

Công tác bảo vệ môi trường luôn được quan tâm, Chương trình MTQG về Nước sạch vệ sinh môi trường nông thôn được tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả. Tỷ lệ hộ gia đình sử dụng nước sạch hợp vệ sinh ở khu vực nông thôn là 87,7%; tỷ lệ hộ nông thôn có công trình vệ sinh hợp vệ sinh là 57%; tỷ lệ cơ sở sản xuất mới hình thành và đã xây dựng công nghệ sạch hoặc có thiết bị xử lý ô nhiễm môi trường đạt 100%. Các thôn (làng) đã đưa nội dung bảo vệ môi trường ở khu dân cư vào hương ước, quy ước của thôn, một số địa phương đã thành lập các tổ thu gom rác thải, vận động các hộ gia đình đào hố rác vệ sinh…Tuy nhiên vấn đề xử lý nước thải và chất thải rắn trên địa bàn tỉnh còn hạn chế, hầu như các xã chưa tính toán đến việc xử lý nước thải trong khu dân cư. So với bộ tiêu chí đến nay có 34 xã đạt chuẩn tiêu chí số 17 về môi trường và an toàn thực phẩm.

Bên cạnh những kết quả đạt được, trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình vẫn còn một số khó khăn như (i) Tiến độ thực hiện và giải ngân nguồn vốn sự nghiệp của các đơn vị, địa phương còn chậm do đó đã ảnh hưởng đến việc mục tiêu đề ra đối với việc xây dựng đạt chuẩn các tiêu chí nông thôn mới, đặc biệt là nguồn vốn hỗ trợ phát triển sản xuất. Việc phối hợp triển khai thực hiện nhiệm vụ của các Sở, ngành và các thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh có lúc chưa được thường xuyên và đúng mức; (ii) Một số xã đã được công nhận đạt chuẩn xã nông thôn mới, tuy nhiên qua rà soát hầu hết các xã chưa có phương án, giải pháp để nâng cao chất lượng các tiêu chí nhằm đạt chuẩn theo bộ tiêu chí mới; (iii) Việc phối hợp triển khai thực hiện nhiệm vụ của các Sở, ngành và các thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh có lúc chưa được thường xuyên và kịp thời; cấp huyện chưa có sự tập trung chỉ đạo đúng mức theo quy định, trong việc phân bổ kinh phí địa phương chưa quan tâm bố trí vốn để thực hiện Chương trình cũng như các giải pháp về huy động nguồn lực mà chủ yếu vẫn chờ ngân sách cấp trên phân bổ mới thực hiện; (iv) Nhu cầu về nguồn lực xây dựng nông thôn mới là rất lớn, trong khi đó ngân sách Nhà nước hỗ trợ hàng năm là rất thấp; bên cạnh đó các địa phương chưa có các giải pháp để huy động, tăng cường nguồn lực đầu tư cho chương trình như giải pháp phân bổ ngân sách địa phương, huy động sự tham hỗ trợ của các tổ chức, doanh nghiệp, người dân.....do đó rất khó hoàn thành các tiêu chí về hạ tầng và khó khăn trong việc hoàn thành mục tiêu đề ra.

Để thực hiện hiệu quả Chương trình, trong thời gian đến đề ra các giải pháp sau: (i) Tập trung ưu tiên chỉ đạo thực hiện đối với các xã đăng ký về đích năm 2019 và năm 2020 nhằm phấn đến cuối năm 2019 toàn tỉnh có thêm 08 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới; (ii) Các ngành, các cấp căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được phân công cần xây dựng kế hoạch cụ thể để chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra trong quá trình triển khai thực hiện; (iii) Chủ động lồng ghép các nguồn lực để đầu tư xây dựng, tập trung phát huy nội lực từ nhân dân để cùng đóng góp tham gia xây dựng với phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm; Tập trung thực hiện có hiệu quả xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn mới kiểu mẫu, khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, xây dựng nông thôn mới cấp thôn đối với những thôn thuộc xã Đặc biệt khó khăn, biên giới; đề án mỗi xã một sản phẩm; Tổ chức thẩm định và công  nhận các xã đạt chuẩn xã nông thôn mới theo kế hoạch năm 2019 đề ra./.

Nguyễn Xuân Lộc

 

Số lượt xem:1157
Bài viết liên quan:
THÔNG BÁO
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH TỈNH KON TUM

LIÊN KẾT WEBSITE

Trang thông tin điện tử Ban Dân tộc thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum 
Quản lý và nhập tin: Ban Dân tộc, số 163 - Bà Triệu - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum 
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Đinh Quốc Tuấn - Trưởng Ban. 
Điện thoại: 02603.866.127 - Fax: 02603.866.127 - Email: bandantoc-kontum@chinhphu.vn.
                   Ghi rõ nguồn "Trang Thông tin điện tử Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum" hoặc "bandantoc.kontum.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ nguồn này. 

1124836 Tổng số người truy cập: 29 Số người online:
Phát triển:TNC