banner
Thứ 7, ngày 4 tháng 7 năm 2020
Hoàn thành chính sách thăm hỏi, tặng quà hộ gia đình, cá nhân đồng bào DTTS tiêu biểu năm 2020

Từ nguồn kinh phí của tỉnh, trong tháng 4 và 5 năm 2020, Ban Dân tộc tỉnh đã phối hợp với UBND các huyện, thành phố tổ chức các đợt thăm hỏi, tặng quà cho các hộ gia đình, cá nhân đồng bào dân tộc thi...

Ngày 22-5-2020, Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành kế hoạch số 37 về việc triển khai thực hiện Kế hoạch 1321/KH-UBND ngày 20/4/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Văn bản số 981-CV/TU ngày 17-01-2...

Trong 6 tháng đầu năm 2020, cùng với các cơ quan, đơn vị đóng chân trên địa bàn Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Kon Tum đã triển khai thực hiện tốt công tác vận động quần chúng, tuyên truyền,...

Kết quả rà soát, phân định các xã, thôn vùng dân tộc thiểu số và miền núi theo trình độ phát triển giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Ttrong giai đoạn 2021-2025 tỉnh Kon Tum có 91 xã và 10 thôn thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi; trong đó: có 34 xã thuộc khu vực I, có 7 xã thuộc khu vực II và 50 xã thuộc khu vực III, có 11 xã k...

Nhằm tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo và nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp uỷ, chính quyền về công tác dân tộc, nhất là ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trong tình hình mới. Ngày ...

Kết quả sau 4 năm thực hiện dự án nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ cơ sở

Thực hiện Dự án 2 - Chương trình 135 thuộc Quyết định số 1722/QĐ-TTg ngày 02/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020; giai ...

Quan tâm thăm hỏi và hỗ trợ kịp thời đối với Người có uy tín để chính sách đi vào cuộc sống

Trong thời gian qua, những đóng góp của Người có uy tín trong đồng bào DTTS đối với sự phát triển của cộng đồng đã được Đảng, Nhà nước ghi nhận, tôn vinh và động viên, khuyến khích bằng những chính sá...

Phê duyệt Chương trình bảo vệ và phát triển các dân tộc thiểu số rất ít người giai đoạn 2021-2030

Triển khai Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới và Nghị quyết số 137/NQ-CP ngày 31/12/2017 của...

Kết quả triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2019

Trong năm 2019, tổng kinh phí bố trí để thực hiện các CTMTQG trên địa bàn tỉnh Kon Tum là 620, 491 tỷ đồng; trong đó: Nguồn ngân sách Nhà nước là 546, 362 tỷ đồng, vốn lồng ghép từ chương trình, dự án...

Qua triển khai thực hiện Chương trình 135 trên địa bàn, Kinh tế xã hội ở vùng sâu, vùng xa đã có bước phát triển; tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo giảm; trình độ dân trí, chất lượng nguồn lao động được nâ...

Triển khai công tác phối hợp vận động phụ nữ dân tộc thiểu số năm 2020

Ngày 9-3-2020, Ban Dân tộc tỉnh và Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh ký kết và ban hành kế hoạch phối hợp triển khai công tác vận động phụ nữ dân tộc thiểu số năm 2020 trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện Quyết định 2085/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn Huyện Ia H’Drai

Sau hơn 02 năm thực hiện (2017-2019) huyện Ia H’Drai đã có 817 hộ được hỗ trợ các nội dung, tổng kinh phí thực hiện là 3.277,5 triệu đồng; trong đó có 69 được vay vốn chuyển đổi ngành nghề, kinh phí t...

Sa Thầy là huyện miền núi, biên giới với 7/11 đặc biệt khó khăn thuộc diện đầu tư Chương trình 135. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân đã có nhiều cải thiện so với giai đoạn trước, nhưng nhìn ...

Tăng cường hợp tác quốc tế hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS của tỉnh Kon Tum

Năm 2019, tỉnh Kon Tum triển khai 14 dự án sử dụng vốn ODA bao gồm 10 dự án ODA vay và 04 dự án viện trợ không hoàn lại. Các dự án tập trung tại các lĩnh vực ưu tiên như hạ tầng kinh tế xã hội, y tế, ...

Kết quả thực hiện chính sách đặc thù cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi  trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Thực hiện Quyết định số 2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về triển khai thực hiện chính sách đặc thù hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt, giai đoạn từ năm 2017-2020 cho vùng ...

Huyện Đăk Hà: Triển khai có hiệu quả các hoạt động nhằm giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trên địa bàn

Trong những năm qua, các hoạt động nhằm giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết trong đồng bào DTTS trên địa bàn huyện Đăk Hà đã đạt được một số kết quả đáng khích lệ. Các cấp ủy đảng, chí...

Sau hơn 02 năm thực hiện (2017-2019) huyện Đăk Tô đã có 517 hộ được hỗ trợ các nội dung, tổng kinh phí thực hiện là 1.449 triệu đồng (Ngân sách trung ương hỗ trợ 849 triệu đồng, vốn vay giải ngân đạt ...

Lập Hội đồng thẩm định Chương trình MTQG phát triển KTXH vùng DTTS, miền núi

Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập Hội đồng thẩm định nhà nước Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) Phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH) vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi giai đoạn...

Đẩy mạnh cung cấp thông tin cho người có uy tín

Để đội ngũ người có uy tín trong đồng bào DTTS không ngừng phát huy vai trò, nhiệm vụ trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp...

Kết quả triển khai Quyết định số 45/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ năm 2019 tại tỉnh Kon Tum

Triển khai thực hiện Quyết định số 45/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc "Cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn". Được sự phối hợp của cơ qu...

Kết quả thực hiện Đề án giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống tại Xã Mô Rai, Sa Thầy

Triển khai thực hiện Đề án “giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2015 - 2020” (giai đoạn I) trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Trong những năm qua, đ...

Kế hoạch “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống năm 2020 trên địa bàn huyện Kon Rẫy

Ngày 27/02/2020, UBND huyện Kon Rẫy ban hành Kế hoạch số 28/KH-UBND triển khai thực hiện Đề án Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số năm ...

Huyện Ngọc Hồi: Bước đầu thực hiện có hiệu quả Quyết định 2085/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Từ nguồn kinh phí hỗ trợ, các đối tượng thu hưởng là hộ nghèo có điều kiện mua dụng cụ chứa nước đảm bảo hợp vệ sinh, có đất ở ổn định, tạo điều kiện chuyển đổi nghề, có quỹ đất và vay vốn phát triển ...

Trong tháng 01-2020, cùng với các cơ quan, đơn vị đóng chân trên địa bàn Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Kon Tum đã triển khai thực hiện tốt công tác vận động quần chúng, tuyên truyền, vận độ...

Hiệu quả đầu tư Chương trình 135 trên địa bàn huyện Đăk Hà

Những năm gần đây, đời sống của người dân huyện Đăk Hà đã có nhiều đổi thay, thu nhập bình quân đầu người từng bước tăng lên, nhiều công trình hạ tầng cơ sở được đầu tư xây dựng. Có được sự đổi thay đ...

Trang sau
THÔNG BÁO
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH TỈNH KON TUM

LIÊN KẾT WEBSITE

monochrome_photos HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
library_books VĂN BẢN MỚI BAN HÀNH
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải về
406/BDT-VP 9/6/2020 Công văn V/v báo cáo tình hình thực hiện công tác dân tộc 6 tháng đầu năm 2020 get_app
390/BDT-CSDT 5/6/2020 Công văn V/v thông báo lịch kiểm tra kết quả thực hiện chính sách dân tộc năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 get_app
120/BC-BDT 28/5/2020 Báo cáo Kết quả thực hiện công tác dân tộc tháng 05 và Kế hoạch công tác tháng 06 năm 2020 get_app
111/BC-BDT 25/5/2020 Báo cáo Kết quả thực hiện chính sách dân tộc giai đoạn 2016-2020 và xây dựng kế hoạch giai đoạn 2021-2025 get_app
354/BDT-VP 21/5/2020 Công văn V/v chuẩn bị một số nội dung tham dự Đại hội đại biểu các DTTS toàn quốc get_app
319/BDT-TTĐB 6/5/2020 Công văn v/v triển khai thực hiện Kế hoạch 1321/KH-UBND ngày 20/4/2020 của UBND tỉnh get_app
94/BC-BDT 24/4/2020 Báo cáo Kết quả rà soát, phân định các xã, thôn vùng dân tộc thiểu số và miền núi theo trình độ phát triển giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum get_app

Trang thông tin điện tử Ban Dân tộc thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum 
Quản lý và nhập tin: Ban Dân tộc, số 163 - Bà Triệu - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum 
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Đinh Quốc Tuấn - Trưởng Ban. 
Điện thoại: 02603.866.127 - Fax: 02603.866.127 - Email: bandantoc-kontum@chinhphu.vn.
                   Ghi rõ nguồn "Trang Thông tin điện tử Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum" hoặc "bandantoc.kontum.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ nguồn này. 

946675 Tổng số người truy cập: 13 Số người online:
Phát triển:TNC