TIN CHUYÊN NGÀNH
Hoàn thiện chính sách về di dân, tái định cư dự án thủy lợi, thủy điện

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án: “Rà soát và hoàn thiện các chính sách về di dân, tái định cư dự án thủy lợi, thủy điện”.

Kết quả triển khai thực hiện chiến lược công tác dân tộc trên địa bàn  tỉnh Kon Tum, giai đoạn 2014-2019

Ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 449/QĐ-TTg ngày 12/3/2013 về phê duyệt Chiến lược công tác dân tộc đến năm 2020 và Quyết định số 2356/QĐ-TTg ngày 4/12/2013 ban hành Chương trình thực hiện Chiến lược công tác dân tộc đến năm 2020, UBND tỉnh đã xây dựng Kế hoạch số 1285/KH-UBND, ngày 29/5/2014 triển khai Chương trình hành động thực hiện Chiến lược công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh đến năm 2020 (hiện nay là Kế hoạch sô 2426/KH-UBND ngày 7/5/2017). Sau 5 năm triển khai thực hiện, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự tập trung chỉ đạo đồng bộ từ Trung ương đến địa phương, các chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Kon Tum: Kết quả công tác vận động quần chúng năm 2019 trên địa bàn các xã biên giới

Trong năm 2019, cùng với các cơ quan, đơn vị đóng chân trên địa bàn, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Kon Tum đã cụ thể hóa bằng các nghị quyết, kế hoạch triển khai thực hiện tốt công tác vận động quần chúng, tuyên truyền, vận động giúp đồng bào các dân tộc phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giảm nghèo bền vững, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới.

Ban hành chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn

Ngày 08/10/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định 76/2019/NĐ-CP về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Ngày 06/9/2019, Ủy ban Dân tộc ra Quyết định số 617/QĐ-UBDT ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019 - 2021”.

Kết quả thực hiện công tác dân tộc 6 tháng đầu năm 2019 xã Măng Ry

Trong 6 tháng đầu năm, các cấp, ngành trên địa bàn xã Măng Ry đã chủ động tích cực phối hợp, tham mưu triển khai thực hiện tốt các chính sách dân tộc và đã đạt được những kết quả nhất định, từng bước cải thiện đời sống người dân, hoàn thiện cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội, cụ thể là:

Kết quả thực hiện Chương trình 135 trong 6 tháng đầu năm 2019 tỉnh Kon Tum

Căn cứ các chỉ tiêu kế hoạch và dự toán ngân sách Nhà nước giao năm 2019 thực hiện Chương trình 135 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, tỉnh Kon Tum đã tập trung chỉ đạo và triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện để Chương trình

Công tác tuyên truyền cho đồng bào vùng dân tộc thiểu số  và miền núi 6 tháng đầu năm 2019

Kết quả thực hiện các tiêu chí nông thôn mới trong 6 tháng đầu năm 2019 của xã Diên Bình

Căn cứ các mục tiêu, nhiệm vụ thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2019, xã Diên Bình đã tập trung triển khai đồng bộ các nội dung và đề ra các giải pháp để thực hiện Chương trình có hiệu quả

Kon Tum triển khai Quyết định số 03/2019/QĐ-TTg ngày 15/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí xác định xã, thôn hoàn thành mục tiêu Dự án 2 (Chương trình 135) thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020.

Hiệu quả đầu tư Chương trình 135 trên địa bàn huyện Đăk Glei

Những năm gần đây, đời sống của người dân huyện Đăk Glei đã có nhiều đổi thay, thu nhập bình quân đầu người từng bước tăng lên, nhiều công trình hạ tầng cơ sở được đầu tư xây dựng. Có được sự đổi thay đó là do cấp ủy, chính quyền địa phương đã sử dụng có hiệu quả nguồn vốn Chương trình 135 thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia Giảm nghèo bền vững. Đây là một Chương trình đã thực sự mang lại hiệu quả trong phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Ngày 31/5/2019, Uỷ ban Dân tộc ban hành Thông tư số 01/2019/TT-UBDT quy định chế độ báo cáo công tác dân tộc.

Kết quả Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh Kon Tum

Năm 2018, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đã góp phần thay đổi bộ mặt nông thôn miền núi, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân không ngừng được cải thiện mang lại cuộc sống ấm no hạnh phúc.

Kết quả thực hiện Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững năm 2018 tỉnh Kon Tum

Trong năm 2018, việc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững đã góp phần hoàn thiện hạ tầng kinh tế - xã hội khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, tạo điều kiện để người nghèo tiếp cận với các dịch vụ xã hội cơ bản, nâng cao dân trí, tạo việc làm và nâng cao chất lượng nguồn lao động.

Tỉnh Kon Tum có 54 xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu và có 66 thôn (làng) đặc biệt khó khăn thuôc diện đầu tư Chương trình 135 giao đoạn 2017-2020. Trong năm qua, được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước nhiều chương trình, dự án đã được triển khai thực hiện trên địa bàn các xã, thôn ĐBKK trong đó có Chương trình 135 đã góp phần hỗ trợ người dân phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội nâng cao đời sống của người dân, bộ mặt nông thôn có nhiều đổi thay, hệ thống kết cấu hạ tầng ngày càng hoàn thiện, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân vươn lên phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững.

Trong Quý I/2019, cùng với các cơ quan, đơn vị đóng chân trên địa bàn Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Kon Tum đã triển khai thực hiện tốt công tác vận động quần chúng, tuyên truyền, vận động giúp đồng bào các dân tộc phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giảm nghèo bền vững, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới.

Thực hiện Quyết định 1956/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020. Đến nay các huyện, thành phố tiếp tục tăng cường chỉ đạo, điều hành công tác đào tạo nghề gắn với thực hiện các chỉ tiêu Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững; trong đó chú trọng ưu tiên đào tạo các ngành nghề làm việc trong các lĩnh vực kinh tế mũi nhọn của tỉnh, ưu thế của từng địa bàn, năng lực, nhu cầu của người lao động. Góp phần đào tạo nâng cao tay nghề, áp dụng vào thực tiễn công việc sản xuất của gia đình, nắm bắt kỹ thuật để phát triển sản xuất có hiệu quả, nâng cao năng suất lao động, giải quyết việc làm, cải thiện đời sống, tăng thêm thu nhập cho hộ gia đình.

Cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng DTTS và miền núi, vùng ĐBKK giai đoạn 2019-2021

Ngày 09 tháng 01 năm 2019 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 45/QĐ-TTg về việc cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn giai đoạn 2019-2021 với mục tiêu nhằm tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị tại vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn giai đoạn 2019 - 2021.

Công tác rà soát đưa ra khỏi danh sách và bình chọn bổ sung người có uy tín trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2019

Thực hiện Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg, ngày 06/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín và chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số; Ngày 28/01/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 118/QĐ-UBND phê duyệt bổ sung người có uy tín và đưa ra khỏi danh sách người có uy tín trong đồng bào DTTS trên địa bàn Kon Tum năm 2019.

Nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của 02 ngành trong lĩnh vực nhân đạo; chăm lo cho người nghèo, người dân tộc thiểu số, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội của Đảng, Nhà nước. Ngày 27-12-2018, Ủy ban Dân tộc và Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam thống nhất Chương trình công tác phối hợp hoạt động giai đoạn 2019-2021.

Vốn vay ưu đãi, điểm tựa vươn lên thoát nghèo

Năm 2018, tỉnh Kon Tum được Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam giao chỉ tiêu kế hoạch tín dụng để thực hiện cho vay theo Quyết định 2085/QĐ-TTg là 17.500 triệu đồng

HĐND thành phố Kon Tum phê duyệt Đề án xây dựng làng du lịch cộng đồng giai đoạn 2018-2020

Ngày 20/12/2018, Hội đồng nhân dân thành phố Kon Tum đã ban hành Nghị quyết số 04 phê duyệt Đề án xây dựng làng du lịch cộng đồng Kon KơTu, xã ĐăkRơWa, thành phố Kon Tum, giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2030.

Trong tháng 12-2018, cùng với các cơ quan, đơn vị đóng chân trên địa bàn Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Kon Tum đã triển khai thực hiện tốt công tác vận động quần chúng, tuyên truyền, vận động giúp đồng bào các dân tộc phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giảm nghèo bền vững, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới.

UBND tỉnh Kon Tum phê duyệt Đề án giảm nghèo bền vững huyện IaH’drai giai đoạn 2018-2020

Ngày 24/12/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 1438/QĐ-UBND phê duyệt Đề án giảm nghèo bền vững huyện IaH’drai, tỉnh Kon Tum giai đoạn 2018-2020.

Ngày 28-12-2018, UBND huyện IaH’drai ban hành Kế hoạch số 106/KH-UBND thực hiện Kế hoạch số 71/KH-UBND của UBND tỉnh Kon Tum về thực hiện Chỉ thị 14-CT/TU ngày 02-04-2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân tộc trên địa bàn huyện.

Trang sau