TIN CHUYÊN NGÀNH
UBND tỉnh ban hành Quyết định Quy định vị trí, vai trò, nhiệm vụ của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Ngày 25/12/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành Quyết định số 28/2019/QĐ-UBND về Quy định vị trí, vai trò, nhiệm vụ của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Kon Tum  theo quyết định số 12/QĐ-TTg, ngày 06/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ năm 2019

Thực hiện Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 06/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín và chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số và Công văn số 285/UBDT-DTTS ngày 29/3/2018 của Ủy ban Dân tộc về việc hướng dẫn triển khai thực hiện Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg. Ban Dân tộc đã triển khai các nội dung: cung cấp thông tin, hỗ trợ vật chất, động viên tinh thần cho người có uy tín theo quy định.

Ngày 13/12/2019, UBND tỉnh Kon Tum ban hành Quyết định số 1425/QĐ-UBND Phê duyệt kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh Kon Tum, năm 2019.

Kết quả đợt thăm hỏi, tặng quà hộ gia đình, cá nhân đồng bào DTTS tiêu biểu trên các lĩnh vực trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2019

Từ ngày 14/10/2019 đến ngày 07/11/2019, Ban Dân tộc tỉnh đã hoàn thành việc thực hiện chính sách đối với hộ gia đình, cá nhân tiêu biểu trong các lĩnh vực năm 2019 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Kết quả triển khai thực hiện chiến lược công tác dân tộc trên địa bàn huyện Đăk Hà, giai đoạn 2014-2019

Để phát triển toàn diện và bền vững vùng dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi - địa bàn có vị trí đặc biệt quan trọng về phát triển kinh tế, chính trị, quốc phòng, an ninh và môi trường sinh thái của đất nước. Ngày 12/3/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 449/QĐ-TTg về phê duyệt Chiến lược công tác dân tộc đến năm 2020 và Quyết định số 2356/QĐ-TTg ngày 4/12/2013 ban hành Chương trình thực hiện Chiến lược công tác dân tộc đến năm 2020. Trên cơ sở Kế hoạch của UBND tỉnh Kon Tum, UBND huyện Đăk Hà đã ban hành Kế hoạch số 183/KH-UBND ngày 23/10/2017 triển khai Chương trình hành động thực hiện Chiến lược công tác dân tộc trên địa bàn huyện giai đoạn 2017-2020. Sau 3 năm triển khai thực hiện Kế hoạch, với sự nỗ lực, cố gắng của cả hệ thống chính trị, sự tập trung chỉ đạo từ tỉnh đến địa phương, công tác dân tộc và thực hiện các chính sách dân tộc trên địa bàn huyện Đăk hà đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Kết quả triển khai thực hiện Chương trình 135 trên địa bàn huyện Ngọc Hồi năm 2019

Ngọc Hồi là 01 huyện miền núi, biên giới thuộc tỉnh Kon Tum, năm 2019 toàn huyện có 07 xã, 01 thị trấn, 76 thôn, tổ dân phố với trên 58 nghìn người, gồm 17 dân tộc anh em sinh sống, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) chiếm 57,16% dân số toàn huyện. Theo Quyết định 582/QĐ-TTg ngày 28/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng DTTS và Miền núi giai đoạn 2016-2020, trên địa bàn huyện Ngọc Hồi có 01 xã đặc biệt khó khăn với 8 thôn đặc biệt khó khăn; 04 xã biên giới: Sa Loong, Đăk Dục, Pờ Y, Đăk Xú giáp với Nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào và Vương Quốc Campuchia (9.256 hộ, 31.798 khẩu sinh sống) được thụ hưởng Chương trình 135. Trong những năm qua, được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước thông qua nhiều chương trình, dự án hỗ trợ người dân phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân trên địa bàn.

Hoàn thiện chính sách về di dân, tái định cư dự án thủy lợi, thủy điện

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án: “Rà soát và hoàn thiện các chính sách về di dân, tái định cư dự án thủy lợi, thủy điện”.

Kết quả triển khai thực hiện chiến lược công tác dân tộc trên địa bàn  tỉnh Kon Tum, giai đoạn 2014-2019

Ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 449/QĐ-TTg ngày 12/3/2013 về phê duyệt Chiến lược công tác dân tộc đến năm 2020 và Quyết định số 2356/QĐ-TTg ngày 4/12/2013 ban hành Chương trình thực hiện Chiến lược công tác dân tộc đến năm 2020, UBND tỉnh đã xây dựng Kế hoạch số 1285/KH-UBND, ngày 29/5/2014 triển khai Chương trình hành động thực hiện Chiến lược công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh đến năm 2020 (hiện nay là Kế hoạch sô 2426/KH-UBND ngày 7/5/2017). Sau 5 năm triển khai thực hiện, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự tập trung chỉ đạo đồng bộ từ Trung ương đến địa phương, các chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Kon Tum: Kết quả công tác vận động quần chúng năm 2019 trên địa bàn các xã biên giới

Trong năm 2019, cùng với các cơ quan, đơn vị đóng chân trên địa bàn, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Kon Tum đã cụ thể hóa bằng các nghị quyết, kế hoạch triển khai thực hiện tốt công tác vận động quần chúng, tuyên truyền, vận động giúp đồng bào các dân tộc phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giảm nghèo bền vững, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới.

Ban hành chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn

Ngày 08/10/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định 76/2019/NĐ-CP về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Ngày 06/9/2019, Ủy ban Dân tộc ra Quyết định số 617/QĐ-UBDT ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019 - 2021”.

Kết quả thực hiện công tác dân tộc 6 tháng đầu năm 2019 xã Măng Ry

Trong 6 tháng đầu năm, các cấp, ngành trên địa bàn xã Măng Ry đã chủ động tích cực phối hợp, tham mưu triển khai thực hiện tốt các chính sách dân tộc và đã đạt được những kết quả nhất định, từng bước cải thiện đời sống người dân, hoàn thiện cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội, cụ thể là:

Kết quả thực hiện Chương trình 135 trong 6 tháng đầu năm 2019 tỉnh Kon Tum

Căn cứ các chỉ tiêu kế hoạch và dự toán ngân sách Nhà nước giao năm 2019 thực hiện Chương trình 135 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, tỉnh Kon Tum đã tập trung chỉ đạo và triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện để Chương trình

Công tác tuyên truyền cho đồng bào vùng dân tộc thiểu số  và miền núi 6 tháng đầu năm 2019

Kết quả thực hiện các tiêu chí nông thôn mới trong 6 tháng đầu năm 2019 của xã Diên Bình

Căn cứ các mục tiêu, nhiệm vụ thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2019, xã Diên Bình đã tập trung triển khai đồng bộ các nội dung và đề ra các giải pháp để thực hiện Chương trình có hiệu quả

Kon Tum triển khai Quyết định số 03/2019/QĐ-TTg ngày 15/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí xác định xã, thôn hoàn thành mục tiêu Dự án 2 (Chương trình 135) thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020.

Hiệu quả đầu tư Chương trình 135 trên địa bàn huyện Đăk Glei

Những năm gần đây, đời sống của người dân huyện Đăk Glei đã có nhiều đổi thay, thu nhập bình quân đầu người từng bước tăng lên, nhiều công trình hạ tầng cơ sở được đầu tư xây dựng. Có được sự đổi thay đó là do cấp ủy, chính quyền địa phương đã sử dụng có hiệu quả nguồn vốn Chương trình 135 thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia Giảm nghèo bền vững. Đây là một Chương trình đã thực sự mang lại hiệu quả trong phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Ngày 31/5/2019, Uỷ ban Dân tộc ban hành Thông tư số 01/2019/TT-UBDT quy định chế độ báo cáo công tác dân tộc.

Kết quả Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh Kon Tum

Năm 2018, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đã góp phần thay đổi bộ mặt nông thôn miền núi, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân không ngừng được cải thiện mang lại cuộc sống ấm no hạnh phúc.

Kết quả thực hiện Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững năm 2018 tỉnh Kon Tum

Trong năm 2018, việc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững đã góp phần hoàn thiện hạ tầng kinh tế - xã hội khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, tạo điều kiện để người nghèo tiếp cận với các dịch vụ xã hội cơ bản, nâng cao dân trí, tạo việc làm và nâng cao chất lượng nguồn lao động.

Tỉnh Kon Tum có 54 xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu và có 66 thôn (làng) đặc biệt khó khăn thuôc diện đầu tư Chương trình 135 giao đoạn 2017-2020. Trong năm qua, được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước nhiều chương trình, dự án đã được triển khai thực hiện trên địa bàn các xã, thôn ĐBKK trong đó có Chương trình 135 đã góp phần hỗ trợ người dân phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội nâng cao đời sống của người dân, bộ mặt nông thôn có nhiều đổi thay, hệ thống kết cấu hạ tầng ngày càng hoàn thiện, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân vươn lên phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững.

Trong Quý I/2019, cùng với các cơ quan, đơn vị đóng chân trên địa bàn Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Kon Tum đã triển khai thực hiện tốt công tác vận động quần chúng, tuyên truyền, vận động giúp đồng bào các dân tộc phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giảm nghèo bền vững, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới.

Thực hiện Quyết định 1956/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020. Đến nay các huyện, thành phố tiếp tục tăng cường chỉ đạo, điều hành công tác đào tạo nghề gắn với thực hiện các chỉ tiêu Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững; trong đó chú trọng ưu tiên đào tạo các ngành nghề làm việc trong các lĩnh vực kinh tế mũi nhọn của tỉnh, ưu thế của từng địa bàn, năng lực, nhu cầu của người lao động. Góp phần đào tạo nâng cao tay nghề, áp dụng vào thực tiễn công việc sản xuất của gia đình, nắm bắt kỹ thuật để phát triển sản xuất có hiệu quả, nâng cao năng suất lao động, giải quyết việc làm, cải thiện đời sống, tăng thêm thu nhập cho hộ gia đình.

Cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng DTTS và miền núi, vùng ĐBKK giai đoạn 2019-2021

Ngày 09 tháng 01 năm 2019 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 45/QĐ-TTg về việc cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn giai đoạn 2019-2021 với mục tiêu nhằm tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị tại vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn giai đoạn 2019 - 2021.

Công tác rà soát đưa ra khỏi danh sách và bình chọn bổ sung người có uy tín trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2019

Thực hiện Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg, ngày 06/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín và chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số; Ngày 28/01/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 118/QĐ-UBND phê duyệt bổ sung người có uy tín và đưa ra khỏi danh sách người có uy tín trong đồng bào DTTS trên địa bàn Kon Tum năm 2019.

Trang sau