banner
Thứ 2, ngày 27 tháng 6 năm 2022

Ngày 17/5/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1478/UBND-KTTH về việc tiếp tục rà soát nhu cầu vay vốn đối với chương trình tín dụng chính sách theo Nghị quyết số 11-NQ/CP ngày 30/01/2022 của Chính ph...

Ngày 17/5/2022, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 1479/KH-UBND về phòng , chống suy dinh dưỡng thấp còi ở trẻ em dưới 5 tuổi vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Kon Tum đến năm 2...

Quan tâm thực hiện chính sách đối với học sinh  dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Những năm qua, tiếp tục thực hiện tốt quan điểm của Đảng và Nhà nước “giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu”, sự nghiệp phát triển giáo dục và đào tạo nói chung, giáo dục và đào tạo đối với học si...

Sau 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW, các chính sách an sinh xã hội trên địa bàn huyện đã được cơ quan, đơn vị, đoàn thể và các xã, thị trấn tập trung triển khai thực hiện và đạt kết...

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký ban hành Nghị định số 28/2022/NĐ-CP ngày 26/4/2022 về chính sách tín dụng ưu đãi thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đ...

Ngày 26 tháng 4 năm 2022, Chính phủ ban hành Nghị định số 28/2022/NĐ-CP về chính sách tín dụng ưu đãi thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu s...

Ngày 11 tháng 11 năm 2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 99/2021/NĐ-CP Quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công. Nghị định này quy định chi tiết về quản lý, thanh to...

Từ ngày 4 đến ngày 8 tháng 4 năm 2022, Ban Dân tộc đã tổ chức đoàn kiểm tra việc thực hiện chỉ tiêu về tỷ lệ hộ dân tộc thiểu số có đất ở, đất sản xuất trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông và Đăk Tô

Ngày 25 tháng 03 năm 2022, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 07/2022/QĐ-TTg quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa ...

Công văn số 846/UBND-KGVX ngày 28/3/2022, UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ...

Quyết định số 147/QĐ-UBND ngày 28/3/2022, UBND tỉnh Kon Tum đã ban hành Bộ tiêu chí về “thôn (làng) nông thôn mới ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số” trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2022 - 2025. Bộ ...

Theo Thông tư 15/2022/TT-BTC ngày 4 tháng 3 năm 2022 của Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào ...

Để cụ thể hóa Kết luận số 65-KL/TW ngày 30 tháng 10 năm 2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác dân tộc trong tình hình...

Ngày 15/3/2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 353/QĐ-TTg về phê duyệt danh sách huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo giai đoạn 2021-2025. Theo đó, đã phê ...

Triển khai Chương trình Truyền thông về bình đẳng giới đến năm 2030 theo Quyết định số 1790/QĐ-TTg ngày 23/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum đã ban hành Kế hoạch số 662/KH-...

Kết quả 10 năm thực hiện chính sách đối với người có uy tín huyện Đăk Tô

Ngày 10/3/2022, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum - Trưởng ban Ban Chỉ đạo các Chương trình Mục tiêu Quốc gia tỉnh giai đoạn 2021-2025 đã ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo tại Quyết định...

Ngày 22 tháng 2 năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 86/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025, bao gồm 26 thà...

Kết quả thực hiện Quyết định 45/QĐ-TTg về việc “cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn” trên địa bàn huyện Đăk Tô

Kết quả thực hiện Quyết định 45/QĐ-TTg về việc “cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn” trên địa bàn huyện Đăk Tô

Phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số huyện Ngọc Hồi

Thực hiện hiệu quả chương trình, chính sách dân tộc¬¬ tỉnh Kon Tum

Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết về bảo tồn và phát huy giá trị nghề truyền thống của các dân tộc thiểu số

Dự thảo Quyết định ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum

Hội nghị trực tuyến đánh giá kết quả 3 năm thực hiện  Quyết định số 45/QĐ-TTg ngày 9 tháng 01 năm 2019 của  Thủ tướng Chính phủ

Sáng ngày 11 tháng 01 năm 2022, tại Thủ đô Hà Nội, Ủy ban Dân tộc tổ chức Hội nghị trực tuyến đánh giá kết quả 3 năm thực hiện Quyết định 45/QĐ-TTg ngày 9 tháng 01 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về ...

Trang sau
THÔNG BÁO
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH TỈNH KON TUM

LIÊN KẾT WEBSITE

monochrome_photos HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

Trang thông tin điện tử Ban Dân tộc thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum 
Quản lý và nhập tin: Ban Dân tộc, số 163 - Bà Triệu - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum 
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Đinh Quốc Tuấn - Trưởng Ban. 
Điện thoại: 02603.866.127 - Fax: 02603.866.127 - Email: bandantoc-kontum@chinhphu.vn.
                   Ghi rõ nguồn "Trang Thông tin điện tử Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum" hoặc "bandantoc.kontum.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ nguồn này. 

2580103 Tổng số người truy cập: 22 Số người online:
Phát triển:TNC