banner
Thứ 2, ngày 28 tháng 9 năm 2020
Thông tin sai lệch về đồng bào DTTS trên mạng xã hội: Sự nghèo nàn về văn hóa của những người làm chương trình

Thời gian gần đây, dư luận đang có nhiều phản ứng về việc các trang mạng xã hội xuyên tạc những món ăn truyền thống của đồng bào DTTS

Ngày 15/9/2020, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 1409/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 120/2020/QH14 ngày 19 tháng 6 năm 2020 của Quốc hội về phê duyệt chủ trương đầu tư Chương tr...

Vốn tín dụng chính sách góp phần giảm nghèo ở Kon Tum

Kon Tum là tỉnh có tỉ lệ người dân là đồng bào dân tộc thiểu số cao (chiếm hơn 53%), nhận thức còn nhiều hạn chế nên kinh tế chậm phát triển, nhất là vùng sâu, vùng xa. Những năm qua, nhờ tuyên truyền...

Chính phủ ban hành Nghị định số 104/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định số 53/2015/NĐ-CP ngày 29/5/2015 của Chính phủ quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với cán bộ, công chức. Nghị định 104/202...

Ban hành kế hoạch tổ chức Lễ Tuyên dương học sinh, sinh viên và thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc tiêu biểu năm 2020 lần thứ VIII

Ngày 04/9/2020 Uỷ ban Dân tộc đã ban hành Kế hoạch tổ chức Lễ Tuyên dương học sinh, sinh viên và thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc tiêu biểu năm 2020. Đây là lần thứ 8 Lễ Tuyên dương được tổ chức.

Bảo tồn và phát triển nghề truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ trên địa bàn huyện Kon Rẫy

Trong thời gian qua, Ủy ban nhân dân huyện Kon Rẫy đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân, đặc biệt là người dân tộc thiểu số làm tốt công tác bảo tồn và...

Bảo tồn văn hóa các dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Kon Plông

Trong những năm qua, công tác bảo tồn và phát huy di sản văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Kon Plông luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo, lãnh đạo của cấp ủy, ch...

Thực hiện chính sách, pháp luật về khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh

Giai đoạn 2011-2020, triển khai thực hiện các Chương trình hỗ trợ ứng dụng và chuyển giao tiến bộ khao học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội nông thôn và miền núi giai đoạn 2011 - 2015;...

Kết quả thực hiện công tác dân tộc 8 tháng đầu năm 2020 tại Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum

Trong 8 tháng đầu năm 2020, tập thể, công chức người lao động hệ thống cơ quan làm công tác dân tộc có nhiều nỗ lực, cố gắng trong việc triển khai các giải pháp đẩy nhanh việc thực hiện các chương trì...

Chuyển 7 trường Dự bị Đại học, Hữu nghị, Phổ thông vùng cao về trực thuộc Ủy ban Dân tộc

Ngày 24/8/2020, Thủ tướng Chính Phủ đã ký ban hành Quyết định số 1292/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT).

Ngày 13-8-2020, Công an tỉnh Kon Tum đã ban hành Kế hoạch số 1858/KH-CAT-PX01 thực hiện Đề án “Bồi dưỡng kiến thức dân tộc và tiếng dân tộc cho cán bộ chiến sỹ theo Quyết định số 771/QĐ-TTg của Thủ tư...

Ngày 17/8/2020, UBND tỉnh Kon Tum ban hành văn bản số 3019/UBND-KGVX chỉ đạo tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong vùng dân tộc thiểu số và Miền núi

Thành lập BCĐTƯ Chương trình MTQG phát triển KTXH vùng đồng bào dân tộc thiểu số

(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc quyết định thành lập Ban Chỉ đạo (BCĐ) Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền...

Hoàn thành thực hiện công tác tuyên truyền, vận động bảo tồn và phát triển nghề truyền thống của các DTTS tại chỗ trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2020

Trong tháng 6/2020, Ban Dân tộc phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh tổ chức 05 Hội nghị tuyên truyền, vận động bảo tồn và phát triển nghề truyền thống của các DTTS

Hoàn thành chính sách thăm hỏi, tặng quà hộ gia đình, cá nhân đồng bào DTTS tiêu biểu năm 2020

Từ nguồn kinh phí của tỉnh, trong tháng 4 và 5 năm 2020, Ban Dân tộc tỉnh đã phối hợp với UBND các huyện, thành phố tổ chức các đợt thăm hỏi, tặng quà cho các hộ gia đình, cá nhân đồng bào dân tộc thi...

Ngày 22-5-2020, Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành kế hoạch số 37 về việc triển khai thực hiện Kế hoạch 1321/KH-UBND ngày 20/4/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Văn bản số 981-CV/TU ngày 17-01-2...

Trong 6 tháng đầu năm 2020, cùng với các cơ quan, đơn vị đóng chân trên địa bàn Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Kon Tum đã triển khai thực hiện tốt công tác vận động quần chúng, tuyên truyền,...

Kết quả rà soát, phân định các xã, thôn vùng dân tộc thiểu số và miền núi theo trình độ phát triển giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Ttrong giai đoạn 2021-2025 tỉnh Kon Tum có 91 xã và 10 thôn thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi; trong đó: có 34 xã thuộc khu vực I, có 7 xã thuộc khu vực II và 50 xã thuộc khu vực III, có 11 xã k...

Nhằm tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo và nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp uỷ, chính quyền về công tác dân tộc, nhất là ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trong tình hình mới. Ngày ...

Kết quả sau 4 năm thực hiện dự án nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ cơ sở

Thực hiện Dự án 2 - Chương trình 135 thuộc Quyết định số 1722/QĐ-TTg ngày 02/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020; giai ...

Quan tâm thăm hỏi và hỗ trợ kịp thời đối với Người có uy tín để chính sách đi vào cuộc sống

Trong thời gian qua, những đóng góp của Người có uy tín trong đồng bào DTTS đối với sự phát triển của cộng đồng đã được Đảng, Nhà nước ghi nhận, tôn vinh và động viên, khuyến khích bằng những chính sá...

Phê duyệt Chương trình bảo vệ và phát triển các dân tộc thiểu số rất ít người giai đoạn 2021-2030

Triển khai Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới và Nghị quyết số 137/NQ-CP ngày 31/12/2017 của...

Kết quả triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2019

Trong năm 2019, tổng kinh phí bố trí để thực hiện các CTMTQG trên địa bàn tỉnh Kon Tum là 620, 491 tỷ đồng; trong đó: Nguồn ngân sách Nhà nước là 546, 362 tỷ đồng, vốn lồng ghép từ chương trình, dự án...

Qua triển khai thực hiện Chương trình 135 trên địa bàn, Kinh tế xã hội ở vùng sâu, vùng xa đã có bước phát triển; tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo giảm; trình độ dân trí, chất lượng nguồn lao động được nâ...

Trang sau
THÔNG BÁO
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH TỈNH KON TUM

LIÊN KẾT WEBSITE

library_books VĂN BẢN MỚI BAN HÀNH
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải về
216/BC-BDT 24/9/2020 Báo cáo Kết quả thực hiện công tác dân tộc quý III và phương hướng nhiệm vụ quý IV năm 2020 get_app
213/BC-BDT 23/9/2020 Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình 135 trong 9 tháng đầu năm 2020 get_app
748/BDT-TTĐB 22/9/2020 V/v đôn đốc các đơn vị báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Đề án bảo tồn và phát triển nghề truyền thống của các DTTS tại chỗ get_app
18/GM-BDT 21/9/2020 Giấy mời Về việc mời dự Lễ ra mắt mô hình tổ hợp tác chăn nuôi bò sinh sản của phụ nữ dân tộc Rơ Măm get_app
170/QĐ-BDT 21/9/2020 V/v thành lập Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Ban soạn thảo đề thi, Tổ thư ký- giúp việc Hội thi tìm hiểu về chính sách dân tộc và pháp luật có liên quan đến vùng DTTS và miền núi get_app
733/BDT-VP 18/9/2020 Công văn V/v triệu tập học viên tham gia các lớp bồi dưỡng kiến thức dân tộc cho CBCCVC là đối tượng 3 theo Đề án thuộc Quyết định 771/QĐ-TTg (các huyện Sa Thầy, Ia H'Drai, Kon Rẫy, Kon Plông, Thành phố Kon Tum) get_app
723/BDT-VP 16/9/2020 V/v triển khai lớp bồi dưỡng kiến thức dân tộc cho CBCCVC là đối tượng 4 huyện Kon Plông theo Đề án thuộc Quyết định 771/QĐ-TTg get_app

Trang thông tin điện tử Ban Dân tộc thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum 
Quản lý và nhập tin: Ban Dân tộc, số 163 - Bà Triệu - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum 
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Đinh Quốc Tuấn - Trưởng Ban. 
Điện thoại: 02603.866.127 - Fax: 02603.866.127 - Email: bandantoc-kontum@chinhphu.vn.
                   Ghi rõ nguồn "Trang Thông tin điện tử Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum" hoặc "bandantoc.kontum.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ nguồn này. 

1124776 Tổng số người truy cập: 29 Số người online:
Phát triển:TNC