Tổ chức bộ máy
2-1-2019

TỔ CHỨC BỘ MÁY

I. LÃNH ĐẠO BAN

 
TRƯỞNG BAN
Đinh Quốc Tuấn
 
 
PHÓ TRƯỞNG BAN 
U Minh Nam
 
PHÓ TRƯỞNG BAN 
Y Hằng
 
PHÓ TRƯỞNG BAN 
Hà Hồng Duy
  • Phân công nhiệm vụ Lãnh đạo Ban Dân tộc - Đang cập nhật

 

II. CÁC TỔ CHỨC THAM MƯU GIÚP VIỆC

1. Văn phòng

CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Thanh Hưng

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
Rơ Châm Lê
 
 
KẾ TOÁN TRƯỞNG
Kim Thị Thu Hồng
VĂN THƯ
Nguyễn Thị Phượng
CHUYÊN VIÊN
Trần Thị Y Tú
CHUYÊN VIÊN
Bùi Văn Thắng
NHÂN VIÊN
Lê Văn Thắng

Chức năng, nhiệm vụ:

1. Chủ trì tham mưu Dự thảo các văn bản:

- Quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Dân tộc.

- Quy định điều kiện, tiêu chuẩn, chức danh đối với Trưởng, Phó các đơn vị thuộc Ban; Trưởng, Phó phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện.

- Quyết định thành lập, sáp nhập, chia tách, giải thể các tổ chức, đơn vị của Ban theo quy định của pháp luật.

- Quy định về quan hệ, phối hợp công tác giữa Ban Dân tộc với các Sở, ban, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân cấp huyện.

2. Thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước thuộc phạm vi quản lý nhà nước được UBND tỉnh giao.

3. Thực hiện công tác tổng hợp báo cáo việc thực hiện các nhiệm vụ các phòng phục vụ họp giao ban hàng tuần; tổng hợp báo cáo tháng, quý, năm của cơ quan và các báo cáo khác theo chức năng nhiệm vụ của Văn phòng.

4. Tham mưu tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số các cấp của tỉnh; lựa chọn đề nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng các tập thể và cá nhân tiêu biểu người dân tộc thiểu số có thành tích xuất sắc trong lao động, sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo, giữ gìn an ninh, trật tự và gương mẫu thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

5. Tham mưu công tác phối hợp với Sở Nội vụ trong việc bố trí công chức là người dân tộc thiểu số làm việc tại các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện và công chức là người dân tộc làm việc tại Ủy ban nhân dân cấp xã; xây dựng và tổ chức thực hiện đề án ưu tiên tuyển dụng sinh viên dân tộc thiểu số đã tốt nghiệp các trường đại học, cao đẳng vào làm công chức tại cơ quan nhà nước ở địa phương

6. Tham mưu việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ công tác của văn phòng, các phòng thuộc Ban Dân tộc; quản lý tổ chức biên chế; thực hiện chế độ tiền lương, chính sách và chế độ đãi ngộ, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, công chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý của Ban Dân tộc theo quy định của pháp luật và phân công, phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh.

7. Thực hiện công tác hành chính quản trị; văn thư, lưu trữ; quản lý, điều hành phương tiện đi lại, cơ sở vật chất, tài sản của cơ quan; tổ chức thực hiện ngân sách được giao của cơ quan, công tác kế toán; tổ chức lực lượng tự vệ cơ quan, bảo đảm an toàn, an ninh, trật tự, công tác phòng cháy chữa cháy, công tác y tế, vệ sinh môi trường của cơ quan…

8. Thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng, kỷ luật, Hội đồng xét nâng lương, tham mưu thực hiện Quy chế dân chủ của cơ quan.

9. Đôn đốc, theo dõi việc triển khai thực hiện các nội dung chương trình, kế hoạch công tác; phối hợp với các phòng chuẩn bị nội dung, cơ sở vật chất, chương trình các cuộc họp, hội nghị, hội thảo của Ban và của ngành.

10. Tham mưu thực hiện công tác pháp chế.

11. Tham mưu thực hiện Chương trình phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị có liên quan về triển khai thực hiện, giám sát kết quả thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc.

2. Thanh tra 

 

 
PHÓ CHÁNH THANH TRA
Đặng Quang Hưng
 
 
THANH TRA VIÊN
Phan Xuân Cảnh

Chức năng, nhiệm vụ:

1. Kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm trong việc triển khai thực hiện công tác dân tộc và các chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh. 

2. Tiếp công dân, tham mưu giải quyết đơn thư khiếu nại, đơn thư tố cáo theo quy định của pháp luật.

3. Tham mưu thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm trong thẩm quyền được giao. 

4. Hướng dẫn, kiểm tra các phòng chuyên môn, giúp việc thuộc Ban thực hiện các quy định của pháp luật về công tác thanh tra; các kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra của Ban Dân tộc và các cơ quan liên quan.

5. Thường trực, tham mưu thực hiện công tác giúp đỡ xã kết nghĩa Măng Ri, huyện Tu Mơ Rông theo Nghị quyết của Tỉnh ủy.

6. Tổng hợp, thống kê, thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất các lĩnh vực được giao.

3. Phòng Chính sách Dân tộc 

 
TRƯỞNG PHÒNG
Trần Văn Tấn

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
Nguyễn Thị Thanh Phước
 
 
CHUYÊN VIÊN
Phạm Thị Mỹ Hạnh
 
CHUYÊN VIÊN
Nguyễn Xuân Lộc

Chức năng, nhiệm vụ:

1. Dự thảo các quyết định, chỉ thị; quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 05 năm và hàng năm thực hiện các chính sách, chương trình, đề án, dự án quan trọng về công tác dân tộc và chính sách dân tộc.

2. Tham mưu tổ chức thực hiện và hướng dẫn các địa phương thực hiện các chính sách, chương trình, đề án, dự án, mô hình thí điểm đầu tư phát triển kinh tế - xã hội đặc thù, hỗ trợ ổn định cuộc sống cho đồng bào dân tộc thiểu số vùng đặc biệt khó khăn, vùng biên giới, vùng sâu, vùng xa, vùng biển đảo, vùng căn cứ địa cách mạng, công tác định canh, định cư đối với đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.

3. Tham mưu công tác tổ chức tiếp đón, thăm hỏi, giải quyết nguyện vọng của đồng bào dân tộc thiểu số theo chế độ chính sách và quy định của pháp luật.

4. Kiểm tra việc thực hiện các chương trình, quy hoạch, kế hoạch, đề án, dự án, chính sách thuộc lĩnh vực công tác dân tộc và chính sách dân tộc sau khi được phê duyệt.

5. Tổng hợp theo định kỳ và đột xuất việc thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh.

6. Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo trong công tác cử tuyển học sinh dân tộc thiểu số vào học các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, dân tộc nội trú theo quy định của pháp luật.

7. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ quản lý về chính sách dân tộc đối với Phòng Dân tộc cấp huyện và Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn.

8. Chủ trì tham mưu thực hiện hợp tác quốc tế trong lĩnh vực công tác dân tộc theo quy định của pháp luật và phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; Tham gia thẩm định các dự án, đề án do các Sở, ban, ngành và các cơ quan, tổ chức xây dựng có liên quan đến đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.

9. Tham mưu thực hiện các mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ đối với đồng bào dân tộc thiểu số gắn với Mục tiêu phát triển bền vững sau năm 2015 theo Quyết định 1557/QĐ-TTg ngày 10/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ.

4. Phòng Tuyên truyền và Địa bàn

TRƯỞNG PHÒNG
Trần Thị Diệu Hằng
 
 
CHUYÊN VIÊN
Ksor H'Nhuên

Chức năng, nhiệm vụ:

1. Tham mưu: Công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số; Tuyên truyền về công tác dân tộc trên các phương tiện thông tin; Vận động đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

2. Nắm bắt tình hình nổi cộm trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số về an ninh nông thôn, tình hình tôn giáo, thiên tai, dịch bệnh, khiếu kiện, khiếu nại, tâm tư nguyện vọng của đồng bào…

3. Tiếp nhận những kiến nghị của công dân liên quan đến dân tộc, thành phần dân tộc, tên gọi, phong tục, tập quán các dân tộc thiểu số và những vấn đề khác về dân tộc xem xét trình và chuyển cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật. Tham mưu thực hiện các chủ trương của Đảng về quyền dùng tiếng nói, chữ viết của đồng bào dân tộc thiểu số.

4. Tham mưu công tác bình đẳng giới và sự tiến bộ của phụ nữ.

5. Theo dõi công tác nội chính của cơ quan; tham gia tổ giúp việc cho ban chỉ đạo đấu tranh chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa; công tác phòng chống tội phạm.

6. Tham mưu công tác điều tra, nghiên cứu, tổng hợp về nguồn gốc lịch sử, sự phát triển của các dân tộc; đời sống văn hóa, phong tục tập quán, xác định thành phần dân tộc, danh mục các thành phần dân tộc và những vấn đề khác về dân tộc trên địa bàn tỉnh theo phân công, phân cấp. Thống kê thành phần các dân tộc trên địa bàn tỉnh.

7. Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ; xây dựng cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước về dân tộc theo chuyên môn, nghiệp vụ được giao (Thông tư 03/2015/TT-UBDT).

8. Theo dõi, tổng hợp báo cáo định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của UBND tỉnh và Ủy ban Dân tộc đối với Kế hoạch số 1285/KH-UBND, ngày 29/5/2014 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Chiến lược và Chương trình hành động thực hiện công tác dân tộc đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh và Kế hoạch số 316/KH-UBND ngày 14/2/2015 về thực hiện Chỉ thị số 28/CT-TTg, ngày 10/9/2014 của Thủ tướng chính phủ nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh.

  
Số lượt xem:2603
Bài viết liên quan:
Icon  Quá trình hình thành và phát triển
Icon  Chức năng, nhiệm vụ