banner
Thứ 2, ngày 28 tháng 9 năm 2020
Kết quả thực hiện Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững năm 2018 tỉnh Kon Tum
14-5-2019

Phát triển cây sâm dây ở Mường Hoong. Ảnh H.N

Trong năm qua việc triển khai thực hiện chương trình đã góp phần hoàn thiện hạ tầng kinh tế - xã hội khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, tạo điều kiện để người nghèo tiếp cận với các dịch vụ xã hội cơ bản, nâng cao dân trí, tạo việc làm và nâng cao chất lượng nguồn lao động, kết quả đạt được thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ, tính đến cuối năm 2018 tổng số hộ thoát nghèo trong năm là 5.256 hộ, tương ứng tỷ lệ giảm hộ nghèo là 4,08%. Tổng số hộ nghèo toàn tỉnh là 22.851 hộ, chiếm tỷ lệ 17,29% tổng số hộ dân toàn tỉnh; Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển sản xuất và dân sinh trên địa bàn huyện, xã, thôn, tỷ lệ xã, phường, thị trấn đạt Bộ tiêu chí Quốc gia về y tế xã là 70,6%; 86/86 xã đã có trạm y tế, có đội ngũ y bác sĩ, cơ sở vật chất cơ bản đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh của nhân dân; 100% xã có bác sỹ; 100% hộ nghèo, cận nghèo được cấp thẻ bảo hiểm y tế; tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 90,79%; 100% các huyện, thành phố có mạng lưới trường mầm non, phổ thông, trung tâm học tập cộng đồng đủ để đáp ứng nhu cầu học tập và phổ biến kiến thức cho người dân. Có 158 trường mầm non, phổ thông đạt chuẩn quốc gia; 87% dân số nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh; các công trình thủy lợi nhỏ được đầu tư cơ bản đáp ứng nhu cầu tưới tiêu cho diện tích cây trồng hàng năm trên địa bàn; 100% hộ dân thuộc địa bàn huyện nghèo, xã nghèo được tiếp cận, cung cấp thông tin về chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, kinh nghiệm sản xuất và tình hình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước thông qua báo chí, các xuất bản phẩm và phương tiện truyền thông khác; trong năm đã tổ chức đào tạo nghề cho 3.033 lao động nông thôn.

Kết quả thực hiện các hợp phần, Dự án 1: Chương trình 30a, tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất và dân sinh tại 05 huyện nghèo. Kết quả, hệ thống đường giao thông trên địa bàn các xã được nâng cấp, tạo thuận lợi cho việc đi lại, sản xuất và giao thương hàng hóa. Các công trình thủy lợi, hệ thống cấp thoát nước được xây dựng, từng bước đáp ứng nhu cầu sản xuất, sinh hoạt của người dân. Hệ thống trường lớp học được đầu tư, sửa chữa để phục vụ nhu cầu học tập của người dân trong vùng; Hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo, thực hiện mua vắc xin tiêm phòng thực hiện Chương trình quốc gia lở mồm, long móng và phân bổ cho 02 huyện 30a, 03 huyện 293 thực hiện các nhiệm vụ về giao khoán, bảo vệ rừng; hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo thực hiện hỗ trợ các loại giống cây trồng, giống lúa, ngô, cây cà phê, keo lai; gia cầm, gia súc; hỗ trợ làm chuồng trại, xây dựng các mô hình chuồng trâu, bò; hỗ trợ máy móc, thiết bị, công cụ phục vụ sản xuất. Nhìn chung, các loại giống cây trồng, vật nuôi, vật tư sản xuất phù hợp với điều kiện thực tế, đáp ứng nhu cầu nguyện vọng của người dân, được nhân dân đồng tình tham gia hưởng ứng;

Dự án 2: Chương trình 135, đầu tư 293 dự án từ nguồn vốn đầu tư phát triển, các công trình đầu tư xây dựng đều xuất phát từ nhu cầu, nguyện vọng thực tế của người dân, khi hoàn thành đưa vào sử dụng đều phát huy hiệu quả, bảo đảm chất lượng và phục vụ lợi ích thiết thực cho người dân vùng hưởng lợi, được người dân đồng tình tham gia ủng hộ; hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo đã đầu tư hỗ trợ giống cây trồng như cao su, cà phê, cây dược liệu..., gia súc, gia cầm; hỗ trợ làm chuồng trại; vật tư phân bón, thuốc BVTV; hỗ trợ máy, thiết bị, công cụ phục vụ sản xuất cho 4.548 lượt hộ thụ hưởng; tổ chức lớp bồi dưỡng, tập huấn đồng thời xây dựng các mô hình chuyển dịch cơ cấu kinh tế cho các hộ và nhóm hộ. Việc triển khai dự án đã tạo điều kiện cho đồng bào các dân tộc được tiếp cận với giống cây trồng, vật nuôi có năng suất cao, chất lượng tốt góp phần tăng năng suất, sản lượng và tăng thu nhập cho người dân; quy mô sản xuất được mở rộng; Nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ cơ sở đã được quan tâm; tổ chức 20 Hội nghị tập huấn nâng cao năng lực cho 1.983 đối tượng cộng đồng, cán bộ cơ sở và tổ chức cho 40 đại biểu đi tham quan, học tập kinh nghiệm tại các tỉnh phía Bắc. Qua đó, đã từng bước góp phần nâng cao trình độ, năng lực quản lý, năng lực chuyên môn cho đội ngũ cán bộ cấp xã thực hiện Chương trình 135 giai đoạn 2017-2020 và các chương trình, chính sách dân tộc đang triển khai tại địa phương. Các đối tượng có liên quan trong cộng đồng đã phát huy vai trò trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân trên địa bàn chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, thực hiện có hiệu quả các chương trình, chính sách dân tộc, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trên địa bàn tỉnh, nhất là nguồn nhân lực trên địa bàn các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu.

Dự án 3: Hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo trên địa bàn các xã ngoài Chương trình 30a và Chương trình 135, triển khai thực hiện 03 dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo trên địa bàn 03 xã thuộc huyện Ia H’drai và thành phố Kon Tum trong đó có 64 hộ nghèo, hộ mới thoát nghèo.

Dự án 4: Truyền thông và giảm nghèo về thông tin, đã phối hợp với các đơn vị truyền thông thực hiện phóng sự và tin bài về công tác giảm nghèo; sửa chữa và in mới các cụm pa nô tuyên truyền về giảm nghèo; xuất bản và phát hành tập văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về Chương trình. Qua đó đã giúp người dân tiếp cận thông tin về giảm nghèo dễ dàng hơn.

Dự án 5: Nâng cao năng lực và giám sát đánh giá, trong năm 2018 đã tổ chức 01 buổi hội thảo, tập huấn về nhiệm vụ của cộng tác viên giảm nghèo cấp xã với 83 lượt người tham gia; tiến hành 01 đợt kiểm tra liên ngành, 02 đợt tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ, lãnh dạo cấp tỉnh; 01 lớp tập huấn nghiệp vụ công tác giảm nghèo cho đội ngũ cán bộ làm công tác giảm nghèo cấp xã, huyện và đội ngũ cộng tác viên giảm nghèo cấp xã. Qua đó giúp cho đội ngũ thực hiện công tác giảm nghèo có thêm kiến thức và kỹ năng tổ chức, thực hiện chính sách, chương trình giảm nghèo.

Bên cạnh những mặt đã đạt được trong thời gian qua và để thực hiện hiệu quả trong thời gian tới, cần tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền, đa dạng hóa công tác thông tin, truyền thông, công tác giáo dục chính trị tư tưởng để tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền và trong các tầng lớp nhân dân về xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững, góp phần tạo được sự đồng thuận và phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội trong triển khai thực hiện chương trình trên địa bàn tỉnh. Tăng cường công tác chỉ đạo từ cấp tỉnh đến các cấp huyện, xã thông qua chương trình công tác của Ban chỉ đạo chương trình các cấp nhằm bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả và kịp thời giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tổ chức triển khai thực hiện chương trình trên địa bàn. Các đơn vị, địa phương thực hiện chương trình triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung, dự án chương trình; chú trọng hỗ trợ người dân tiếp cận các nguồn vốn, hỗ trợ liên kết, tiêu thụ sản phẩm cho người dân, tạo sinh kế cho người nghèo. Nâng cao hiệu quả thực hiện các chính sách hiện hành của Trung ương, địa phương về nông nghiệp, nông thôn và giảm nghèo bền vững./.

Nguyễn Xuân Lộc

Số lượt xem:886
Bài viết liên quan:
THÔNG BÁO
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH TỈNH KON TUM

LIÊN KẾT WEBSITE

Trang thông tin điện tử Ban Dân tộc thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum 
Quản lý và nhập tin: Ban Dân tộc, số 163 - Bà Triệu - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum 
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Đinh Quốc Tuấn - Trưởng Ban. 
Điện thoại: 02603.866.127 - Fax: 02603.866.127 - Email: bandantoc-kontum@chinhphu.vn.
                   Ghi rõ nguồn "Trang Thông tin điện tử Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum" hoặc "bandantoc.kontum.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ nguồn này. 

1124908 Tổng số người truy cập: 43 Số người online:
Phát triển:TNC