banner
Thứ 3, ngày 11 tháng 5 năm 2021
Kết quả 4 năm thực hiện Đề án bảo tồn và phát triển nghề truyền thống của các DTTS tại chỗ trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Thực hiện Quyết định số 322/QĐ-UBND ngày 19/4/2017 của UBND tỉnh Kon Tum, Ban Dân tộc đã phối hợp với các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện và đã đạt được một số kết quả nhất định.

Bồi dưỡng kiến thức dân tộc cho CBCCVC trên địa bàn tỉnh Kon Tum - Những kết quả ban đầu

Ngày 26 tháng 6 năm 2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 771/QĐ-TTg về phê duyệt Đề án “Bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức viên chức giai đoạn 2018 - 2025”. Sau hơn 02 n...

Nhìn lại,  sau 5 năm thực hiện dự án nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ cơ sở

Trong thời gian qua, bên cạnh đầu tư cơ sở hạ tầng, phát triển sản xuất ở các xã, thôn đặc biệt khó khăn, thì nâng cao năng lực cộng đồng và đội ngũ cán bộ cơ sở trên địa bàn tỉnh Kon Tum đã đạt được...

Bảo tồn và phát triển cây dược liệu sâm Ngọc Linh Kon Tum gắn với mục tiêu giảm nghèo và tăng trưởng kinh tế

Tỉnh Kon Tum xác định Sâm Ngọc Linh là cây chiến lược trong phát triển kinh tế, là một trong 9 sản phẩm chủ lực của tỉnh cần được đầu tư phát triển tại Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 27-7-2011 của Tỉnh ủ...

Thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc góp phần bảo tồn, phát huy di sản văn hóa cồng chiêng tỉnh Kon Tum giai đoạn 2016 - 2020. Giải pháp trong thời gian tới

Một số kỹ năng trong thực hiện các chương trình, chính sách dân tộc ở vùng DTTS & MN trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Từ thực tế tại địa phương cho thấy, để hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, ngoài việc phải có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định về vị trí việc làm thì đòi hỏi người cán bộ, công ...

Kết quả xây dựng vị trí việc làm và bố trí công chức theo vị trí việc làm  tại Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum

Ngày 22 tháng 4 năm 2013 Chính phủ ban hành Nghị định 36/2013/NĐ-CP về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức; Bộ Nội vụ ban hành Thông tư 05/2013/TT-BNV ngày 25 tháng 6 năm 2013 hướng dẫn thực hi...

Phát huy vai trò của người có uy tín trong bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Rơ Măm

Dân tộc Rơ Măm có kho tàng văn hoá dân gian phong phú, đặc sắc với những nét nổi bật về sự giàu có tri thức dân gian...

Kết quả thực hiện Chỉ thị số 49-CT/TW, ngày 20-10-2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng tại Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum

Công tác dân vận ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS & MN) có vai trò hết sức quan trọng, góp phần đưa chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước đi vào cuộc sống

Phát huy vai trò của người có uy tín trong công tác tuyên truyền an toàn giao thông liên quan đến mô tô, xe máy trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Thời gian qua, đội ngũ người có uy tín đã tích cực, chủ động tham gia cùng với các cấp, các ban, ngành, đoàn thể thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động, phổ biến, giáo dục pháp luật về đảm bảo ...

Giải pháp giảm nghèo bền vững và thực hiện các chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh

Công tác giảm nghèo bền vững đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi ở nước ta là mục tiêu quan trọng trong công cuộc đổi mới, phát triển đất nước và hội nhập sâu rộng nền kinh tế thế giới.

Cần xây dựng và nhân rộng các mô hình, cách làm hay về đào tạo nghề cho lao động nông thôn ở tỉnh Kon Tum

Trong thời gian qua, toàn tỉnh đã triển khai đào tạo 16.334 người học nghề nông nghiệp, trong đó nhiều mô hình đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn triển khai hiệu quả, sau học nghề tỷ lệ ...

Kết quả thực hiện các chương trình, chính sách phát triển kinh tế- xã hội dân tộc thiểu số rất ít người trên địa bàn huyện Ngọc Hồi

Ngọc Hồi là huyện miền núi, biên giới nằm ở phía Tây bắc tỉnh Kon Tum, đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) chiếm 56,41% số dân trên toàn huyện, với 17 dân tộc anh em sinh sống

Kết quả 5 năm thực hiện Quyết định số 515/QĐ-TTg ngày 31/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ tại Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum

Triển khai Đề án thực hiện biện pháp bảo đảm bình đẳng giới đối với nữ cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016-2020 theo Quyết định 515/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Thực hiện chính sách, pháp luật về công tác bảo tồn và phát huy di sản văn hóa phi vật thể của đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Trong những năm qua, công tác thực hiện các chính sách pháp luật về bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể của đồng bào các DTTS trên địa bàn tỉnh Kon Tum đã triển khai tích cực và kịp...

Triển khai hiệu quả các chính sách dân tộc trên địa bàn huyện Đăk Hà

Trong những năm qua, được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, các chủ trương, chính sách dân tộc được triển khai đồng bộ hiệu quả trên địa bàn huyện đã góp phần thay đổi bộ mặt nông thôn, nâng cao đời s...

Huyện Ngọc Hồi thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020

Trong giai đoạn 2016-2020 huyện Ngọc Hồi đã được đầu tư, hỗ trợ hơn 114 tỷ đồng từ các Chương trình mục tiêu quốc gia để thực hiện xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương

Cơ quan công tác dân tộc tỉnh Kon Tum góp phần xây dựng tỉnh nhà ổn định, phát triển nhanh và bền vững

Ngày 12 tháng 8 năm 1991, tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa VIII ra Nghị quyết chia tỉnh Gia Lai - Kon Tum để tái lập tỉnh Gia Lai và tỉnh Kon Tum. Sau khi chia tách tỉnh, các cơ quan chuyên môn thuộc Ủ...

Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Qua 10 năm triển khai thực hiện, Chương trình xây dựng nông thôn mới đã tác động tích cực đến mọi mặt đời sống xã hội, với diện mạo nông thôn đã thay đổi căn bản, khởi sắc, hệ thống cơ sở hạ tầng được...

Căn cứ chương trình của Ban Dân vận Trung ương và Ủy ban Dân tộc về phối hợp công tác dân tộc giai đoạn 2016 - 2020; Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum đã phối hợp với Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức ký kết Chương ...

Từ nguồn vốn Chương trình 135 giai đoạn 2016-2020 đã giúp huyện Đăk Glei có nhiều đổi thay về cơ sở hạ tầng; người dân được hỗ trợ các loại giống cây trồng, vật nuôi, máy móc phục vụ sản xuất để có th...

10 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa xã Diên Bình huyện Đăk Tô

Qua 10 năm thực hiện chương trình, phong trào xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã đã đạt được nhiều kết quả tích cực, cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội được đầu tư phát triển, nhất là hệ thống đường g...

Kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh

Qua 04 năm (2016-2019) triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững đã tạo được những chuyển biến tích cực, cơ sở hạ tầng các huyện, xã nghèo, xã, thôn đặc biệt khó khăn được cải thiệ...

Cần có thêm chính sách hỗ trợ kinh phí hoạt động hàng tháng cho người có uy tín hoạt động để hoàn thành nhiệm vụ

Từ trước đến nay và trong suốt quá trình lịch sử cách mang của dân tộc, Đảng ta luôn xác định vấn đề dân tộc và đoàn kết dân tộc là vấn đề chiến lược cơ bản, lâu dài; đồng thời, cũng là vấn đề cấp bác...

Công tác thể chế đường lối, quan điểm của Đảng đối với vấn đề dân tộc

Ngay từ khi mới ra đời và trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn xác định vấn đề dân tộc, công tác dân tộc và đoàn kết các dân tộc có vị trí chiến lược quan trọng trong cách mạng nước t...

Trang sau
THÔNG BÁO
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH TỈNH KON TUM

LIÊN KẾT WEBSITE

library_books VĂN BẢN MỚI BAN HÀNH
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải về
300/BDT-HCTH 19/4/2021 Công văn V/v tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức dân tộc cho CBCCVC là đối tượng 4 năm 2021 (huyện Kon Rẫy) get_app
297/BDT-CSDT 16/4/2021 V/v đăng ký lịch gặp mặt lãnh đạo Ủy ban Dân tộc với Đoàn đại biểu người có uy tín trong đồng bào DTTS tỉnh Kon Tum năm 2021 get_app
39/KH-BDT 15/4/2021 Kế hoạch tổ chức Đoàn đại biểu người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số đi tham quan, học tập, trao đổi kinh nghiệm năm 2021 get_app
287/BDT-TTĐB 14/4/2021 V/v tổ chức hội nghị tuyên truyền phổ biến công tác dân tộc, chính sách dân tộc cho đồng bào DTTS theo Nghị định 05/2011/NĐ-CP năm 2021 get_app
282/BDT-TTĐB 12/4/2021 V/v làm việc với tổ chức Care quốc tế tại Việt Nam get_app
265/BDT-TTĐB 6/4/2021 V/v tổ chức Hội nghị tuyên truyền pháp luật về bình đẳng giới, hôn nhân và gia đình, phòng chống bạo lực trên cơ sở giới trong các trường học get_app
48/QĐ-BDT 5/4/2021 Quyết định Về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2015 get_app
monochrome_photos HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

Trang thông tin điện tử Ban Dân tộc thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum 
Quản lý và nhập tin: Ban Dân tộc, số 163 - Bà Triệu - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum 
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Đinh Quốc Tuấn - Trưởng Ban. 
Điện thoại: 02603.866.127 - Fax: 02603.866.127 - Email: bandantoc-kontum@chinhphu.vn.
                   Ghi rõ nguồn "Trang Thông tin điện tử Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum" hoặc "bandantoc.kontum.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ nguồn này. 

1485232 Tổng số người truy cập: 128 Số người online:
Phát triển:TNC