banner
Chủ nhật, ngày 16 tháng 6 năm 2024
Tích cực, chủ động trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022 trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông
12-12-2022

Là một trong những huyện nghèo của Kon Tum được hưởng chính sách theo Nghị quyết 30a của Chính phủ; với 100% các xã thuộc diện đặc biệt khó khăn (xã khu vực III), trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm trên 95% tổng dân số toàn huyện nên việc triển khai thực hiện có hiệu quả các Chương trình, chính sách dân tộc, đặc biệt là Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi có ý nghĩa hết sức quan trọng trong phát triển kinh tế- xã hội, giảm nghèo bền vững gắn với đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện.

Thực hiện Kế hoạch số 3445/KH-UBND ngày 24/10/2022 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Kon Tum Triển khai các hoạt động công tác kiểm tra kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2022 (Chương trình) trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Trong năm 2022, Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum tổ chức kiểm tra  Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế- xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi trên địa huyện Tu Mơ Rông.

Qua kiểm tra, Ủy ban nhân dân huyện đã kịp thời thành lập Ban Chỉ đạo và ban hành Quy chế hoạt động; thành lập Tổ công tác chương trình mục tiêu quốc gia phát tiển kinh tế- xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn  2021-2025; xây dựng kế hoạch kiểm tra, đánh giá thực hiện Chương trình.... Tại xã Đăk Tờ Kan, Đăk Rơ Ông và các xã trên địa bàn huyện đã thành lập Ban giám sát cộng đồng các Chương trình mục tiêu quốc gia.

Đối với Chương trình, UBND huyện đã kịp thời phân bổ kinh phí ngân sách trung ương thực hiện các tiểu dự án, dự án đảm bảo theo quy định, hướng dẫn. Tăng cường phân cấp mạnh cho UBND các xã thực hiện các dự án, tiểu dự án, nội dung thành phần. Theo đó, tổng kế hoạch vốn Ngân sách trung ương phân bổ thực hiện Chương trình cho huyện Tu Mơ Rông thực hiện Chương trình: 68.242 triệu đồng (vốn Đầu tư phát triển: 53.742 triệu đồng, vốn  sự nghiệp: 14.500 triệu đồng).Về kế hoạch nguồn Ngân sách địa phương đối ứng thực hiện Chương trình năm 2022 là; 4.064 triệu đồng, trong đó: vốn sự nghiệp: 4.064 triệu đồng. Riêng đối ứng vốn ĐTPT huyện đối ứng 10% theo giai đoạn.

  Hiện nay, các đơn vị cơ bản đã phê duyệt hồ sơ xây dựng công trình phê duyệt hồ sơ điều chỉnh dự án đồng thời chuẩn bị các điều kiện để triển khai thi công và giải ngân theo quy định. Đối với nguồn vốn sự nghiệp UBND huyện đang tập trung triển khai thực hiện các dự án, tiểu dự án, nội dung thành phần cho đối tượng thụ hưởng. Tính đến 23 tháng 11 năm 2022 trên địa bàn huyện đã thực hiện giải ngân: 4.991 triệu đồng, đạt 7,31 % trên tổng kế hoạch vốn.

Bên cạnh kết quả đạt được; trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình; UBND huyện và các phòng ban thuộc huyện còn gặp một số khó khăn, vướng mắc, cụ thể như: trung ương chưa ban hành một số định mức để thực hiện các nội dung theo quy định; phân bổ giao vốn chậm về thời gian; một số dự án, tiểu dự án, nội dung thành phần chưa ban hành hướng dẫn đầy đủ; Nội dung số 03 - DA1 (Hỗ trợ đất sản xuất, chuyển đổi nghề); một số Nội dung dự án, tiểu dự án như: Nội dung số 01 - TDA2 - DA3 (Hỗ trợ phát triển sản xuất); Nội dung số 02 - TDA2 - DA3 (Hỗ trợ phát triển vùng trồng dược liệu quý); Nội dung hỗ trợ đại học thuộc tiểu dự án 2, Dự án 5 ; Nội dung TDA3 – DA5 (Tiểu dự án 3 Dự án phát triển giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm cho người lao động vùng dân tộc thiểu số và miền núi): Khó đạt mục tiêu theo kế hoạch.

Đồng chí Đinh Quốc Tuấn làm việc với tập thể lãnh đạo UBND huyện Tu Mơ Rông và đại diện một số phòng ban thuộc huyện về kết quả thực hiện Chương trình năm 2022

Để hoàn thành nhiệm vụ được giao trong thời gian đến; cần tập trung thực hiện tốt một số nội dung, nhiệm vụ, giải pháp như sau:

Một là, Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền với nhiều hình thức đa dạng, phù hợp với đối tượng, địa bàn để người dân nắm bắt kịp thời về ý nghĩa, mục đích, sự cần thiết của Chương trình. Vận động người dân tích cực tham gia đóng góp vào việc thực hiện Chương trình, dự án và  tham gia giám sát việc quản lý, sử dụng các công trình đầu tư một cách có hiệu quả.

Hai là, Khẩn trương xây dựng Chương trình/Kế hoạch của UBND huyện để tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 13-NQ/TU và Chương trình hành động số 3299/CTr-UBND ngày 14 tháng 10 năm 2022 của UBND tỉnh Thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TU ngày 19 tháng 5 năm 2022 của Tỉnh ủy về lãnh đạo thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Ba là, Tăng cường chỉ đạo sự phối hợp giữa các phòng, ban có liên quan và Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình; kịp thời rà soát tổng hợp những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện kịp thời tham mưu, đề xuất giải pháp tháo gỡ, đẩy nhanh tiến độ thực hiện, sớm phát huy hiệu quả sử dụng nguồn vốn được giao.

Bốn là,Tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra, giám sát tình hình triển khai thực hiện các nội dung dự án, tiểu dự án, nội dung thành phần thuộc Chương trình.

Năm là, Tổ chức đánh giá, rà roát để lồng ghép các nguồn vốn hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia, ưu tiên thực hiện các dự án, mô hình sinh kế nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn, khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh, đa dạng hoá sinh kế, nhân rộng mô hình, tạo thu nhập ổn định và nâng cao thu nhập cho người dân thuộc đối tượng của Chương trình gắn với các tiêu chí nông thôn mới trên địa bàn.

Sáu là, Chỉ đạo xây dựng kế hoạch thực hiện và kịp thời giao mục, tiêu nhiệm vụ Chương trình năm 2023 cho các cấp, các ngành và tình hình thực tế của địa phương; chủ động bố trí ngân sách địa phương đối ứng thực hiện Chương trình theo quy định của trung ương và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của tỉnh. Đẩy mạnh phân cấp, trao quyền cho địa phương, nhất là cấp cơ sở nhằm nâng cao tính chủ động, linh hoạt của xã, thị trấn trong quản lý, tổ chức thực hiện Chương trình./.

Nguyễn Thanh Hưng

 

Số lượt xem:946
Bài viết liên quan:
THÔNG BÁO
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH TỈNH KON TUM
 
 

LIÊN KẾT WEBSITE

Trang thông tin điện tử Ban Dân tộc thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum 
Quản lý và nhập tin: Ban Dân tộc, số 163 - Bà Triệu - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum 
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Đinh Quốc Tuấn - Trưởng Ban. 
Điện thoại: 02603.866.127 - Fax: 02603.866.127 - Email: bandantoc-kontum@chinhphu.vn.
                   Ghi rõ nguồn "Trang Thông tin điện tử Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum" hoặc "bandantoc.kontum.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ nguồn này. 

3952022 Tổng số người truy cập: 41 Số người online:
Phát triển:TNC