banner
Thứ 5, ngày 28 tháng 1 năm 2021
Kết quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020 tại Ban Dân tộc
20-11-2020

Thực hiện Hướng dẫn số 64-HD/BTGTU,  ngày  08 tháng  01 năm 2020 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Kế hoạch số 124-KH/TU, ngày 20 tháng 01 năm 2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2020; Kế hoạch số 1154/KH-UBND, ngày 08/4/2020 của UBND tỉnh về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020. Ban Dân tộc tiếp tục đưa nội dung đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành nề nếp, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, với thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; đồng thời ban hành kế hoạch chuyên đề năm 2020 về “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” để nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, và người lao động về những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Kết quả 100% cán bộ, đảng viên công chức, người lao động thực hiện đăng ký bản cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu gắn với việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, phấn đấu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách của Người để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, đến nay 100% đảng viên, công chức và NLĐ cơ quan hoàn  thành  tốt  chức  trách  nhiệm  vụ theo  bản  cam  kết, không có trường hợpvi phạm kỷ luật. Đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt định kỳ của cơ quan, đơn vị bằng những hình thức như: sinh hoạt chuyên đề; gắn việc học tập và làm theo với công tác xây dựng đảng; việc thực hiện nhiệm vụ chính trị hàng tháng; giáo dục tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với cán bộ, đảng viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, tự giác, nêu gương trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thể hiện bằng những việc làm cụ thể, thiết thực của đảng viên, công chức và NLĐ, nhất là người đứng đầu cơ quan, trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao và đưa việc cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của mỗi cá nhân đã đăng ký làm cơ sở tiến hành kiểm điểm, đánh giá, phân loại cuối năm.

Bên cạnh đó, triển khai thực hiện việc nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, chất lượng dinh hoạt năm 2020 của đơn vị theo Hướng dẫn; Xây dựng gương điển hình tiên tiến Lãnh đạo Ban Dân tộc gương mẫu, sâu sát trong việc chỉ đạo triển khai thực hiện công tác dân tộc và các chính sách dân tộc góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền và đấu tranh phản bác thông tin, quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch góp phần nâng cao, từng bước cải thiện đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân; Tuyên truyền trên trang thông tin điện tử của cơ quan những mô hình tốt, cách làm sáng tạo và những tấm gương “người tốt, việc tốt”, những tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu, có tính lan tỏa trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phát hiện, uốn nắn kịp thời những nhận thức lệch lạc, học không đi đôi với làm theo, bệnh hình thức, báo cáo không trung thực; chủ động đấu tranh với các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội.

Lựa chọn những vấn đề còn tồn tại, hạn chế có liên quan đến nội dung của chuyên đề tập trung giải quyết dứt điểm, gắn với kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI, khóa XII, Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22-10-3018 của Bộ Chính trị “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”, Chỉ thị 35-CT/TW, ngày 30- 5-2019 của Bộ Chính trị “về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”; Quy định số 11-QĐi/TƯ, ngày 17-01-2019 của Tỉnh ủy “về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh”. Trọng tâm như: (1) Tập trung chỉ đạo, theo dõi việc thực hiện các chương trình, chính sách dân tộc ở cơ sở đảm bảo đầy đủ, toàn diện để nâng cao đời sống nhân dân các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh đồng thời góp phần phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số nhằm tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc; (2) Xây dựng Chi bộ trong sạch vững mạnh, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020.

Thường xuyên bồi dưỡng, rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức và năng lực chuyên môn cán bộ lãnh đạo, quản lý, nhất là người đứng đầu luôn phát huy vai trò tiền phong gương mẫu trong xây dựng và rèn luyện phong cách, tác phong công tác khoa học, dân chủ, nêu gương, "nói đi đôi với làm", phong cách sinh hoạt....

Bên cạnh những mặt đạt được vẫn còn một số hạn chế như: Công tác tuyên truyền, giáo dục tuy được cấp ủy, lãnh đạo Ban chú trọng hơn nhưng chưa thường xuyên, liên tục; nội dung, hình thức chưa thật phong phú, đa dạng. Gương điển hình tiên tiến còn ít. Một số bản đăng ký nội dung học tập của đảng viên và quần chúng còn chung chung, thiếu tính cụ thể.

Để phát huy những kết quả đạt được đồng thời khắc phục những hạn chế trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong các Hồ Chí Minh trong năm 2020. Thời gian tới tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp quan trọng sau đây:

Thứ nhất, tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên, công chức và người lao động. Nhất là trong sinh hoạt chi bộ, yêu cầu đặt ra là, chi bộ phải là nơi đảng viên thường xuyên nghiên cứu, trao đổi, học tập về tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác. Lấy chi bộ là cơ sở để tổ chức học tập và xây dựng kế hoạch làm theo các nội dung chủ yếu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Thứ hai, quan tâm phát huy vai trò gương mẫu của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, đoàn thể của cơ quan theo phương châm trên trước, dưới sau. Người đứng đầu có trách nhiệm nêu gương thực hiện có kết quả cụ thể. Đây vừa là yêu cầu bắt buộc, vừa là ý thức tự giác của người đứng đầu trước Chi bộ và cán bộ, đảng viên, công chức và người lao động.

Thứ ba, tiếp tục đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch của Chi bộ, cơ quan và đoàn thể; gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề bức xúc, nổi cộm, bắt đầu từ yêu cầu nâng cao trách nhiệm tự giác thực hiện của cán bộ, đảng viên, công chức và người lao động. Tập trung xác định nội dung đột phá nhằm tạo chuyển biến rõ nét.

Thứ tư, Tiếp tục đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt Chi bộ định kỳ. Coi đây là hoạt động thường xuyên, đồng thời kịp thời phát hiện những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống để có biện pháp ngăn chặn.

Thứ năm, Tập trung làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết, tổ chức đánh giá kế hoạch cá nhân việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo đúng kế hoạch được xây dựng.

Rơ Châm Lê

 

Số lượt xem:102
Bài viết liên quan:
THÔNG BÁO
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH TỈNH KON TUM

LIÊN KẾT WEBSITE

Trang thông tin điện tử Ban Dân tộc thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum 
Quản lý và nhập tin: Ban Dân tộc, số 163 - Bà Triệu - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum 
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Đinh Quốc Tuấn - Trưởng Ban. 
Điện thoại: 02603.866.127 - Fax: 02603.866.127 - Email: bandantoc-kontum@chinhphu.vn.
                   Ghi rõ nguồn "Trang Thông tin điện tử Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum" hoặc "bandantoc.kontum.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ nguồn này. 

1304448 Tổng số người truy cập: 32 Số người online:
Phát triển:TNC