banner
Thứ 2, ngày 28 tháng 9 năm 2020
Tổng kết công tác Đảng năm 2019, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 của Chi bộ Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum
24-12-2019

Hội nghị đánh giá tổng kết công tác Đảng của Chi bộ Ban Dân tộc năm 2019

Đến nay, Chi bộ Ban dân tộc đã quán triệt, tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết, chỉ thị, quyết định, kết luận của cấp trên nghiêm túc, đầy đủ; thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ và các quy định, quy chế làm việc; việc đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí nghiêm túc; thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng và thi đua, khen thưởng đúng các quy trình, quy định. Đồng thời, lãnh đạo, chỉ đạo tốt việc thực hiện quản lý Nhà nước về công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh như: tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh tổ chức thành công Đại hội Đại biểu các DTTS tỉnh Kon Tum lần thứ III năm 2019; tham mưu BCS Đảng UBND tỉnh Báo cáo tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận chính sách dân tộc, giai đoạn 2016-2020; hoàn thành việc xuất bản Lịch sử Cơ quan công tác dân tộc tỉnh Kon Tum, giai đoạn 1945-2017; thường xuyên nắm bắt kịp thời tình hình nổi cộm vùng đồng bào dân tộc thiểu số như thiên tai, hoạn nạn bất ngờ; tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 52/NQCP, Quyết định số 1557/QĐ-TTg, Quyết định số 449/QĐ-TTg; thăm hỏi, tặng quà hộ đồng bào DTTS tiêu biểu trên các lĩnh vực và lãnh đạo triển khai thực hiện hoàn thành 53/54 nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao; hoàn thành 6/7 chỉ tiêu cụ thể Hội nghị đánh giá chất lượng Chi bộ Ban Dân tộc năm 2018, phương hướng lãnh đạo năm 2019. Khắc phục được 02/03 hạn chế, khuyết điểm đã được cấp có thẩm quyền kết luận chỉ ra ở kỳ kiểm điểm trước.

Nhìn chung, những thành tích mà Chi bộ Ban Dân tộc đạt được trong năm qua đã góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo, nâng cao đời sống cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh. Để phát huy những kết quả đạt được, trong thời gian tới, Chi bộ Ban dân tộc tiếp tục tăng cường đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Nghiêm túc triển khai thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 18-02-1998 của Bộ Chính trị (khóa VIII), Kết luận số 120 - KL/TW, ngày 07-01-2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở; Kết luận số 1663-KL/TU ngày 24-4-2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh”.

Đồng thời, thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao về công tác dân tộc theo tinh thần Chỉ thị số 14-CT/TU ngày 02/4/2018 của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh Kon Tum và văn bản triển khai Kết luận 65/KL-TW của Bộ Chính trị tiếp tục thực hiện Nghị quyết 24-NQ/TW về công tác dân tộc; Nghị quyết số 88/2019/QH14, ngày 18/11/2019 của Quốc hội (khóa 14) về phê duyệt Đề án tổng thể kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi, giai đoạn 2021-2025. Bên cạnh đó, thực hiện tốt các chỉ tiêu tại Quyết tâm thư Đại hội Đại biểu DTTS tỉnh Kon Tum lần thứ III năm 2019 và khắc phục hạn chế tồn tại trong năm 2019, quyết tâm thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị năm 2020 của Chi bộ.

Nguyễn Thị Thanh Phước

Số lượt xem:1097
Bài viết liên quan:
THÔNG BÁO
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH TỈNH KON TUM

LIÊN KẾT WEBSITE

Trang thông tin điện tử Ban Dân tộc thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum 
Quản lý và nhập tin: Ban Dân tộc, số 163 - Bà Triệu - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum 
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Đinh Quốc Tuấn - Trưởng Ban. 
Điện thoại: 02603.866.127 - Fax: 02603.866.127 - Email: bandantoc-kontum@chinhphu.vn.
                   Ghi rõ nguồn "Trang Thông tin điện tử Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum" hoặc "bandantoc.kontum.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ nguồn này. 

1124896 Tổng số người truy cập: 36 Số người online:
Phát triển:TNC