banner
Thứ 2, ngày 19 tháng 4 năm 2021
Kết quả thực hiện công tác dân tộc 8 tháng đầu năm 2020 tại Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum
31-8-2020

Trong 8 tháng đầu năm 2020, mặc dù gặp nhiều khó khăn do tình hình dịch bệnh Covid-19 có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường, UBND tỉnh đã ban hành các Chỉ thị, Văn bản hướng dẫn đẩy mạnh công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Tập thể, công chức người lao động hệ thống cơ quan làm công tác dân tộc có nhiều nỗ lực, cố gắng trong việc triển khai các giải pháp đẩy nhanh việc thực hiện các chương trình, chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh theo kế hoạch đề ra. Bên cạnh đó, đơn vị luôn bám nắm các Văn bản chỉ đạo về công tác phòng chống dịch Covid 2019 và thực hiện các biện pháp hạn chế tụ tập đông người tại nơi công cộng theo các văn bản của Trung ương, của tỉnh về tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới. Trên cơ sở các văn bản, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh; Ban Dân tộc tỉnh đã tích cực, chủ động tham mưu UBND tỉnh hướng dẫn triển khai thực hiện các chương trình, chính sách dân tộc, kết quả đạt được như sau:

Về quản lý Nhà nước về công tác dân tộc:

Chủ động tham mưu các nội dung đoàn đại biểu tham dự Đại hội đại biểu các DTTS toàn quốc lần thứ II/2020; Xây dựng dự thảo Đề cương Đề án thực hiện Chương trình mục  tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 của tỉnh Kon Tum; Kế hoạch của UBND tỉnh để triển khai thực hiện văn bản số 981-CV/TU, ngày  17-01-2020  của  Tỉnh ủy về việc thực  hiện Kết luận số 65-KL/TW, ngày 30-10-2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW về công tác dân tộc trong tình hình mới; Xây dựng Kế hoạch triển khai Thông báo kết luận của đồng chí Trần Thị Nga, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc với tập thể lãnh đạo Ban Dân tộc …Tăng cường công tác tuyên truyền về chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước về công tác dân tộc và chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh; thực hiện tốt công tác cải cách hành chính tại cơ quan; Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý hành chính, triển khai sử dụng hệ thống quản lý văn bản và điều hành VNPT Ioffice; Tiếp tục thực hiện về nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, đảm bảo trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Kon Tum theo các văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình mới. Tổ chức triển khai thực hiện theo Kế hoạch một số nội dung các chương trình, chính sách, Đề án. Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về tổ chức thực hiện các chính sách dân tộc tại UBND huyện Đăk Hà, Ngọc Hồi và các đơn vị được UBND huyện ủy quyền làm chủ đầu tư theo kế hoạch.

Đồng chí Trần Thị Nga, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với Tập thể lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh năm 2020.

Quang cảnh Đại hội Chi bộ Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum, nhiệm kỳ 2020-2025 (tháng 5-2020)

Tập trung triển khai thực hiện các Chương trình, chính sách dân tộc trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý của Ban Dân tộc, cụ thể:

Thực hiện các hợp phần chương trình 135 với tổng kinh phí thực hiện là 22,350 tỷ đồng, đạt 24,11% so kế hoạch vốn; trong đó đầu tư xây dựng, duy tu bảo dưỡng các công trình cơ sở hạ tầng, đạt 28,5% so với kế hoạch năm; hỗ trợ sản xuất đạt 1,52% so với kế hoạch vốn giao; tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức cho 707 đại biểu… kinh phí thực hiện 1,842 tỷ đồng, đạt 54% kế hoạch vốn giao.

Thực hiện Quyết định số 2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ, đến nay đã  hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán cho là 230 hộ; hỗ trợ đất sản xuất cho 37 hộ, kinh phí thực hiện là 570,5 triệu đồng. Đối với Nguồn vốn đầu tư phát triển: 102.794 triệu đồng, hiện nay Ban Dân tộc đang phối hợp với các đơn vị, địa phương có liên quan triển khai thực hiện các bước đầu tư theo quy định.

Tổ chức cấp báo các loại, thăm hỏi, hỗ trợ  người có uy tín; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức … đối với người có uy tín theo Quyết định 12/TTg, kinh phí thực hiện là 1,387 tỷ đồng, đạt 60% so với tổng kinh phí giao.

Thực hiện Quyết định số 2086/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ: Ban Dân tộc phối hợp tổ chức 01 Hội nghị tuyên truyền, truyền dạy nhạc cụ dân gian cho 74 đại biểu là dân tộc Rơ Măm, Brâu và hỗ trợ các nhạc cụ truyền thống, trang phục cho đội văn nghệ với kinh phí thực hiện và hỗ trợ cây, con giống (bò, trâu, cây điều), vật tư (phân bốn, thuốc BVTV): với kinh phí thực hiện 663,65 triệu đồng  đạt (27%) so với kinh phí giao. Đối với Nguồn vốn đầu tư phát triển: Kế hoạch vốn năm 2020 Trung ương giao cho tỉnh 23.961 triệu đồng. Ban Dân tộc đang tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện các bước theo quy định.

Đồng chí Hà Hồng Duy, Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh Kon Tum tặng quà cho hộ gia đình tiêu biểu năm 2020 tại xã Pờ Ê, huyện Kon Plông.

Triển khai có hiệu quả Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào DTTS giai đoạn 2015 -2020” theo Quyết định 498/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Đề án “Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017-2021” theo Quyết định số 1163/QĐ-TTg; Đề án “Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng DTTS giai đoạn 2018-2025” theo Quyết định 1898/QĐ-TTg ngày 28/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ; triển khai 02 chính sách đặc thù của tỉnh ban hành: Chính sách đối với đồng bào DTTS tiêu biểu trong các lĩnh vực; Đề án “Bảo tồn và phát triển nghề truyền thống của các DTTS trên địa bàn tỉnh Kon Tum” giai đoạn 2017-2020... thông qua tổ chức các Hội nghị tập huấn, Hội nghị tuyên truyền trên địa bàn các xã thuộc các huyện với sự tham gia của hàng nghìn lượt đại biểu; tổ chức thăm hỏi tặng quà cho 500 hộ gia đình tiêu biểu trên địa bàn; hỗ trợ khung dệt theo Đề án nghề truyền thống... với kinh phí thực hiện trên 2 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch đề ra.

Trong 8 tháng đầu năm 2020, cơ quan Ban Dân tộc tỉnh đã có nhiều giải pháp, kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo sự chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh, đến nay đã hoàn thành 36/42 nhiệm vụ được giao. Một số chương trình, chính sách hoàn thành từ 90-100 % kế hoạch như: Chính sách thăm hỏi người tiêu biểu trong đồng bào DTTS; Đề án chỉnh lý tài liệu;  Nghị định 05/2011/NĐ-CP của Chính phủ về công tác dân tộc; Đề án “Bảo tồn và phát triển nghề truyền thống của các DTTS tại chỗ trên địa bàn tỉnh Kon Tum”; Đề án “Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng DTTS.... Hệ thống cơ quan làm công tác dân tộc các cấp đã chủ động phối hợp các ngành liên quan, kịp thời tham mưu UBND cùng cấp sớm giao kế hoạch ngân sách thực hiện các chương trình, chính sách cho các địa phương, đồng thời có văn bản hướng dẫn thực hiện các chương trình, chính sách góp phần triển khai thực hiện đảm bảo tiến độ một số chính sách theo kế hoạch đề ra. Ban Dân tộc đã chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan hướng dẫn và phúc đáp, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện chính sách.

Tuy nhiên việc thực hiện các chương trình, chính sách vẫn còn một số hạn chế, vướng mắc như: Do ảnh hưởng của dịch Covid - 19 diễn biến phức tạp, kéo dài nên tiến độ triển khai thực hiện của một số chương trình, chính sách, Đề án năm 2020 còn chậm, nhất là đối với những nội dung tổ chức các Hội nghị tập huấn, đào tạo, đầu tư xây dựng tỷ lệ giải ngân thấp so với kế hoạch năm như: Quyết định 2085/QĐ-TTg, Quyết định 2086-QĐ/TTg, Chương trình 135/TTg, Quyết định 771/TTg. Riêng Quyết định  số 414/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ  Ban  Dân  tộc đã có văn bản đề nghị Uỷ ban Dân tộc sớm hướng dẫn để triển khai thực hiện; Tuy nhiên, đến nay chưa nhận được phúc đáp nên chưa có cơ sở để triển khai thực hiện.

Để việc triển khai thực hiện công tác dân tộc những tháng cuối năm 2020 đạt được kết quả cần tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm sau

Một là, Tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, công tác dân tộc và chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh; Thực hiện tốt công tác cải cách hành chính tại cơ quan; Ứng dụng công nghệ thông tin, chữ ký số tại Ban; sử dụng phần mềm hệ thống quản lý văn bản và điều hành VNPT Ioffice trong hoạt động quản lý hành chính.

Hai là, Tiếp tục tham mưu triển khai thực hiện các chương trình, chính sách, Đề án thuộc phạm vi quản lý của Ban Dân tộc tỉnh. Bám sát các văn bản chỉ đạo của Trung ương, địa phương, tập trung rà soát, điều chỉnh các nhiệm vụ, nội dung công việc trong những tháng cuối năm bảo đảm chất lượng, kịp tiến độ và đúng quy định của Nhà nước; Phối hợp với các đơn vị, địa phương rà soát, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của ngành, có giải pháp cụ thể nhằm thực hiện đạt các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong năm 2020 và giai đoạn 2016-2020, trong đó tập trung một số chương trình, đề án, chính sách như: Chương trình 135; Quyết định số 2085/QĐ-TTg, Quyết định số 2086/QĐ-TTg; xây dựng Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết 120/2020/QH14 ngày 19/6/2020... Bên cạnh đó, bám các Văn bản chỉ đạo của Trung ương, tỉnh về công tác phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình mới để tổ chức các hoạt động theo từng cấp độ, tình hình diễn biến dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

Ba là, Tiếp tục phối hợp các Sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố thực hiện tốt công tác nắm địa bàn, tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của đồng bào các DTTS, kịp thời phát hiện và tham mưu UBND tỉnh giải quyết những vụ việc có nguy cơ gây ra mất ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội vùng DTTS và miền núi.

Bốn là, Theo dõi, nắm tình hình vùng đồng bào DTTS; giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc tại cơ sở. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, vận động, tôn vinh, biểu dương các cá nhân là người uy tín, tiêu biểu trong vùng đồng bào DTTS trên địa bàn.

Năm là, Tiếp tục thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra công tác triển khai thực hiện các chương trình, chính sách dân tộc trên địa bàn các huyện, thành phố năm 2020 theo kế hoạch.

Nguyễn Thanh Hưng

Số lượt xem:204
Bài viết liên quan:
THÔNG BÁO
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH TỈNH KON TUM

LIÊN KẾT WEBSITE

Trang thông tin điện tử Ban Dân tộc thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum 
Quản lý và nhập tin: Ban Dân tộc, số 163 - Bà Triệu - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum 
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Đinh Quốc Tuấn - Trưởng Ban. 
Điện thoại: 02603.866.127 - Fax: 02603.866.127 - Email: bandantoc-kontum@chinhphu.vn.
                   Ghi rõ nguồn "Trang Thông tin điện tử Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum" hoặc "bandantoc.kontum.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ nguồn này. 

1436473 Tổng số người truy cập: 53 Số người online:
Phát triển:TNC