banner
Thứ 6, ngày 23 tháng 10 năm 2020
Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch số 1321/KH-UBND ngày 20/4/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh
27-5-2020

Mục đích, yêu cầu là tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo và nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền về công tác dân tộc, nhất là ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trong tình hình mới; tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục đối với học sinh dân tộc thiểu số, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.Triển khai thực hiện kịp thời, đồng bộ các chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh về công tác dân tộc; nâng cao trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền trong việc đảm bảo sự quản lý nhà nước đối với công tác dân tộc và thực hiện các chính sách dân tộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo. Gắn việc triển khai thực hiện công tác dân tộc trong tình hình mới với việc thực hiện hiệu quả Kết luận số 1193-KL/TU ngày 121-11-2019 của Tỉnh ủy về Sơ kết 03 năm thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 23-8-2016 của Tỉnh ủy về tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục đối với học sinh dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2020.  Tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ và giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục và Đào tạo vùng dân tộc thiểu

Kế hoạch đề ra 5 nội dung, nhiệm vụ cụ thể như sau:

Một là, Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu tại Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 23-8-2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục đối với học sinh dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2020; triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung tại Công văn số 204/SGDĐT-GDDT ngày 24/02/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục đối với học sinh dân tộc thiểu số vào việc xây dựng, triển khai các chương trình, kế hoạch giáo dục và đào tạo của đơn vị và phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Hai là, Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên, nhân viên và học sinh, thông qua đó lan tỏa trong cộng đồng các quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi nói chung, giáo dục và đào tạo vùng dân tộc thiểu số và miền núi nói riêng.

Ba là, Triển khai và thực hiện có hiệu quả việc sắp xếp các cơ sở giáo dục trên địa bàn, đảm bảo mục tiêu nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục và đào tạo, phù hợp với tình hình thực tế của từng địa phương. Huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực ưu tiên đầu tư, bổ sung cơ sở vật chất cho các cơ sở giáo dục vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn; đặc biệt là các cơ sở vật chất phục vụ dạy học, nuôi dưỡng, chăm sóc sức khỏe cho học sinh các trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc bán trú và các cơ sở vật chất triển khai dạy học theo Chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông 2018, thực hiện lộ trình đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo theo Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04-11-2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI.

Bốn là, Tổ chức thực hiện tốt việc củng cố và nâng cao chất lượng xóa mù chữ, phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học và trung học cơ sở, xây dựng trường chuẩn quốc gia; tăng cường giáo dục nâng cao nhận thức cho học sinh về bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Triển khai đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng các chế độ, chính sách hỗ trợ của Nhà nước đối với cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên, nhân viên, học sinh vùng dân tộc thiểu số và miền núi; tích cực tham gia để xây dựng, hoàn thiện các chính sách phát triển kinh tế-xã hội, giáo dục và đào tạo vùng dân tộc thiểu số và miền núi theo yêu cầu của các cơ quan chức năng.

Năm là, Tiếp tục đẩy mạnh giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh dân tộc thiểu số sau tốt nghiệp trung học phổ thông, trung học cơ sở tham gia học nghề theo Kế hoạch số 3188/KH-UBND ngày 14/11/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện Đề án “Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018-2025” trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Nguyễn Thanh Hưng

Số lượt xem:655
Bài viết liên quan:
THÔNG BÁO
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH TỈNH KON TUM

LIÊN KẾT WEBSITE

Trang thông tin điện tử Ban Dân tộc thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum 
Quản lý và nhập tin: Ban Dân tộc, số 163 - Bà Triệu - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum 
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Đinh Quốc Tuấn - Trưởng Ban. 
Điện thoại: 02603.866.127 - Fax: 02603.866.127 - Email: bandantoc-kontum@chinhphu.vn.
                   Ghi rõ nguồn "Trang Thông tin điện tử Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum" hoặc "bandantoc.kontum.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ nguồn này. 

1165895 Tổng số người truy cập: 78 Số người online:
Phát triển:TNC