banner
Thứ 6, ngày 23 tháng 10 năm 2020
Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 65-KL/TW của Bộ Chính trị
24-4-2020

Kế hoạch số 1321/KH-UBND, nhiệm vụ trọng tâm mà các cấp các ngành cần thực hiện trong thời gian tới:

Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt, nâng cao nhận thức và tổ chức thực hiện nghiêm Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 12-3-2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX, Kết luận số 65-KL/TW của Bộ Chính trị và chỉ đạo của Tỉnh ủy về công tác dân tộc.

Triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh trên địa bàn, nhất là ở vùng đồng bào DTTS. Chủ động đấu tranh phòng, chống vi phạm pháp luật, buôn bán người, ma túy, xâm phạm an ninh, trật tự, an toàn xã hội, nhất là ở khu vực biên giới. Tăng cường quan hệ hợp tác, đoàn kết, hữu nghị giữa Nhân dân vùng biên giới.

Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế gắn với phát huy thế mạnh của từng địa phương, phù hợp với văn hóa, tập quán từng dân tộc. Nhân rộng các mô hình sản xuất có hiệu quả; phát triển du lịch sinh thái gắn với giữ gìn, phát huy giá trị văn hóa, lịch sử, bảo tồn và phát triển nghề truyền thống các DTTS.

Tiếp tục giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa của đồng bào các DTTS trên địa bàn. Thực hiện hiệu quả Kết luận số 1193-KL/TU ngày 11-11-2019 của Tỉnh ủy về sơ kết 03 năm thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 23-8-2016 của Tỉnh ủy về tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục đối với học sinh DTTS giai đoạn 2016-2020. Đẩy mạnh công tác đào tạo nghề, hỗ trợ khởi nghiệp, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh cho Nhân dân, nhất là người đồng bào DTTS.

Tập trung giải quyết những vấn đề bức thiết liên quan đến công tác dân tộc, nhất là tình trạng thiếu đất ở, đất sản xuất, nhà ở, nước sinh hoạt và tranh chấp, khiếu kiện về đất đai; đẩy nhanh việc hoàn thành các dự án định canh định cư trên địa bàn. Thực hiện hiệu quả các giải pháp phát triển kinh tế từ rừng gắn với cải thiện sinh kế cho người dân sống gần rừng.

Tạo cơ hội cho người đồng bào DTTS được tiếp cận với các nguồn vốn tín dụng ưu đãi để phát triển sản xuất, kinh doanh. Kêu gọi và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đầu tư sản xuất kinh doanh tại vùng dân tộc miền núi và có sử dụng lao động là người DTTS.

Nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số; năng lực, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về công tác dân tộc. Phát huy vai trò tích cực của già làng, người có uy tín trong đồng bào DTTS trong công tác tuyên truyền, vận động quần chúng; thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng cán bộ, phát triển đảng viên là người đồng bào DTTS.

Tập trung rà soát, triển khai Đề án tổng thể phát triển kinh tế xã hội vùng DTTS và MN giai đoạn 2021-2030 theo Nghị quyết 88/2019/QH14 ngày 18-11-2019 của Quốc hội, Nghị quyết 12/NQ-CP ngày 15-02-2020 của Chính phủ và các văn bản chỉ đạo của Trung ương.

Ngoài ra, UBND tỉnh phân công nhiệm vụ cụ thể cho các Sở, ngành có liên quan, UBND các huyện, thành phố và yêu cầu các đơn vị, địa phương căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao có trách nhiệm xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai và thực hiện có hiệu quả Kế hoạch đã ban hành.

Trần Thị Diệu Hằng

 

Số lượt xem:586
Bài viết liên quan:
THÔNG BÁO
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH TỈNH KON TUM

LIÊN KẾT WEBSITE

Trang thông tin điện tử Ban Dân tộc thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum 
Quản lý và nhập tin: Ban Dân tộc, số 163 - Bà Triệu - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum 
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Đinh Quốc Tuấn - Trưởng Ban. 
Điện thoại: 02603.866.127 - Fax: 02603.866.127 - Email: bandantoc-kontum@chinhphu.vn.
                   Ghi rõ nguồn "Trang Thông tin điện tử Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum" hoặc "bandantoc.kontum.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ nguồn này. 

1165958 Tổng số người truy cập: 89 Số người online:
Phát triển:TNC