Ban Dân tộc xác định phòng, chống tham nhũng luôn là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục
13-2-2020
Thực hiện Kế hoạch số 198/KH-UBND ngày 20/01/2020 của UBND tỉnh Kon Tum về việc triển khai công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020 trên địa bàn tỉnh. Ngày 07/02/2020, Ban Dân tộc tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 18/KH-BDT về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020.

Kế hoạch nêu rõ, việc thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng là một nhiệm vụ chính trị thường xuyên, liên tục, lâu dài. Với mục đích tiếp tục quán triệt, tuyên truyền và tổ chức thực hiện có hiệu quả Luật Phòng, chống tham nhũng, các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận của Trung ương và chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác PCTN; Nâng cao ý thức, trách nhiệm của các phòng chuyên môn, cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động về công tác PCTN; gắn trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, trong việc thực thi nhiệm vụ được giao; Nâng cao hiệu quả công tác PCTN, từng bước ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, góp phần giữ vững ổn định tư tưởng chính trị cho cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động trong cơ quan, thực hiện tốt các Chương trình, chính sách Dân tộc trên địa bàn tỉnh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, Nhà nước trong sạch, vững mạnh.

Kế hoạch đã nêu rõ 04 nội dung triển khai thực hiện cụ thể như sau: Tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng; Công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN; Công tác phòng ngừa tham nhũng và công tác phát hiện và xử lý hành vi tham nhũng. Trong đó, Công tác phòng ngừa tham nhũng tập trung vào một số nội dung cụ thể sau:

Công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị: Thực hiện việc công khai, minh bạch theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng và các văn bản pháp luật khác có liên quan; Tăng cường trách nhiệm giải trình của cơ quan, và CBCC trong thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao; Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc công khai, minh bạch trong các hoạt động nhằm chấn chỉnh kịp thời các vi phạm, góp phần phòng ngừa tham nhũng phát sinh.

Xây dựng và thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn: Thực hiện nghiêm túc các quy định hiện hành về chế độ, định mức, tiêu chuẩn; Tiếp tục nghiên cứu sửa đổi, bổ sung quy chế chi tiêu nội bộ áp dụng tại Ban theo nguyên tắc công khai, dân chủ.

Thực hiện quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp: Tiếp tục thực hiện các nghiêm túc các Kết luận, Quyết định, Kế hoạch, quy định của tỉnh về quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp; Tổ chức kiểm tra việc thực hiện quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp, văn hóa giao tiếp trong thi hành công vụ của cán bộ, công chức theo quy định của Luật Cán bộ, Công chức.

Chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức: Thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức theo Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018; Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/72019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng, chống tham nhũng.

Kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị: Thực hiện nghiêm túc việc kê khai, công khai tài sản, thu nhập theo Luật phòng, chống tham nhũng. Thanh tra Ban phối hợp các phòng chuyên môn tổ chức kê khai và kiểm soát tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai công tác tại Ban khi có hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ.

Cải cách hành chính: Sắp xếp các phòng chuyên môn của Ban theo hướng gọn nhẹ, đủ năng lực hoạt động  hiệu lực, hiệu quả; Đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến; tăng cường trao đổi văn bản điện tử và ứng dụng chữ ký số trong các cơ quan Nhà nước trên địa bàn.

Phan Xuân Cảnh

  
Số lượt xem:30
Bài viết liên quan:
Icon  Thực hiện hiệu quả Chương trình 135 trên địa bàn huyện Ngọc Hồi
Icon  UBND tỉnh ban hành Quyết định Quy định vị trí, vai trò, nhiệm vụ của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Icon  Thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Kon Tum theo quyết định số 12/QĐ-TTg, ngày 06/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ năm 2019
Icon  Kon Tum phê duyệt kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2019
Icon  Kết quả đợt thăm hỏi, tặng quà hộ gia đình, cá nhân đồng bào DTTS tiêu biểu trên các lĩnh vực trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2019
Icon  Kết quả triển khai thực hiện chiến lược công tác dân tộc trên địa bàn huyện Đăk Hà, giai đoạn 2014-2019
Icon  Kết quả triển khai thực hiện Chương trình 135 trên địa bàn huyện Ngọc Hồi năm 2019
Icon  Hoàn thiện chính sách về di dân, tái định cư dự án thủy lợi, thủy điện
Icon  Kết quả triển khai thực hiện chiến lược công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh Kon Tum, giai đoạn 2014-2019
Icon  Bộ đội Biên phòng tỉnh Kon Tum: Kết quả công tác vận động quần chúng năm 2019 trên địa bàn các xã biên giới