banner
Thứ 4, ngày 12 tháng 8 năm 2020
Ban Dân tộc xác định phòng, chống tham nhũng luôn là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục
13-2-2020

Kế hoạch nêu rõ, việc thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng là một nhiệm vụ chính trị thường xuyên, liên tục, lâu dài. Với mục đích tiếp tục quán triệt, tuyên truyền và tổ chức thực hiện có hiệu quả Luật Phòng, chống tham nhũng, các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận của Trung ương và chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác PCTN; Nâng cao ý thức, trách nhiệm của các phòng chuyên môn, cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động về công tác PCTN; gắn trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, trong việc thực thi nhiệm vụ được giao; Nâng cao hiệu quả công tác PCTN, từng bước ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, góp phần giữ vững ổn định tư tưởng chính trị cho cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động trong cơ quan, thực hiện tốt các Chương trình, chính sách Dân tộc trên địa bàn tỉnh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, Nhà nước trong sạch, vững mạnh.

Kế hoạch đã nêu rõ 04 nội dung triển khai thực hiện cụ thể như sau: Tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng; Công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN; Công tác phòng ngừa tham nhũng và công tác phát hiện và xử lý hành vi tham nhũng. Trong đó, Công tác phòng ngừa tham nhũng tập trung vào một số nội dung cụ thể sau:

Công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị: Thực hiện việc công khai, minh bạch theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng và các văn bản pháp luật khác có liên quan; Tăng cường trách nhiệm giải trình của cơ quan, và CBCC trong thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao; Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc công khai, minh bạch trong các hoạt động nhằm chấn chỉnh kịp thời các vi phạm, góp phần phòng ngừa tham nhũng phát sinh.

Xây dựng và thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn: Thực hiện nghiêm túc các quy định hiện hành về chế độ, định mức, tiêu chuẩn; Tiếp tục nghiên cứu sửa đổi, bổ sung quy chế chi tiêu nội bộ áp dụng tại Ban theo nguyên tắc công khai, dân chủ.

Thực hiện quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp: Tiếp tục thực hiện các nghiêm túc các Kết luận, Quyết định, Kế hoạch, quy định của tỉnh về quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp; Tổ chức kiểm tra việc thực hiện quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp, văn hóa giao tiếp trong thi hành công vụ của cán bộ, công chức theo quy định của Luật Cán bộ, Công chức.

Chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức: Thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức theo Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018; Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/72019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng, chống tham nhũng.

Kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị: Thực hiện nghiêm túc việc kê khai, công khai tài sản, thu nhập theo Luật phòng, chống tham nhũng. Thanh tra Ban phối hợp các phòng chuyên môn tổ chức kê khai và kiểm soát tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai công tác tại Ban khi có hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ.

Cải cách hành chính: Sắp xếp các phòng chuyên môn của Ban theo hướng gọn nhẹ, đủ năng lực hoạt động  hiệu lực, hiệu quả; Đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến; tăng cường trao đổi văn bản điện tử và ứng dụng chữ ký số trong các cơ quan Nhà nước trên địa bàn.

Phan Xuân Cảnh

Số lượt xem:382
Bài viết liên quan:
THÔNG BÁO
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH TỈNH KON TUM

LIÊN KẾT WEBSITE

Trang thông tin điện tử Ban Dân tộc thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum 
Quản lý và nhập tin: Ban Dân tộc, số 163 - Bà Triệu - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum 
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Đinh Quốc Tuấn - Trưởng Ban. 
Điện thoại: 02603.866.127 - Fax: 02603.866.127 - Email: bandantoc-kontum@chinhphu.vn.
                   Ghi rõ nguồn "Trang Thông tin điện tử Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum" hoặc "bandantoc.kontum.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ nguồn này. 

1032628 Tổng số người truy cập: 48 Số người online:
Phát triển:TNC