UBND tỉnh ban hành Quyết định Quy định vị trí, vai trò, nhiệm vụ của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Kon Tum
31-12-2019
Ngày 25/12/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành Quyết định số 28/2019/QĐ-UBND về Quy định vị trí, vai trò, nhiệm vụ của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Phạm vi điều chỉnh: Quy định này quy định vị trí, vai trò, nhiệm vụ của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Đối tượng áp dụng

- Người có uy tín trên địa bàn tỉnh được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum phê duyệt.

- Các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan trong hoạt động quản lý và thực hiện chính sách đối với người có uy tín. 

Vị trí, vai trò của người có uy tín: Người có uy tín có vị trí, vai trò to lớn, là cầu nối giữa Đảng, chính quyền và Nhân dân địa phương trên các lĩnh vực: tuyên truyền, vận động quần chúng thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và thực hiện các nhiệm vụ ở địa phương; xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc và giữ gìn an ninh trật tự xã hội trong cộng đồng; phát triển kinh tế, nâng cao đời sống gia đình và cộng đồng, bảo vệ môi trường sinh thái; giữ gìn, phát huy phong tục tập quán tốt đẹp; bài trừ những hủ tục lạc hậu, góp phần bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc và xây dựng đời sống văn hóa mới, nông thôn mới ở địa phương.

Nhiệm vụ của người có uy tín

- Thường xuyên chủ động liên hệ và phối hợp với cấp ủy, chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể ở địa phương trong việc tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước để mọi người trong cộng đồng biết và vận động, tổ chức cho đồng bào dân tộc thiểu số thực hiện tốt; trong đó, trọng tâm là thực hiện chính sách dân tộc, chính sách đại đoàn kết dân tộc của Đảng, Nhà nước; quán triệt để đồng bào không nghe, không tin kẻ xấu kích động, lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để chống phá Đảng, Nhà nước.

- Vận động người dân thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng, thu hồi đất khi thực hiện dự án.

- Thường xuyên cập nhật, nắm bắt thông tin cần thiết về tình hình chính trị, kinh tế - xã hội ở địa phương, trong nước để từ đó phát huy vai trò của người có uy tín trong việc tham gia đóng góp vào các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh trật tự ở địa phương và cùng chính quyền địa phương vận động, tổ chức để đồng bào dân tộc thiểu số tích cực thực hiện.

- Tham gia cùng các ngành, chính quyền địa phương trong việc hòa giải và giải quyết khiếu kiện trong đồng bào dân tộc thiểu số tại cộng đồng.

- Vận động bà con nhân dân, các tín đồ tôn giáo tích cực tham gia lao động sản xuất, giảm nghèo; tham gia hưởng ứng các phong trào: “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; “Toàn dân tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm”; “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và các phong trào thi đua khác tại địa phương; giữ gìn, phát huy phong tục tập quán tốt đẹp; bài trừ những hủ tục lạc hậu, góp phần bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc và xây dựng đời sống văn hóa mới, nông thôn mới tại cộng đồng dân cư.

- Chủ động nắm bắt tình hình dư luận xã hội, tình hình nổi cộm tại địa phương nơi cư trú; tình hình đời sống, tâm tư, nguyện vọng chính đáng của đồng bào các dân tộc thiểu số để phản ánh kịp thời cho chính quyền địa phương; định kỳ 06 tháng, 01 năm báo cáo kết quả hoạt động của bản thân cho Ủy ban nhân dân xã tổng hợp báo cáo theo quy định.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao cho Ban Dân tộc là cơ quan đầu mối, chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Quy định về vị trí, vai trò, nhiệm vụ của người có uy tín trong cán bộ và Nhân dân để ủng hộ và tạo điều kiện giúp đỡ người có uy tín hoàn thành nhiệm vụ được giao; xây dựng Sổ tay hướng dẫn người có uy tín thực hiện nhiệm vụ.

Có Quyết định số 28/2019/QĐ-UBND kèm theo.

Nguyễn Thị Thanh Phước

 

  
Số lượt xem:102
Bài viết liên quan:
Icon  Thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Kon Tum theo quyết định số 12/QĐ-TTg, ngày 06/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ năm 2019
Icon  Kon Tum phê duyệt kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2019
Icon  Kết quả đợt thăm hỏi, tặng quà hộ gia đình, cá nhân đồng bào DTTS tiêu biểu trên các lĩnh vực trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2019
Icon  Kết quả triển khai thực hiện chiến lược công tác dân tộc trên địa bàn huyện Đăk Hà, giai đoạn 2014-2019
Icon  Kết quả triển khai thực hiện Chương trình 135 trên địa bàn huyện Ngọc Hồi năm 2019
Icon  Hoàn thiện chính sách về di dân, tái định cư dự án thủy lợi, thủy điện
Icon  Kết quả triển khai thực hiện chiến lược công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh Kon Tum, giai đoạn 2014-2019
Icon  Bộ đội Biên phòng tỉnh Kon Tum: Kết quả công tác vận động quần chúng năm 2019 trên địa bàn các xã biên giới
Icon  Ban hành chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn
Icon  Ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án tăng cường ứng dụng Công nghệ thông tin trong phổ biến giáo dục pháp luật