banner
Thứ 3, ngày 23 tháng 4 năm 2024
Ban hành Kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023
28-4-2023

Ngày 14 tháng 4 năm 2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành Kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh năm 2023

Kế hoạch với mục đích nhằm triển khai thực hiện hiệu quả nội dung, nhiệm vụ Tiểu dự án 4, Dự án 5 Chương trình; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cán bộ thực hiện Chương trình ở các cấp; hướng dẫn các kỹ năng về phát triển cộng đồng và các nội dung liên quan khác thực hiện Chương trình. Kịp thời cập nhập, bổ sung những kiến thức về nâng cao năng lực chuyên sâu về chuyển đổi số, thay đổi tư duy đổi mới sáng tạo; về quản lý, lập kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm cấp thôn, tiến bộ khoa học kỹ thuật phục vụ sản xuất, đời sống giúp đội ngũ cán bộ  thôn, người dân, người có uy tín có thêm kinh nghiệm, kỹ năng và đủ năng lực quản lý cộng đồng; tham gia và thực hiện có hiệu quả các hoạt động của Chương trình; phát huy vai trò, vị trí của cộng đồng trong công tác tuyên truyền, vận động đồng bào thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Theo đó, nội dung của Kế hoạch năm 2023 tập trung thực hiện 03 nhóm hoạt động; trong đó Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ban Dân tộc tổ chức 03 Đoàn công tác đi học tập, trao đổi kinh nghiệm về công tác quản lý, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện Chương trình cho các đối tượng trực tiếp thực hiện Chương trình tại Thủ đô Hà Nội và một số tỉnh phía Bắc; các tỉnh phía Nam; các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên; Tổ chức 02 Đoàn học tập, trao đổi kinh nghiệm nâng cao năng lực chuyên sâu; Tổ chức 02 Hội thảo chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm giữa các địa phương trong, ngoài tỉnh về triển khai thực hiện Chương trình; tổ chức 32 lớp tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đối tượng cán bộ triển khai Chương trình ở các cấp và cộng đồng cho khoảng 3.200 đối tượng; đồng thời, giao Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức 70 lớp tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đối tượng cộng đồng là người dân với khoảng 5.000 đối tượng và Tổ chức 04 Hội thảo chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm giữa các địa phương.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ban Dân tộc chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương xây dựng Kế hoạch cụ thể triển khai các hoạt động được giao đảm bảo đúng quy định và phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố thực hiện Kế hoạch.

Sở Tài chính Phối hợp với Ban Dân tộc và các đơn vị, địa phương có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí kinh phí thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và phù hợp với khả năng cân đối ngân sách địa phương theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Theo chức năng, nhiệm vụ phối hợp với Ban Dân tộc triển khai thực hiện Kế hoạch này tránh chồng chéo, trùng lắp với các Chương trình mục tiêu quốc gia.

Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chủ động xây dựng Kế hoạch và tổ chức thực hiện bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ được giao; đảm bảo giải ngân kịp thời, đúng quy định nguồn vốn được giao theo Kế hoạch.

                                                                                Mỹ Hạnh

 

 

Số lượt xem:765
Bài viết liên quan:
THÔNG BÁO
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH TỈNH KON TUM
 
 

LIÊN KẾT WEBSITE

Trang thông tin điện tử Ban Dân tộc thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum 
Quản lý và nhập tin: Ban Dân tộc, số 163 - Bà Triệu - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum 
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Đinh Quốc Tuấn - Trưởng Ban. 
Điện thoại: 02603.866.127 - Fax: 02603.866.127 - Email: bandantoc-kontum@chinhphu.vn.
                   Ghi rõ nguồn "Trang Thông tin điện tử Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum" hoặc "bandantoc.kontum.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ nguồn này. 

3803764 Tổng số người truy cập: 130 Số người online:
Phát triển:TNC