banner
Thứ 2, ngày 30 tháng 1 năm 2023

Ngày 19/12/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 756/QĐ-UBND phê duyệt danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2023-2027

Trong quá trình thực hiện hiện Dự án, Hội LHPN tỉnh chủ động ban hành Hướng dẫn, chỉ đạo các cấp Hội phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành cùng cấp triển khai xây dựng kế hoạch giai đoạn, năm đảm bảo t...

Mục đích của Kế hoạch nhằm cụ thể hóa các quan điểm, mục tiêu và định hướng, xác định rõ các nhiệm vụ, giải pháp và phân công cụ thể cho các cơ quan, đơn vị, địa phương để tổ chức triển khai thực hiện...

Căn cứ Quyết định số 33/2020/QĐ-TTg ngày 12 tháng 11 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí phân định vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo trình độ phát triển giai đoạn 2021 - 2025 và...

Ngày 15 tháng 11 năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ký Quyết định số 744/QĐ-UBND ban hành Đề án Đầu tư Phát triển Kinh tế- xã hội Dân tộc có khó khăn đặc thù (Dân tộc Rơ Măm) trên địa bàn tỉnh Ko...

Ngày 27/10/2022, Ủy ban nhân dân huyện Kon Plông ban hành Kế hoạch 185/KH-UBND về Kiểm tra tình hình triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân t...

Triển khai thực hiện Kế hoạch 3320 của UBND tỉnh Kon Tum, về triển khai thực hiện Dự án 8 Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em thuộc Chương trình m...

Tập huấn nghiệp vụ công tác giảm nghèo năm 2022 trên địa bàn  tỉnh Kon Tum cho các sở, ngành phụ trách địa bàn

Ngày 06 tháng 10 năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành Kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - x...

Ngày 28 tháng 9 năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 3224/KH-UBND về việc tổ chức các hoạt động thúc đẩy khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp và thu hút đầu tư vùng đồng bào dân tộc thiểu số...

Trong thời gian qua, các cấp, các ngành trên toàn tỉnh đã tổ chức quán triệt và tích cực chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp đề ra và đạt được nhiều kết quả; việc triển khai ...

Ngày 13/10/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 3445/KH-UBND kiểm tra tình hình triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu s...

Ngày 20/9/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 3138/UBND-NC chỉ đạo việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Dân tộc thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thành phố.

Kết quả thực hiện chỉ tiêu về tỷ lệ hộ dân tộc thiểu số có đất ở, đất sản xuất trong 6 tháng đầu năm 2022 trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Đến tháng 6 năm 2022 trên địa bàn tỉnh Kon Tum có 74.158 hộ đồng bào dân tộc thiểu số có đất sản xuất chiếm 97,50%.

Ngày 26 tháng 07 năm 2022, Ban Dân tộc ban hành Kế hoạch giúp đỡ xã Mường Hoong, Ngọc Linh, huyện Đắk Glei năm 2022 để triển khai thực hiện nhiệm vụ của Ban Dân tộc được giao tại Kế hoạch số 09-KH/TC...

Tổng kết thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 18/01/2002 của Bộ Chính trị khóa IX về phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh vùng Tây Nguyên thời kỳ 2001-2010 và Kết luận số 12-KL/...

Ngày 01/7/2022, UBND tỉnh Kon Tum đã ban hành Quyết định số 385/QĐ-UBND về danh mục các hủ tục, phong tục không còn phù hợp trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Ngày 17/5/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1478/UBND-KTTH về việc tiếp tục rà soát nhu cầu vay vốn đối với chương trình tín dụng chính sách theo Nghị quyết số 11-NQ/CP ngày 30/01/2022 của Chính ph...

Ngày 17/5/2022, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 1479/KH-UBND về phòng , chống suy dinh dưỡng thấp còi ở trẻ em dưới 5 tuổi vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Kon Tum đến năm 2...

Quan tâm thực hiện chính sách đối với học sinh  dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Những năm qua, tiếp tục thực hiện tốt quan điểm của Đảng và Nhà nước “giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu”, sự nghiệp phát triển giáo dục và đào tạo nói chung, giáo dục và đào tạo đối với học si...

Sau 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW, các chính sách an sinh xã hội trên địa bàn huyện đã được cơ quan, đơn vị, đoàn thể và các xã, thị trấn tập trung triển khai thực hiện và đạt kết...

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký ban hành Nghị định số 28/2022/NĐ-CP ngày 26/4/2022 về chính sách tín dụng ưu đãi thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đ...

Ngày 26 tháng 4 năm 2022, Chính phủ ban hành Nghị định số 28/2022/NĐ-CP về chính sách tín dụng ưu đãi thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu s...

Ngày 11 tháng 11 năm 2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 99/2021/NĐ-CP Quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công. Nghị định này quy định chi tiết về quản lý, thanh to...

Trang sau
THÔNG BÁO
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH TỈNH KON TUM

LIÊN KẾT WEBSITE

monochrome_photos HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

Trang thông tin điện tử Ban Dân tộc thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum 
Quản lý và nhập tin: Ban Dân tộc, số 163 - Bà Triệu - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum 
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Đinh Quốc Tuấn - Trưởng Ban. 
Điện thoại: 02603.866.127 - Fax: 02603.866.127 - Email: bandantoc-kontum@chinhphu.vn.
                   Ghi rõ nguồn "Trang Thông tin điện tử Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum" hoặc "bandantoc.kontum.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ nguồn này. 

3039770 Tổng số người truy cập: 46 Số người online:
Phát triển:TNC