banner
Thứ 4, ngày 7 tháng 6 năm 2023

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Quyết định số 192/QĐ-UBND ngày 14 tháng 4 năm 2023 về thành lập các Đoàn kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực ...

Ngày 28/4/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 1233/KH-UBND về việc tổ chức các hoạt động thúc đẩy khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp và thu hút đầu tư vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa ...

Ban Dân tộc và Bảo hiểm xã hội tỉnh đã ký ban hành Kế hoạch số 13/KHPH- BHXH - BDT thực hiện Chương trình phối hợp trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y...

Ngày 14 tháng 4 năm 2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành Kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã...

Việc triển khai thực hiện đầu tư phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi có điều kiện đặc biệt khó khăn đã tạo được những chuyển biến tích cực về nhiều mặt, góp phần qua...

Ngày 24 tháng 3 năm 2023, Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế đã ban hành Kế hoạch số 807/KH-BCĐ kế hoạch thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất...

Ngày 23 tháng 02 năm 2023, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 147/QĐ-TTg về việc giao bổ sung kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 thực hiện 03 Chương trì...

Ngày 19/12/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 756/QĐ-UBND phê duyệt danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2023-2027

Trong quá trình thực hiện hiện Dự án, Hội LHPN tỉnh chủ động ban hành Hướng dẫn, chỉ đạo các cấp Hội phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành cùng cấp triển khai xây dựng kế hoạch giai đoạn, năm đảm bảo t...

Mục đích của Kế hoạch nhằm cụ thể hóa các quan điểm, mục tiêu và định hướng, xác định rõ các nhiệm vụ, giải pháp và phân công cụ thể cho các cơ quan, đơn vị, địa phương để tổ chức triển khai thực hiện...

Căn cứ Quyết định số 33/2020/QĐ-TTg ngày 12 tháng 11 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí phân định vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo trình độ phát triển giai đoạn 2021 - 2025 và...

Ngày 15 tháng 11 năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ký Quyết định số 744/QĐ-UBND ban hành Đề án Đầu tư Phát triển Kinh tế- xã hội Dân tộc có khó khăn đặc thù (Dân tộc Rơ Măm) trên địa bàn tỉnh Ko...

Ngày 27/10/2022, Ủy ban nhân dân huyện Kon Plông ban hành Kế hoạch 185/KH-UBND về Kiểm tra tình hình triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân t...

Triển khai thực hiện Kế hoạch 3320 của UBND tỉnh Kon Tum, về triển khai thực hiện Dự án 8 Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em thuộc Chương trình m...

Tập huấn nghiệp vụ công tác giảm nghèo năm 2022 trên địa bàn  tỉnh Kon Tum cho các sở, ngành phụ trách địa bàn

Ngày 06 tháng 10 năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành Kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - x...

Ngày 28 tháng 9 năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 3224/KH-UBND về việc tổ chức các hoạt động thúc đẩy khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp và thu hút đầu tư vùng đồng bào dân tộc thiểu số...

Trong thời gian qua, các cấp, các ngành trên toàn tỉnh đã tổ chức quán triệt và tích cực chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp đề ra và đạt được nhiều kết quả; việc triển khai ...

Ngày 13/10/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 3445/KH-UBND kiểm tra tình hình triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu s...

Ngày 20/9/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 3138/UBND-NC chỉ đạo việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Dân tộc thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thành phố.

Kết quả thực hiện chỉ tiêu về tỷ lệ hộ dân tộc thiểu số có đất ở, đất sản xuất trong 6 tháng đầu năm 2022 trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Đến tháng 6 năm 2022 trên địa bàn tỉnh Kon Tum có 74.158 hộ đồng bào dân tộc thiểu số có đất sản xuất chiếm 97,50%.

Ngày 26 tháng 07 năm 2022, Ban Dân tộc ban hành Kế hoạch giúp đỡ xã Mường Hoong, Ngọc Linh, huyện Đắk Glei năm 2022 để triển khai thực hiện nhiệm vụ của Ban Dân tộc được giao tại Kế hoạch số 09-KH/TC...

Tổng kết thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 18/01/2002 của Bộ Chính trị khóa IX về phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh vùng Tây Nguyên thời kỳ 2001-2010 và Kết luận số 12-KL/...

Ngày 01/7/2022, UBND tỉnh Kon Tum đã ban hành Quyết định số 385/QĐ-UBND về danh mục các hủ tục, phong tục không còn phù hợp trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Ngày 17/5/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1478/UBND-KTTH về việc tiếp tục rà soát nhu cầu vay vốn đối với chương trình tín dụng chính sách theo Nghị quyết số 11-NQ/CP ngày 30/01/2022 của Chính ph...

Trang sau
THÔNG BÁO
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH TỈNH KON TUM

LIÊN KẾT WEBSITE

monochrome_photos HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

Trang thông tin điện tử Ban Dân tộc thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum 
Quản lý và nhập tin: Ban Dân tộc, số 163 - Bà Triệu - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum 
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Đinh Quốc Tuấn - Trưởng Ban. 
Điện thoại: 02603.866.127 - Fax: 02603.866.127 - Email: bandantoc-kontum@chinhphu.vn.
                   Ghi rõ nguồn "Trang Thông tin điện tử Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum" hoặc "bandantoc.kontum.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ nguồn này. 

3238571 Tổng số người truy cập: 32 Số người online:
Phát triển:TNC