banner
Chủ nhật, ngày 14 tháng 4 năm 2024
Hình thức hỗ trợ đảm bảo bữa ăn dinh dưỡng cân đối hợp lý cho trẻ em dân tộc Rơ Măm có hộ khẩu thường trú tại làng Le, xã Mô Rai, huyện Sa Thầy
21-11-2023

Mức hỗ trợ bảo vệ và phát triển các dân tộc thiểu số có khó khăn đặc thù được quy định chi tiết tại Thông tư 55/2023/TT-BTC quy định quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách nhà nước thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025.

Ngày 21 tháng 8 năm 2023, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ban hành Thông tư số 02/2023/TT-UBDT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2022/TT-UBDT ngày 30 tháng 6 năm 2022 về hướng dẫn thực hiện một số dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 (Chương trình). Theo đó, đối với nội dung “Hỗ trợ đảm bảo bữa ăn dinh dưỡng cân đối hợp lý cho trẻ tại các cơ sở giáo dục mầm non công lập (tối đa 550.000 đồng/tháng/trẻ” quy định tại điểm b, khoản 2, Điều 42 Thông tư số 55/2022/TT-BTC ngày 15 tháng 8 năm 2023 của Bộ Tài chính) Uỷ ban dân tộc hướng dẫn: “Ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo phân cấp quản lý quyết định hình thức hỗ trợ bữa ăn dinh dưỡng công thức cho trẻ em dưới 5 tuổi tại cơ sở giáo dục mầm non công lập đảm bảo tính linh hoạt, khả thi, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế” (quy định tại khoản 29, điều 1 Thông tư số 02/2023/TT-UBDT ngày 21 tháng 8 năm 2023).

Do vậy, để đảm bảo cơ sở thực hiện nội dung trên, Ban Dân tộc tỉnh đã chủ trì, phối hợp với các sở, ngành cấp tỉnh, địa phương có liên quan tham mưu Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành văn bản số 3995/UBND-KGVX ngày 16 tháng 11 năm 2023 về việc hình thức hỗ trợ đảm bảo bữa ăn dinh dưỡng cân đối hợp lý cho trẻ em dân tộc Rơ Măm có hộ khẩu thường trú tại làng Le, xã Mô Rai, huyện Sa Thầy. Trong đó, UBND tỉnh thống nhất hình thức hỗ trợ đảm bảo bữa ăn dinh dưỡng cân đối hợp lý cho trẻ em người dân tộc Rơ Măm có hộ khẩu thường trú tại Làng Le, xã Mô Rai, huyện Sa Thầy thuộc Tiểu Dự án 1, Dự án 9 Chương trình (Hình thức hỗ trợ: cấp trực tiếp bằng tiền mặt). Đồng thời, giao Ban Dân tộc chủ trì, phối hợp với các Sở: Tài chính, Giáo dục và Đào tạo; Y tế, Ủy ban nhân dân huyện Sa Thầy và các đơn vị liên quan triển khai thực hiện đúng phạm vi, đối tượng, định mức theo quy định. Định kỳ tổ chức rà soát, phê duyệt danh sách đối tượng thụ hưởng, kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban Dân tộc theo quy định. Quá trình triển khai thực hiện, nếu Trung ương có quy định mới hoặc có phát sinh khó khăn, vướng mắc kịp thời tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh đảm bảo phù hợp, đúng quy định.

Trần Thị Y Tú

Số lượt xem:709
Bài viết liên quan:
THÔNG BÁO
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH TỈNH KON TUM
 
 

LIÊN KẾT WEBSITE

Trang thông tin điện tử Ban Dân tộc thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum 
Quản lý và nhập tin: Ban Dân tộc, số 163 - Bà Triệu - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum 
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Đinh Quốc Tuấn - Trưởng Ban. 
Điện thoại: 02603.866.127 - Fax: 02603.866.127 - Email: bandantoc-kontum@chinhphu.vn.
                   Ghi rõ nguồn "Trang Thông tin điện tử Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum" hoặc "bandantoc.kontum.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ nguồn này. 

3784491 Tổng số người truy cập: 54 Số người online:
Phát triển:TNC