banner
Chủ nhật, ngày 16 tháng 6 năm 2024
Kết quả hỗ trợ, giúp đỡ các xã Mường Hoong, Ngọc Linh huyện Đăk Glei phát triển kinh tế - xã hội trong 10 tháng đầu năm năm 2023
23-11-2023

Với vai trò là thành viên Tổ công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy giúp đỡ xã Mường Hoong, Ngọc Linh (huyện Đăk Glei) phát triển kinh tế - xã hội (Tổ công tác 262). Ban Dân tộc đã xác định cụ thể và nội dung, nhiệm vụ triển khai thực hiện các tháng cuối năm 2023 trên địa bàn xã Mường Hoong, Ngọc Linh theo chức năng, nhiệm vụ của ngành được Tổ công tác 262 giao, góp phần giúp đỡ xã phát triển kinh tế - xã hội.

Thực hiện các nội dung, nhiệm vụ triển khai thực hiện các Tiểu dự án, Dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số năm 2023 (Chương trình); góp phần phấn đấu hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế -xã hội trên địa bàn xã Mường Hoong, Ngọc Linh đã đề ra năm 2023. Ban Dân phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Đăk Glei thực hiện rà soát, xác định nhu cầu; danh mục đầu tư, hỗ trợ và phân bổ nguồn lực năm 2023 để thực hiện các nội dung, hoạt động của các Dự án, Tiểu dự án thuộc Chương trình trên địa bàn huyện Đăk Glei trong đó có 02 xã Mường Hoong, Ngọc Linh. Tổ chức thực hiện các nội dung, hoạt động thuộc các Dự án, Tiểu dự án, Chương trình như: tập huấn, bồi dưỡng kiến thực cho người có uy tín với số lượng 04 học viên là người uy tín trên địa bàn các xã; cung cấp thông tin bằng hình thức cấp Báo Dân tộc và Phát triển cho 22 người có uy tín (trong đó xã Mường Hoong: 10 người; Xã Ngọc Linh: 12 người  thuộc Tiểu dự án 1 – Dự án 10 Chương trình); tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho 33 đối tượng cộng đồng là trưởng thôn, bí thư chi đoàn, các chi hội trưởng nông dân, phụ nữ thuộc các thôn và 12 đối tượng là cán bộ, công chức trên địa bàn các xã  thuộc Tiểu dự án 4 - Dự án 5 Chương trình.

Thực hiện Dự án 2: Quy hoạch, sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư ở những nơi cần thiết thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế- xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi (nội dung Hỗ trợ làm nhà dự án định canh định cư tập trung thôn Ngọc Nang, xã Mường Hoong, huyện Đăk Glei) Quyết định 2085/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ giai đoạn 2016-2021 đã đầu tư hoàn thiện cơ sở hạ tầng điểm định canh định cư thôn Ngọc Nang, xã Mường Hoong. Đến nay Ủy ban nhân dân huyên Đăk Glei đã ban hành Quyết định 845/QĐ-UBND ngày 01 tháng 11 năm 2023 về việc phê duyệt danh sách 90 hộ gia đình là hộ nghèo trên địa bàn xã Mường Hoong thuộc đối tượng bố trí, sắp xếp ổn định dân cư tại khu tái định cư Ngọc Nang xã Mường Hoong thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế -xã hội vùng đồng bào  dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 -2030, giai đoạn 1: từ năm 2021 đến năm 2025. Đây là cơ sở để giải quyết căn bản tình trạng thiếu đất ở, nhà ở trên địa bàn xã Mường Hoong giai đoạn năm 2023-2025.

Ngoài ra, tổ chức thực hiện các chính sách hỗ trợ đối với đồng bào dân tộc thiểu số. Ban Dân tộc tăng cường phối hợp với Ủy ban nhân dân xã nắm tâm tư, nguyện vọng chính đáng; tình hình rủi ro của đồng bào các dân tộc thiểu số nghèo trên địa bàn xã; Kịp thời phối hợp với Uỷ ban nhân dân huyện Đăk Glei thống kê, tổng hợp tỷ lệ hộ đồng bào dân tộc thiểu số có đất ở, đất sản xuất trên địa bàn xã Mường Hoong, Ngọc Linh. Theo số liệu thống kê, đến 30 tháng 9 năm 2023 trên địa bàn xã Mường Hoong có 26 hộ không có đất ở; xã Ngọc Linh có 18 hộ không có đất ở và 25 hộ không có đất sản xuất (không tính các hộ không có đất ở, đất sản xuất phát sinh từ tháng 06 năm 2022 đến 30 tháng 09 năm 2023).

Trong thời gian qua, Ban Dân tộc đã đẩy mạnh công tác phối hợp với các sở, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân huyện Đăk Glei triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp phù hợp, phát huy tối đa có hiệu quả các nguồn lực, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc triển khai thực hiện có hiệu quả các Tiểu dự án, Dự án thuộc Chương trình. Tuy nhiên, vẫn còn một số khó khăn, tồn tại như: (1) Phạm vi (Trên địa bàn các xã/thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số), đối tượng (Hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo ) thuộc Dự án 1: Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt Chương trình còn hạn chế, nên không sử dụng nguồn kinh phí từ Chương trình để hỗ trợ đất ở, đất sản xuất cho các đối tượng là hộ dân tộc thiểu số không thuộc diện hộ nghèo được; (2) Trên địa bàn xã Mường Hoong, Ngọc Linh không còn quỹ đất để hỗ trợ, giải quyết cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số không có đất ở, đất sản xuất; công tác hướng dẫn, cung cấp thông tin cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số thực hiện các thủ tục pháp lý như: tặng/cho/thừa kế chưa thường xuyên, kịp thời.

Trên cơ sở kế hoạch của Tổ công tác và chức năng, nhiệm vụ được giao xây dựng kế triển khai thực hiện đầu tư, hỗ trợ trên địa bàn xã Mường Hoong, Ngọc Linh, trong thời gian tới cần có những giải pháp như :

Một là: Tiếp tục triển khai thực hiện kịp thời các chế độ, chính sách cho các đối tượng thụ hưởng các Dự án, Tiểu dự án, nội dung thành phần thuộc Chương trình trên địa bàn xã Mường Hoong, Ngọc Linh.

Hai là: Tiếp tục tăng cường phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan tổ chức kiểm tra, giám sát về kết quả thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ, nội dung, hoạt động của các Tiểu dự án, Dự án thuộc Chương trình theo kế hoạch.

Ba là: Thường xuyên phối hợp với Ủy ban nhân dân xã nắm tâm tư, nguyện vọng chính đáng; tình hình rủi ro của đồng bào các dân tộc thiểu số nghèo trên địa bàn xã;

Bốn là: Phối hợp với Uỷ ban nhân dân huyện Đăk Glei định kỳ hàng quý rà soát, thống kê, tổng hợp tỷ lệ hộ đồng bào dân tộc thiểu số có đất ở, đất sản xuất trên địa bàn xã Mường Hoong, Ngọc Linh theo quy định;

Năm là: Tổ chức thực hiện chính sách an sinh xã hội, chính sách hỗ trợ đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn xã.

Sáu là: Phối hợp với các đơn vị có liên quan, Ủy ban nhân dân huyện Đăk Glei thực hiện các chỉ đạo, nhiệm vụ, nội dung của Tổ công tác để hoàn thành mục tiêu đề ra trên địa bàn xã Mường Hoong, Ngọc Linh theo Kế hoạch của Tổ công tác 262.

Trần Thị Y Tú

Số lượt xem:927
Bài viết liên quan:
THÔNG BÁO
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH TỈNH KON TUM
 
 

LIÊN KẾT WEBSITE

Trang thông tin điện tử Ban Dân tộc thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum 
Quản lý và nhập tin: Ban Dân tộc, số 163 - Bà Triệu - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum 
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Đinh Quốc Tuấn - Trưởng Ban. 
Điện thoại: 02603.866.127 - Fax: 02603.866.127 - Email: bandantoc-kontum@chinhphu.vn.
                   Ghi rõ nguồn "Trang Thông tin điện tử Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum" hoặc "bandantoc.kontum.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ nguồn này. 

3951961 Tổng số người truy cập: 27 Số người online:
Phát triển:TNC