Hội nghị hướng dẫn, triển khai công tác dân tộc năm 2020
21-1-2020
Chiều ngày 14/01/2020, Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum tổ chức Hội nghị hướng dẫn, triển khai công tác dân tộc năm 2020. Đồng chí Đinh Quốc Tuấn, Tỉnh ủy viên - Trưởng Ban Dân tộc - Chủ trì hội nghị; tham gia hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Ban, lãnh đạo các phòng chuyên môn và CBCC thuộc Ban, Phòng Dân tộc các huyện, thành phố.

Tại Hội nghị, sau khi nghe Ban Dân tộc thông qua báo cáo tóm tắt đánh giá thực hiện công tác Dân tộc năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ năm 20120 và dự thảo hướng dẫn triển khai các chương trình, chính sách dân tộc năm 2020. Đại biểu Phòng Dân tộc các huyện, thành phố đã báo cáo những thuận lợi, khó khăn vướng mắc và làm rõ thêm kết quả triển khai thực hiện các chương trình, chính sách, tình hình nổi cộm trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại địa phương và tập trung thảo luận một số vấn đề như thực hiện chế độ, thông tin báo cáo về công tác dân tộc; Thực hiện Chương trình 135; bố trí kinh phí  thực hiện công tác tuyên truyền về Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng DTTS giai đoạn 2015-2020”; trong đó, đặc biệt tập trung ý kiến về những khó khăn, vướng mắc trong việc giải quyết vấn đề bổ sung kinh phí cho địa phương về hỗ trợ đất sản xuất, nước sinh hoạt theo Quyết định 2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ cho các hộ thoát nghèo trong năm 2019 đã được phê duyệt danh sách năm 2017-2018; Hỗ trợ khung dệt theo Đề án bảo tồn và phát triển nghề truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ trên địa bàn tỉnh Kon Tum tại huyện Kon Plong, Kon Rẫy; Ban hành văn bản hướng dẫn địa phương trong việc thực hiện tổ chức thăm hỏi nhân dịp tết truyền thống dân tộc; Thực hiện cấp phát ra đi ô theo Quyết định số 1860/QĐ-TTg ngày 23/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án “Thí điểm cấp Ra-đi-ô cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn, biên giới” và tập trung trọng tâm vào việc tham gia góp ý các nội dung hướng dẫn, triển khai công tác dân tộc năm 2020… Trên cơ sở các ý kiến tham gia của các đại biểu, Lãnh đạo và các phòng chuyên môn thuộc Ban Dân tộc cũng đã tiếp thu giải đáp một số thắc mắc tại cơ sở.

Quang cảnh Hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Trưởng Ban Dân tộc đã đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực trong việc thực hiện nhiệm vụ công tác, chính sách dân tộc của các Phòng chuyên môn thuộc Ban Dân tộc, Phòng Dân tộc các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị phối hợp liên quan trong năm 2019. Thống nhất với các ý kiến tham của các đại biểu tại Hội nghị. Ngoài ra, đề nghị Phòng Dân tộc các huyện, thành phố tích cực chủ động phối hợp với các phòng ban liên quan tham mưu UBND các huyện, thành phố triển khai có hiệu quả công tác dân tộc, chính sách dân tộc tại địa phương; nghiêm túc thực hiện chế độ thông tin, báo cáo về công tác dân tộc, chính sách dân tộc trên địa bàn đúng thời gian theo quy định.

Về tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong việc thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc: Trong tháng 2 năm 2020, Ban Dân tộc tỉnh sẽ ban hành hướng dẫn chính sách dân tộc năm 2020 để các huyện, thành phố căn cứ hướng dẫn triển khai thực hiện.

Để triển khai thực hiện có hiệu quả công tác dân tộc, chính sách dân tộc năm 2020, đồng chí Trưởng Ban đề nghị các huyện, thành phố tập trung triển khai thực hiện một số nhiệm vụ, cụ thể như sau:

Phối hợp với Ban Dân tộc tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch (hoặc chương trình) triển khai Kết luận số 65-KL/TW của Bộ Chính trị tiếp tục Nghị quyết số 24-NQ/TW về công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh Kon Tum (theo văn bản số 5088-CV/VPTU, ngày 11-11-2019 của Văn phòng Tỉnh ủy).

Tổ chức sơ, tổng kết các chương trình, Đề án tại huyện, thành phố và tỉnh gồm: Báo cáo tổng kết Chương trình hành động thực hiện chiến lược công tác dân tộc (2015-2020); Báo cáo tổng kết Đề án bảo tồn và phát triển nghề truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Báo cáo sơ kết thực hiện Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng DTTS giai đoạn 2015-2020”, giai đoạn I trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Tổng kết Chương trình 135 (Dự án 2) thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 và một số chương trình, chính sách dân tộc giai đoạn 2016-2020

Phối hợp tổ chức đưa đoàn đại biểu tham dự Đại hội đại biểu các DTTS toàn quốc lần thứ II năm 2020 tại Hà Nội (Dự kiến vào tháng 4/2020).

Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện công tác tuyên tuyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong vùng đồng bào DTTS theo Nghị định 05/2011/NĐ-CP; Đề án đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng DTTS và miền núi giai đoạn 2017-2021; tổ chức các lớp Bồi dưỡng kiến thức dân tộc theo Quyết định 771/QĐ-TTg, ngày 26/6/2018 cuả Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức giai đoạn 2018-2025” năm 2020; Đề án giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong đồng bào dân tộc thiểu số; Các chương trình, chính sách mới ban hành triển khai thực hiện năm 2020 như: Quyết định 2085, Quyết định 2086, Đề án tổng thể phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào  DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030....

Phối hợp rà soát bổ sung người có uy tín và đưa ra khỏi danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2021.

Kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng của đồng bào DTTS, những vấn đề nổi cộm để có giải pháp tham mưu chỉ đạo công tác dân tộc đạt hiệu quả.

Thường xuyên trao đổi với Ban Dân tộc để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc tại cơ sở; Tích cực tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến đầy đủ và chi tiết các nội dung của các chính sách dân tộc.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra công tác dân tộc, chính sách dân tộc để kịp thời phát hiện chấn chỉnh những thiếu sót, đôn đốc nhắc nhở để việc triển khai thực hiện đúng tiến độ và đạt hiệu quả chỉ tiêu đặt ra./.

Rơ Châm Lê

  
Số lượt xem:124
Bài viết liên quan:
Icon  Tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2020
Icon  Công bố và trao quyết định về công tác cán bộ tại Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum
Icon  Tổng kết mô hình thí điểm “Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền vận động vùng đồng bào DTTS và miền núi” tại xã Măng Ri huyện Tu Mơ Rông
Icon  Bảo tàng - Thư viện Tỉnh Kon Tum khai mạc trưng bày “Ghè trong đời sống các dân tộc thiểu số tại chỗ tỉnh Kon Tum”
Icon  Tổ chức Hội nghị kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên năm 2019
Icon  Lãnh đạo ban Dân tộc thăm, động viên các nạn nhân gặp hoạn nạn do rủi ro trên địa bàn xã Đăk Nhoong
Icon  Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum tổ chức lớp tập huấn nâng cao kiến thức, trình độ năng lực sản xuất cho đồng bào dân tộc Brâu, dân tộc Rơ Măm theo Quyết định số 2086/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
Icon  Triển khai thực hiện Nghị quyết của Quốc hội phê duyệt Đề án Tổng thể phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi
Icon  Hội nghị tập huấn thực hiện công tác đấu thầu các công trình cơ sở hạ tầng thuộc Chương trình 135 tại tỉnh Kon Tum
Icon  Hội thi tìm hiểu về chính sách, pháp luật vùng DTTS và miền núi tại Trường phổ thông DTNT tỉnh