banner
Thứ 6, ngày 21 tháng 6 năm 2024
Hướng dẫn tuyên truyền một số nội dung, nhiệm vụ trọng tâm
31-5-2022

Thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy, Uỷ ban nhân dân tỉnh, Bộ Thông tin và Truyền thông, định hướng của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Ngày 26 tháng 5 năm 2022 Sở Thông tin và Truyền thông ban hành văn bản số 872/STTTT-TTBCXB hướng dẫn tuyên truyền một số nội dung, nhiệm vụ trọng tâm trên địa bàn tỉnh. Theo đó, Sở Thông tin và Truyền Thông đã hướng dẫn các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền một số nội dung trọng tâm cụ thể, như sau:

Các sở, ngành, địa phương đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền:

Kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch số 43-KH/TU, ngày 18/01/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Chú trọng tuyên truyền kết quả tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị với chủ đề “tự soi, tự sửa”; Kết quả đạt được sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05- CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII; 01 năm triển khai Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và nhất là kết quả học tập, thực hiện Chuyên đề năm 2021 của tỉnh, Chuyên đề toàn khoá của Trung ương. phát hiện tuyên truyền nhân rộng mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả trên các lĩnh vực của đời sống xã hội; biểu dương kịp thời những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, gương “người tốt, việc tốt”; Kết quả thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng; việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI về nâng cao chất lượng giáo dục đối với học sinh dân tộc thiểu số, đầu tư xây dựng và phát triển các vùng kinh tế động lực tỉnh Kon Tum, phát triển lâm nghiệp bền vững, về bảo tồn và phát huy giá trị nghề truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ; kết quả 6 tháng đầu năm 2022 về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; Kết luận số 08-KL/TU ngày 24-02-2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chủ trương triển khai Cuộc vận động: “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số, làm cho đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo bền vững” trên địa bàn tỉnh; Chỉ thị số 13-CT/TU, ngày 18/3/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo tuyên truyền, vận động Nhân dân xóa bỏ các hủ tục, phong tục không còn phù hợp ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số; Chỉ thị số 12-CT/TU ngày 18 tháng 02 năm 2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy các cấp đối với việc xây dựng thôn (làng) nông thôn mới ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh; Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về phát triển kinh tế - xã hội và công tác phòng, chống dịch COVID-19 theo Nghị quyết 128/NQ-CP của Chính phủ; tuyên truyền chủ quyền an ninh biên giới trên đất liền, biển, đảo; công tác bảo đảm an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, quản lý bảo vệ rừng và phát triển rừng bền vững; tuyên truyền, cảnh báo về phòng, chổng đuối nước ở trẻ em nhất là vào dịp nghỉ hè sắp tới. Đẩy mạnh tuyên truyền, giải thích để người dân đồng thuận với chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước; hiểu rõ ý nghĩa, hiệu quả kinh tế- xã hội của các dự án, công trình trọng điểm của tỉnh, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức phòng tránh tai nạn bom, mìn, vật nổ do chiến tranh để lại ở Việt Nam nói chung và trên địa bàn tỉnh nói riêng đến đông đảo các tầng lớp Nhân dân biết, thực hiện các biện pháp phòng tránh tai nạn nhằm hướng tới một Việt Nam không còn chịu ảnh hưởng bởi bom, mìn, vật nổ sau chiến tranh.

Các cơ quan báo chí, truyền thông, Hệ thống truyền thanh cơ sở huyện, thành phố thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền thường xuyên liên tục các nội dung như sau:

 Phối hợp với Công an tỉnh - Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Phòng, chống tội phạm tỉnh: Tăng thời lượng phát sóng, nâng cao chất lượng tin, bài, chuyên trang, chuyên mục về công tác phòng, chống mua bán người; nhất là phổ biến các phương thức, thủ đoạn, chính sách pháp luật về phòng, chống mua bán người để người dân trên địa bàn tỉnh biết, có biện pháp phòng ngừa; Tuyên truyền về phòng, chống tội phạm trên địa bàn tỉnh; xây dựng các chương trình, phóng sự, phim tài liệu, bản tin... để phát sóng vào các khung giờ có nhiều người theo dõi; Tăng cường thời lượng phát sóng, đăng tin, bài viết liên quan đến phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; nêu gương người tốt, việc tốt và các mô hình, điển hình tiên tiến trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tạo sức lan tỏa sâu rộng trong các tầng lớp Nhân dân. Xây dựng nội dung, chương trình tuyên truyền phù hợp với từng lĩnh vực, nhóm đối tượng, điều kiện của các đơn vị, địa phương; Tuyên truyền về phòng, chống ma túy, nhất là trong thời gian hưởng ứng “Tháng hành động phòng, chống ma túy” và “Ngày toàn dân phòng, chống ma túy 26 tháng 6” hàng năm; Tăng cường thời lượng, tin, bài và đa dạng hóa các sản phẩm tuyên truyền với nội dung, hình thức phù hợp với từng đối tượng về công tác phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm đảm bảo hiệu quả; tập  trung vào các khu vực, địa  bàn trọng điểm, phức tạp về ma túy, các nhóm có nguy cơ cao, học sinh, sinh viên, công nhân và vùng đồng bào dân tộc thiếu số

 Phối hợp với Sở Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn và UBND các huyện, thành phố: Tuyên truyền và phổ biến kiến thức, quy định pháp luật; thường xuyên đưa tin phản ánh các hoạt động đảm bảo an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp để Nhân dân biết, thực hiện.

 Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan: Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống ma túy và truyền thông về kỹ năng phòng, chống ma túy trong trường học, cộng đồng xã hội; Tổ chức tuyên truyền về phòng ngừa tội phạm và phòng, chống hành vi vi phạm pháp luật trong học sinh, học viên và sinh viên. Nội dung trọng tâm: Tuyên truyền nâng cao trách nhiệm của các thành viên trong trường học đối với việc phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, tố giác tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật; Hậu quả, ảnh hưởng, biện pháp phòng ngừa hành vi phạm tội, các hành vi vi phạm pháp luật phổ biến, những âm mưu, thủ đoạn hoạt động của tội phạm và sự tác động, lôi kéo đối với học sinh, học viên và sinh viên; Các quy định của pháp luật về phòng, chống tội phạm; các quy chế, quy định về công tác đảm bảo an ninh, trật tự trường học, phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật, các tệ nạn xã hội khác trong học sinh, học viên và sinh viên; Các cơ quan báo chí xây dựng các chuyên trang, chuyên mục; tuyên truyền trên các trang thông tin điện tử của các ngành, các cơ quan, đơn vị về nội dung giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng; thường xuyên cập nhật các tin, bài phản ánh gương người tốt, việc tốt trong cuộc sống; những tấm gương tuổi trẻ không ngừng học tập, rèn luyện và phấn đấu trên địa bàn tỉnh

 Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và UBND các huyện, thành phố:  Đẩy mạnh tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của Bảo tồn và phát huy giá trị các di sảnvăn hóa, các công trình văn hóa có giá trị tiêu biểu, có ý nghĩa chính trị, văn hóa, lịch sử, truyền thống đặc sắc trên địa bàn tỉnh, góp phần xây dựng và phát triển văn hóa, con người tỉnh Kon Tum vì sự phát triển chung, bền vững của đất nước. Chú trọng tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá di sản văn hóa của tỉnh Kon Tum trên các phương tiện truyền thông của tỉnh để đến được Nhân dân cả nước và bạn bè quốc tế; Tăng cường tuyên truyền về công tác kiểm kê, sưu tầm, bảo quản, trưng bày, tuyên truyền di sản văn hóa truyền thống điển hình của các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh; Tăng thời lượng, tần suất, chuyên mục, chuyên trang hợp lý để tuyên truyền về phòng, chống bạo lực gia đình,  nhất là các điểm nóng về bạo lực gia đình; biểu dương những tấm gương điển hình có đóng góp tích cực cho công tác phòng, chống bạo lực gia đình.

 Phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các sở, ngành liên quan: Tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm trong việc thực hiện công tác khắc phục hậu quả chất độc hóa học/dioxin sau chiến tranh trên địa bàn tỉnh. Khắc phục hậu quả chất độc hóa học/dioxin sau chiến tranh là nhiệm vụ cấp bách, lâu dài, có ý nghĩa nhân đạo, nhân văn sâu sắc, là trách nhiệm của các cấp, các ngành, địa phương và các tổ chức, cá nhân liên quan; được tổ chức thực hiện đồng bộ với các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp theo từng thời điểm, giai đoạn cụ thể vì mục tiêu bảo vệ sức khỏe con người, môi trường và phát triển kinh tế, xã hội, với mục tiêu chung là giải quyết cơ bản hậu quả chất độc hóa học/dioxin sau chiến tranh đối với con người trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Tăng cường công tác tuyên truyền về nhiệm vụ tìm kiếm, hồi hương hài cốt liệt sĩ quy  tập  tại Lào và Campuchia về  nước,  thông  báo  trên  các  phương  tiện thông tin đại chúng thời gian đưa hài cốt liệt sĩ về nước và thời gian diễn ra Lễ viếng, truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ. Tăng cường đưa tin về các hoạt động tìm kiếm, quy tập, Lễ viếng, truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ

 Phối hợp với Sở Y tế: Tuyên truyền về dinh dưỡng, quản lý quảng cáo các sản phẩm thực phẩm nhằm hạn chế quảng cáo các sản phẩm dinh dưỡng không có lợi cho sức khỏe theo quy định; Tăng cường tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh SXHD, lồng ghép với truyền thông phòng, chống COVID-19 và các hoạt động khác để người dân hưởng ứng tích cực các biện pháp phòng bệnh cho cá nhân và cộng đồng, chủ động tham gia thu dọn vật dụng phế thải chứa nước đọng, nơi lăng quăng/bọ gậy, muỗi phát triển, đậy kín nắp và thả cá vào bể, các dụng cụ chứa nước sinh hoạt.

 Phối hợp với Sở Tư pháp: Tăng cường phổ biến các quy định pháp luật về quyền dân sự, chính trị thông qua chương trình, chuyên mục, chuyên trang, tài liệu, tin bài...đăng tải trên Cổng/trang thông tin điện tử ngành, địa phương; các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống truyền thanh ở cơ sở, mạng internet, mạng xã hội...

 Phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội và UBND các huyện, thành phố: Tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy (cai nghiện bắt buộc, cai nghiện tự nguyện, cai nghiện tại gia đình và cộng đồng, quản lý sau cai nghiện; phòng, chống tái nghiện); Tuyên truyền thực hiện nghiêm chủ trương của Thường trực Ban Bí thư là “không đặt tượng cá nhân hay công trình tưởng niệm cá nhân khác tại Nghĩa trang liệt sĩ, đảm bảo đúng quy định của pháp luật, thể hiện sự tôn vinh, tri ân đối với các anh hùng liệt sĩ, tạo sự thống nhất, đồng bộ trong quy hoạch, quản lý Nghĩa trang liệt sĩ trên toàn quốc” đến với các cấp, các ngành, các tổ chức, cá nhân; Xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, tăng thời lượng phát sóng, số lượng bài viết để phổ biến cho người  dân, tổ chức và doanh nghiệp nhằm nâng cao nhận thức của người dân về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới; Tăng lượng tin, bài trên các chuyên trang, chuyên mục, thời lượng phát sóng để tuyên truyền, phổ biến cho người dân, tổ chức và doanh nghiệp nhằm nâng cao nhận thức của người dân về công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em; phòng chống tai nạn thương tích, đuối nước và xâm hại trẻ em; Tuyên truyền về Tháng hành động và chính sách, pháp luật về An toàn, Vệ sinh lao động; Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm nâng cao nhận thức về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ đảm bảo thiết thực, hiệu quả và phù hợp với từng nhóm đối tượng. Chú trọng việc lồng ghép tuyên truyền về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ trong triển khai các nhiệm vụ chuyên môn tại các cấp, các ngành; Tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của các cấp, các ngành, giáo viên, cha mẹ, người chăm sóc trẻ và trẻ em trong việc thực hiện Luật Trẻ em, các chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻem, công tác chăm sóc trẻ em nghèo, trẻ em vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt; Phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về “Tháng Nhân đạo” năm 2022, trong đó tuyên truyền về các giá trị nhân đạo, hoạt động chữ thập đỏ gắn với tăng cường các hoạt động trợ giúp nhân đạo tại cộng đồng; kịp thời phản ánh, biểu dương, khen thưởng các cá nhân, tổ chức điển hình trong quá trình thực hiện.     

 Phối hợp với Sở Tài chính: Tuyên truyền, công khai minh bạch thông tin về giá để kiểm soát lạm phát kỳ vọng; tăng cường giám sát, kịp thời ngăn chặn những thông tin thất thiệt, không đúng sự thật gây hoang mang cho người tiêu dùng gây bất ổn thị trường.

 Phối hợp với Sở Nội vụ: Tuyên truyền Chuyên đề riêng của tỉnh gắn với chuyên đề toàn khóa của Trung ương. Kịp thời tuyên truyền, đưa tin các mô hình hay, cách làm hiệu quả, các tập thể, cá nhân điển hình, tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên các phương tiện thông tin đại chúng.                                                                               

       Ksor H’Nhuên

                            

Số lượt xem:3017
Bài viết liên quan:
THÔNG BÁO
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH TỈNH KON TUM
 
 

LIÊN KẾT WEBSITE

Trang thông tin điện tử Ban Dân tộc thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum 
Quản lý và nhập tin: Ban Dân tộc, số 163 - Bà Triệu - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum 
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Đinh Quốc Tuấn - Trưởng Ban. 
Điện thoại: 02603.866.127 - Fax: 02603.866.127 - Email: bandantoc-kontum@chinhphu.vn.
                   Ghi rõ nguồn "Trang Thông tin điện tử Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum" hoặc "bandantoc.kontum.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ nguồn này. 

3970096 Tổng số người truy cập: 37 Số người online:
Phát triển:TNC