banner
Thứ 5, ngày 18 tháng 7 năm 2024
Chương trình phối hợp công tác Giữa Ban Dân tộc và Liên minh hợp tác xã tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2030
24-4-2022

Triển khai Chương trình phối hợp công tác số 68/CTrPH-UBDT-LMHTXVN, ngày 30 tháng 12 năm 2021 giữa Ủy ban Dân tộc và Liên minh Hợp tác xã Việt Nam giai đoạn 2021 – 2030. Ban Dân tộc và Liên Minh Hợp tác xã tỉnh ký kết Chương trình phối hợp số 03A/CTrPH-BDT-LMHTX ngày 20 tháng 04 năm 2022.

Chương trình phối hợp được ký kết nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã vùng dân tộc thiểu số và miền núi góp phần phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh; Thực hiện hoàn thành các mục tiêu kinh tế - xã hội được Quốc hội thông qua tại Nghị quyết số 88/2019/QH14 ngày 18 tháng 11 năm 2019 về phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 và Nghị quyết số 120/2020/QH14 về phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021-2025; Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14 tháng 10 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025. Đồng thời, phối hợp nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý thực hiện các Chương trình, chính sách phát triển vùng dân tộc thiểu số và miền núi, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã, từng bước hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng. Huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực nhằm khai thác tiềm năng, lợi thế vùng dân tộc thiểu số và miền núi, đẩy mạnh phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo nhanh, bền vững.

Nội dung phối hợp gồm các nhiệm vụ trọng tâm sau:

Phối hợp trong công tác tham mưu triển khai các Nghị quyết, Kết luận, Chỉ thị của Đảng và văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế xã hội, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

Tuyên truyền, vận động bà con ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; Phổ biến kiên thức về kinh tế tập thể, hợp tác xã, nâng cao nhận thức của đồng bào dân tộc thiểu số về công tác dân tộc, về phát triển kinh tế xã hội, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã; đặc biệt là chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; tuyên truyền Kết luận số 65-KL/TW của Bộ Chính trị về công tác dân tộc trong tình hình mới và Đề án tổng thể theo tinh thần Nghị quyết số 88/2019/QH14 ngày 18 tháng 11 năm 2019 của Quốc hội khóa XIV, Nghị quyết số 120/2020/QH14 về phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021-2025; Xây dựng và tôn vinh tập thể, cá nhân xuất sắc, tiêu biểu trong công tác dân tộc và trong phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã.

Phối hợp đào tạo nâng cao năng lực cộng đồng và cán bộ triển khai chương trình vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi về phát triển kinh tế xã hội, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ thôn, bản, xã về công tác dân tộc, Luật hợp tác xã, các chủ trương chính sách phát triển kinh tế tập thể về quản trị hợp tác xã; kiến thức, kỹ năng quản lý và tổ chức thực hiện các dự án phát triển cộng đồng (nếu có); Triển khai thực hiện Đề án “phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số trong thời kỳ mới” theo Quyết định 402/QĐ-TTg ngày 14 tháng 3 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ; Triển khai đào tạo nghề, giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm cho người dân vùng dân tộc thiểu số và miền núi, nhất là đối với thanh niên.

Phối hợp trong công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết và thi đua khen thưởng việc tổ chức thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

Phối hợp triển khai, thực hiện một số Dự án thành phần liên quan đến nội dung, nhiệm vụ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã vùng dân tộc thiểu số và miền núi thuộc thuộc Chương trình.

Trần Thị Y Tú

Số lượt xem:1128
Bài viết liên quan:
THÔNG BÁO
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH TỈNH KON TUM
 

LIÊN KẾT WEBSITE

Trang thông tin điện tử Ban Dân tộc thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum 
Quản lý và nhập tin: Ban Dân tộc, số 163 - Bà Triệu - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum 
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Đinh Quốc Tuấn - Trưởng Ban. 
Điện thoại: 02603.866.127 - Fax: 02603.866.127 - Email: bandantoc-kontum@chinhphu.vn.
                   Ghi rõ nguồn "Trang Thông tin điện tử Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum" hoặc "bandantoc.kontum.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ nguồn này. 

4068824 Tổng số người truy cập: 53 Số người online:
Phát triển:TNC