banner
Thứ 7, ngày 23 tháng 10 năm 2021
Tỉnh Kon Tum ban hành Kế hoạch triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4 /2018 của Chính phủ
11-10-2018

Theo đó, mục đích của Kế hoạch bảo đảm triển khai kịp thời, thống nhất, khoa học và hiệu quả các nội dung đã được xác định trong Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; xác định cụ thể nội dung công việc phải làm, thời gian thực hiện, sản phẩm dự kiến hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan liên quan trong việc triển khai thực hiện Nghị định; bảo đảm phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ngành, UBND các cấp để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh.

Kế hoạch gồm có 4 nội dung: (1) Triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo, điều hành liên quan thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP; (2) Kiện toàn tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn và trụ sở của Bộ phận Một cửa; (3) Triển khai ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; (4) Tổ chức quán triệt, tập huấn, tuyên truyền, phổ biến và kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP và Kế hoạch này.

UBND tỉnh giao các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố chủ động triển khai thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP và các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo, điều hành của cơ quan có thẩm quyền ban hành hành khi có hiệu lực. Xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2018-2020; bảo đảm thiết thực, hiệu quả, đúng tiến độ

Giao Sở Thông tin và Truyền thông tham mưu UBND tỉnh nâng cấp Cổng Dịch vụ công trực tuyến hoặc triển khai xây dựng Hệ thống thông tin một cửa điện tử bảo đảm theo tiêu chí, quy định thống nhất về chức năng, tính năng kỹ thuật, yêu cầu kết nối theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Giao Sở Tài chính bố trí kinh phí thực hiện Kế hoạch này trong tổng dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2018 và hàng năm của địa phương theo quy định hiện hành và huy động các nguồn kinh phí hợp pháp khác để thực hiện.

Ngoài ra, UBND tỉnh giao Sở Nội vụ có trách nhiệm giúp UBND tỉnh theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các Sở, ban ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trong việc triển khai thực hiện Kế hoạch này; báo cáo UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh tình hình thực hiện Kế hoạch này và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc (nếu có) trong quá trình triển khai.

Nguyễn Thanh Hưng 

Số lượt xem:1104
Bài viết liên quan:
THÔNG BÁO
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH TỈNH KON TUM

LIÊN KẾT WEBSITE

Trang thông tin điện tử Ban Dân tộc thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum 
Quản lý và nhập tin: Ban Dân tộc, số 163 - Bà Triệu - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum 
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Đinh Quốc Tuấn - Trưởng Ban. 
Điện thoại: 02603.866.127 - Fax: 02603.866.127 - Email: bandantoc-kontum@chinhphu.vn.
                   Ghi rõ nguồn "Trang Thông tin điện tử Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum" hoặc "bandantoc.kontum.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ nguồn này. 

1883161 Tổng số người truy cập: 59 Số người online:
Phát triển:TNC