banner
Thứ 4, ngày 29 tháng 5 năm 2024
Sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết số 14-NQ/TU ngày 19-5-2022 của Tỉnh ủy về đầu tư, phát triển và chế biến dược liệu.
12-4-2024

Trước sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của các cấp chính quyền địa phương và Nhân dân nhằm tích cực tham gia công tác phát triển dược liệu trên địa bàn tỉnh Kon Tum, góp phần giữ vững ổn định an ninh, trật tự trên địa bàn toàn tỉnh, tạo việc làm, tăng thu nhập, cải thiện sinh kế, vươn lên thoát nghèo bền vững.

Với chức năng, nhiệm vụ được phân công tại Kế hoạch số 2232/KH-UBND ngày 13 tháng 7 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai Nghị quyết 14-NQ/TU của Tỉnh uỷ. Trong thời gian qua, Ban Dân tộc đã phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể và Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố thường xuyên và liên tục tổ chức thông tin, tuyên truyền; phổ biến sâu rộng về mục tiêu, nhiệm vụ, nội dung, giải pháp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025 và hàng năm, trong đó có nội dung Tiểu dự án 2, Dự án 3 (Hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, vùng trồng dược liệu quý, thúc đẩy khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp và thu hút đầu tư vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi) đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người dân trên địa bàn thuộc đơn vị, địa phương quản lý với nhiều hình thức phong phú, đa dạng phù hợp với từng đối tượng từ đó góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền; các ngành, đoàn thể và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn tỉnh trong việc thực hiện Chương trình MTQG, khơi dậy tinh thần đoàn kết, thống nhất trong các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn tỉnh nói chung và vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi nói riêng để chủ động, tích cực tham gia thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của Chương trình MTQG, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Ảnh: Nguồn Internet

Qua 03 năm (2022-2024) thực hiện Nghị quyết, Ban Dân tộc đã chủ động tham mưu Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh giao kế hoạch vốn ngân sách trung ương Chương trình cho các đơn vị, địa phương thực hiện. Với kinh phí thực hiện Tiểu dự án 2, Dự án 3: 88.965 triệu đồng, trong đó vốn đầu tư phát triển: 14.966 triệu đồng; vốn sự nghiệp: 73.999 triệu đồng. Về tỷ lệ vốn đối ứng của Tiểu dự án: Thực hiện theo quy định tại Điều 6, Nghị quyết 21/2022/NQ-HĐND ngày 27 tháng 6 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh; Về nguồn vốn tín dụng: Thực  hiện  theo  quy định tại Nghị định số 28/2022/NĐ-CP ngày 26 tháng 4 năm 2022 của Chính phủ; Về công tác lồng ghép các nguồn vốn: Thực hiện theo quy định tại khoản 3, khoản 4, khoản 6 Điều 1 Nghị định 38/2023/NĐ-CP ngày 24 tháng 6 năm 2023 của Chính phủ và Nghị quyết số 62/2022/NQ-HĐND ngày 29 tháng 8 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh./.

                                                                                        Mai Chung

 

Số lượt xem:379
Bài viết liên quan:
THÔNG BÁO
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH TỈNH KON TUM
 
 

LIÊN KẾT WEBSITE

Trang thông tin điện tử Ban Dân tộc thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum 
Quản lý và nhập tin: Ban Dân tộc, số 163 - Bà Triệu - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum 
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Đinh Quốc Tuấn - Trưởng Ban. 
Điện thoại: 02603.866.127 - Fax: 02603.866.127 - Email: bandantoc-kontum@chinhphu.vn.
                   Ghi rõ nguồn "Trang Thông tin điện tử Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum" hoặc "bandantoc.kontum.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ nguồn này. 

3901945 Tổng số người truy cập: 33 Số người online:
Phát triển:TNC