banner
Thứ 4, ngày 29 tháng 5 năm 2024
Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, thực hiện quy chế văn hóa công sở, đạo đức công vụ của đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, người lao động
8-4-2024

Để tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, việc chấp hành quy chế văn hóa công sở, đạo đức công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh. Ngày 08/4/2024, Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 1176/UBND-NC về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, thực hiện quy chế văn hóa công sở, đạo đức công vụ của đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, người lao động.

Ảnh: Nguồn Internet

Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc triển khai thực hiện một số nội dung sau:

Thủ trưởng các sở, ban ngành, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: Nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong việc thực hiện quy chế văn hóa công sở, đạo đức công vụ và kỷ luật, kỷ cương hành chính. Tiếp tục chỉ đạo, quán triệt các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp trực thuộc, toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc thẩm quyền quản lý thực hiện nghiêm túc các văn bản: Kết luận 1663-KL/TU ngày 24 tháng 4 năm 2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh; Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 26 tháng 02 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, tích cực trong thi hành công vụ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 21/2018/QĐ-UBND ngày 20 tháng 7 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành Quy chế văn hóa công sở tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 15/2019/QĐ-UBND ngày 17 tháng 10 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế văn hóa công sở tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Kon Tum ban hành kèm theo Quyết định số 21/2018/QĐ-UBND ngày 20 tháng 7 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh;  Thường xuyên tổ chức tự kiểm tra đột xuất việc chấp hành quy định về giờ giấc làm việc, quy chế văn hóa công sở, kỷ luật, kỷ cương hành chính nội bộ đối với các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm thuộc thẩm quyền quản lý. Quá trình tự kiểm tra phải lập thành biên bản để xử lý, đồng thời theo dõi, đánh giá mức độ xếp loại cuối năm đối với tập thể, cá nhân vi phạm; Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo định kỳ về việc thực hiện Quy chế văn hóa công sở, đạo đức công vụ, kỷ luật, kỷ cương hành chính.

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát thủ tục hành chính, kết quả giải quyết thủ tục hành chính của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh. Tổ chức kiểm tra, xác minh thông tin phản ánh của công dân, tổ chức về việc giải quyết thủ tục hành chính trên cổng dịch vụ công quốc gia và cổng dịch vụ công của tỉnh, trường hợp phản ánh của công dân là đủ cơ sở thì đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định; Hàng tháng thực hiện công khai danh sách cơ quan, đơn vị, địa phương, cán bộ, công chức, viên chức giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính chậm, muộn theo quy định; đồng thời gửi các đơn vị, địa phương biết để kịp thời đôn đốc, chỉ đạo giải quyết.

Sở Nội vụ tiếp tục tăng cường kiểm tra đột xuất công tác cải cách hành chính; việc thực hiện quy chế văn hóa công sở; kỷ luật, kỷ cương hành chính; việc chấp hành quy định về giờ giấc làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Thanh tra hoạt động công vụ. Đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý nghiêm đối với tập thể, cá nhân vi phạm, nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính của cơ quan nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh; Đưa nội dung thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính và thực hiện quy chế văn hóa công sở vào Bộ tiêu chí đánh giá chỉ số cải cách hành chính, theo dõi chấm điểm thi đua, xếp hạng chỉ số công tác cải cách hành chính hằng năm đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương./.

Chi tiết Công văn tại đây: https://drive.google.com/file/d/1wNGZDUPL1OFJJWEz4fBSg2tUSNIMSpos/view?usp=sharing

Ksor H’Nhuên

 

Số lượt xem:371
Bài viết liên quan:
THÔNG BÁO
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH TỈNH KON TUM
 
 

LIÊN KẾT WEBSITE

Trang thông tin điện tử Ban Dân tộc thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum 
Quản lý và nhập tin: Ban Dân tộc, số 163 - Bà Triệu - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum 
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Đinh Quốc Tuấn - Trưởng Ban. 
Điện thoại: 02603.866.127 - Fax: 02603.866.127 - Email: bandantoc-kontum@chinhphu.vn.
                   Ghi rõ nguồn "Trang Thông tin điện tử Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum" hoặc "bandantoc.kontum.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ nguồn này. 

3901844 Tổng số người truy cập: 23 Số người online:
Phát triển:TNC