banner
Thứ 6, ngày 23 tháng 10 năm 2020
Kết quả sau 4 năm thực hiện dự án nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ cơ sở

Thực hiện Dự án 2 - Chương trình 135 thuộc Quyết định số 1722/QĐ-TTg ngày 02/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020; giai ...

Quan tâm thăm hỏi và hỗ trợ kịp thời đối với Người có uy tín để chính sách đi vào cuộc sống

Trong thời gian qua, những đóng góp của Người có uy tín trong đồng bào DTTS đối với sự phát triển của cộng đồng đã được Đảng, Nhà nước ghi nhận, tôn vinh và động viên, khuyến khích bằng những chính sá...

Phê duyệt Chương trình bảo vệ và phát triển các dân tộc thiểu số rất ít người giai đoạn 2021-2030

Triển khai Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới và Nghị quyết số 137/NQ-CP ngày 31/12/2017 của...

Kết quả triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2019

Trong năm 2019, tổng kinh phí bố trí để thực hiện các CTMTQG trên địa bàn tỉnh Kon Tum là 620, 491 tỷ đồng; trong đó: Nguồn ngân sách Nhà nước là 546, 362 tỷ đồng, vốn lồng ghép từ chương trình, dự án...

Qua triển khai thực hiện Chương trình 135 trên địa bàn, Kinh tế xã hội ở vùng sâu, vùng xa đã có bước phát triển; tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo giảm; trình độ dân trí, chất lượng nguồn lao động được nâ...

Triển khai công tác phối hợp vận động phụ nữ dân tộc thiểu số năm 2020

Ngày 9-3-2020, Ban Dân tộc tỉnh và Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh ký kết và ban hành kế hoạch phối hợp triển khai công tác vận động phụ nữ dân tộc thiểu số năm 2020 trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện Quyết định 2085/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn Huyện Ia H’Drai

Sau hơn 02 năm thực hiện (2017-2019) huyện Ia H’Drai đã có 817 hộ được hỗ trợ các nội dung, tổng kinh phí thực hiện là 3.277,5 triệu đồng; trong đó có 69 được vay vốn chuyển đổi ngành nghề, kinh phí t...

Sa Thầy là huyện miền núi, biên giới với 7/11 đặc biệt khó khăn thuộc diện đầu tư Chương trình 135. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân đã có nhiều cải thiện so với giai đoạn trước, nhưng nhìn ...

Tăng cường hợp tác quốc tế hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS của tỉnh Kon Tum

Năm 2019, tỉnh Kon Tum triển khai 14 dự án sử dụng vốn ODA bao gồm 10 dự án ODA vay và 04 dự án viện trợ không hoàn lại. Các dự án tập trung tại các lĩnh vực ưu tiên như hạ tầng kinh tế xã hội, y tế, ...

Kết quả thực hiện chính sách đặc thù cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi  trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Thực hiện Quyết định số 2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về triển khai thực hiện chính sách đặc thù hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt, giai đoạn từ năm 2017-2020 cho vùng ...

Huyện Đăk Hà: Triển khai có hiệu quả các hoạt động nhằm giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trên địa bàn

Trong những năm qua, các hoạt động nhằm giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết trong đồng bào DTTS trên địa bàn huyện Đăk Hà đã đạt được một số kết quả đáng khích lệ. Các cấp ủy đảng, chí...

Sau hơn 02 năm thực hiện (2017-2019) huyện Đăk Tô đã có 517 hộ được hỗ trợ các nội dung, tổng kinh phí thực hiện là 1.449 triệu đồng (Ngân sách trung ương hỗ trợ 849 triệu đồng, vốn vay giải ngân đạt ...

Lập Hội đồng thẩm định Chương trình MTQG phát triển KTXH vùng DTTS, miền núi

Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập Hội đồng thẩm định nhà nước Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) Phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH) vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi giai đoạn...

Đẩy mạnh cung cấp thông tin cho người có uy tín

Để đội ngũ người có uy tín trong đồng bào DTTS không ngừng phát huy vai trò, nhiệm vụ trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp...

Kết quả triển khai Quyết định số 45/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ năm 2019 tại tỉnh Kon Tum

Triển khai thực hiện Quyết định số 45/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc "Cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn". Được sự phối hợp của cơ qu...

Kết quả thực hiện Đề án giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống tại Xã Mô Rai, Sa Thầy

Triển khai thực hiện Đề án “giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2015 - 2020” (giai đoạn I) trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Trong những năm qua, đ...

Kế hoạch “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống năm 2020 trên địa bàn huyện Kon Rẫy

Ngày 27/02/2020, UBND huyện Kon Rẫy ban hành Kế hoạch số 28/KH-UBND triển khai thực hiện Đề án Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số năm ...

Huyện Ngọc Hồi: Bước đầu thực hiện có hiệu quả Quyết định 2085/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Từ nguồn kinh phí hỗ trợ, các đối tượng thu hưởng là hộ nghèo có điều kiện mua dụng cụ chứa nước đảm bảo hợp vệ sinh, có đất ở ổn định, tạo điều kiện chuyển đổi nghề, có quỹ đất và vay vốn phát triển ...

Trong tháng 01-2020, cùng với các cơ quan, đơn vị đóng chân trên địa bàn Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Kon Tum đã triển khai thực hiện tốt công tác vận động quần chúng, tuyên truyền, vận độ...

Hiệu quả đầu tư Chương trình 135 trên địa bàn huyện Đăk Hà

Những năm gần đây, đời sống của người dân huyện Đăk Hà đã có nhiều đổi thay, thu nhập bình quân đầu người từng bước tăng lên, nhiều công trình hạ tầng cơ sở được đầu tư xây dựng. Có được sự đổi thay đ...

Thực hiện Kế hoạch số 198/KH-UBND ngày 20/01/2020 của UBND tỉnh Kon Tum về việc triển khai công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020 trên địa bàn tỉnh. Ngày 07/02/2020, Ban Dân tộc tỉnh đã ban hành Kế...

Trong năm 2019, với tổng kinh phí hơn 06 tỷ đồng từ nguồn vốn Chương trình 135, huyện Ngọc Hồi đã đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình gi...

UBND tỉnh ban hành Quyết định Quy định vị trí, vai trò, nhiệm vụ của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Ngày 25/12/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành Quyết định số 28/2019/QĐ-UBND về Quy định vị trí, vai trò, nhiệm vụ của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Kon Tum...

Thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Kon Tum  theo quyết định số 12/QĐ-TTg, ngày 06/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ năm 2019

Thực hiện Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 06/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín và chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số và C...

Ngày 13/12/2019, UBND tỉnh Kon Tum ban hành Quyết định số 1425/QĐ-UBND Phê duyệt kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh Kon Tum, năm 2019.

Trang trước Trang sau
THÔNG BÁO
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH TỈNH KON TUM

LIÊN KẾT WEBSITE

library_books VĂN BẢN MỚI BAN HÀNH
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải về
69/KH- KTĐVHXH 9/10/2020 Kế hoạch Kiểm tra việc thực hiện ký kết giao ước thi đua năm 2020 get_app
219/BC-BDT 7/10/2020 Báo cáo tình hình thực hiện Chương trình 135 trong 9 tháng đầu năm thuộc Chương trình MTQ get_app
777/BDT-VP 29/9/2020 Công văn V/v thông báo xét tuyển công chức là người DTTS vào làm việc tại các đơn vị QLNN thuộc Uỷ ban Dân tộc get_app
216/BC-BDT 24/9/2020 Báo cáo Kết quả thực hiện công tác dân tộc quý III và phương hướng nhiệm vụ quý IV năm 2020 get_app
213/BC-BDT 23/9/2020 Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình 135 trong 9 tháng đầu năm 2020 get_app
748/BDT-TTĐB 22/9/2020 V/v đôn đốc các đơn vị báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Đề án bảo tồn và phát triển nghề truyền thống của các DTTS tại chỗ get_app
18/GM-BDT 21/9/2020 Giấy mời Về việc mời dự Lễ ra mắt mô hình tổ hợp tác chăn nuôi bò sinh sản của phụ nữ dân tộc Rơ Măm get_app

Trang thông tin điện tử Ban Dân tộc thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum 
Quản lý và nhập tin: Ban Dân tộc, số 163 - Bà Triệu - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum 
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Đinh Quốc Tuấn - Trưởng Ban. 
Điện thoại: 02603.866.127 - Fax: 02603.866.127 - Email: bandantoc-kontum@chinhphu.vn.
                   Ghi rõ nguồn "Trang Thông tin điện tử Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum" hoặc "bandantoc.kontum.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ nguồn này. 

1165786 Tổng số người truy cập: 44 Số người online:
Phát triển:TNC