banner
Thứ 6, ngày 21 tháng 6 năm 2024
Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại phụ lục ban hành kèm theo Nghị quyết số 21/2022/NQ-HĐND ngày 23 tháng 6 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh
14-7-2023

Ngày 11 tháng 7 năm 2023, Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum đã thông qua Nghị quyết số 30/2023/NQ-HĐND sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại phụ lục ban hành kèm theo Nghị quyết số 21/2022/NQ-HĐND ngày 23 tháng 6 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế -xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: Từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Theo đó, Hội đồng nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung 3 nội dung, cụ thể:

 1. Sửa đổi, bổ sung điểm a, khoản 1.2 mục 1 (Tiểu Dự án 1) của Phụ lục 3, như sau:

1.2. Phân bổ vốn sự nghiệp:

a) Phân bổ vốn cho các sở, ban, ngành và các đơn vị có liên quan (trực thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh): Không quá 26,03% tổng số vốn của tiểu dự án (Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn không quá 16,84%, Ban Quản lý Vườn quốc gia Chư Mom Ray không quá 6,86%, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Kon Plông không quá 1,2%, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Sa Thầy không quá 1,13%).

2. Sửa đổi, bổ sung mục 2 (Tiểu dự án 2) của Phụ lục 3, như sau:

2. Tiểu dự án 2: Hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, vùng trồng dược liệu quý, thúc đẩy khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp và thu hút đầu tư vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

2.1. Phân bổ vốn đầu tư:

a) Phân bổ vốn cho các sở, ban, ngành: Không.

b) Phân bổ vốn cho Ủy ban nhân dân huyện Tu Mơ Rông 100% tổng số vốn của tiểu dự án để thực hiện nội dung Hỗ trợ phát triển vùng trồng dược liệu quý (Trung tâm giống tại tỉnh Kon Tum).

2.2. Phân bổ vốn sự nghiệp

- Phân bổ vốn cho các sở, ban, ngành: Không quá 9% tổng số vốn của tiểu dự án để xây dựng mô hình sản xuất theo chuỗi giá trị, thúc đẩy khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp và thu hút đầu tư vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (Ban Dân tộc không quá 1%, Sở Công Thương không quá 0,7%, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn không quá 5,8%, các cơ quan: Liên Minh Hợp tác xã tỉnh, Tỉnh đoàn, Hội Nông dân tỉnh, cơ quan, đơn vị khác … mỗi cơ quan không quá 0,5%).

- Phân bổ cho các địa phương: Áp dụng phương pháp tính điểm theo các tiêu chí như sau:

* Phân bổ vốn Hỗ trợ phát triển vùng trồng dược liệu quý: Không quá 10% tổng số vốn sự nghiệp của tiểu dự án cho huyện Tu Mơ Rông.

* Phân bổ vốn phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, thúc đẩy khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp và thu hút đầu tư.

3. Sửa đổi, bổ sung khoản 2.2, mục 2 (Tiểu dự án 2) của Phụ lục 5, như sau:

2.2. Phân bổ vốn sự nghiệp

a) Nội dung 01: Bồi dưỡng kiến thức dân tộc và tiếng dân tộc thiểu số

- Phân bổ vốn cho sở, ban, ngành: 100% tổng số vốn nội dung số 01 của tiểu dự án (Ban Dân tộc không quá 44%, Công an tỉnh không quá 15% để thực hiện nội dung bồi dưỡng kiến thức dân tộc; Sở Giáo dục và Đào tạo không quá 41% để thực hiện nội dung bồi dưỡng kiến thức dân tộc và bồi dưỡng tiếng dân tộc thiểu số).

- Phân bổ vốn cho các địa phương: Không.

b) Nội dung 02: Đào tạo đại học, sau đại học

- Phân bổ vốn cho sở, ban, ngành: 100% tổng số vốn nội dung số 02 của tiểu dự án (Sở Giáo dục và Đào tạo không quá 90,2% để thực hiện nội dung đào tạo đại học; Sở Nội vụ không quá 9,8% để thực hiện nội dung đào tạo sau đại học đáp ứng nhu cầu nhân lực cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số).

- Phân bổ vốn cho các địa phương: Không

Số lượng sinh viên và nội dung chi cụ thể theo thực tế được Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

 Xã thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi được xác định theo Quyết định 861/QĐ-TTg và các Quyết định sửa đổi, bổ sung (nếu có); huyện thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi chưa tự cân đối được ngân sách.

 Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 11 tháng 7 năm 2023.

Nguyễn Thanh Hưng

Số lượt xem:1088
Bài viết liên quan:
THÔNG BÁO
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH TỈNH KON TUM
 
 

LIÊN KẾT WEBSITE

Trang thông tin điện tử Ban Dân tộc thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum 
Quản lý và nhập tin: Ban Dân tộc, số 163 - Bà Triệu - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum 
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Đinh Quốc Tuấn - Trưởng Ban. 
Điện thoại: 02603.866.127 - Fax: 02603.866.127 - Email: bandantoc-kontum@chinhphu.vn.
                   Ghi rõ nguồn "Trang Thông tin điện tử Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum" hoặc "bandantoc.kontum.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ nguồn này. 

3969907 Tổng số người truy cập: 42 Số người online:
Phát triển:TNC