banner
Thứ 4, ngày 7 tháng 6 năm 2023
UBND tỉnh giao danh mục dự án đầu tư năm 2022 thuộc Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
21-9-2022

Ngày 07/9/2022, UBND tỉnh Kon Tum ban hành Quyết định số 572/QĐ-UBND về việc giao danh mục dự án đầu tư năm 2022 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum (Chương trình).

Theo đó, UBND tỉnh giao danh mục đối với 9 dự án thuộc Chương trình với tổng cộng 301 dự án cho các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố, tổng kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương là 323.925 triệu đồng.(Cụ thể: giao 30 dự án , kế hoạch vốn 31.264 triệu đồng để giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt (Dự án 1); 12 dự án, kế hoạch vốn 69.777 triệu đồng thực hiện quy hoạch, sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư ở những nơi cần thiết (Dự án 2); 03 dự án, kế hoạch vốn 6.394 triệu đồng để hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, vùng trồng dược liệu quý, thúc đẩy khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp và thu hút đầu tư vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (Tiểu dự án 2 thuộc Dự án 3); 172 dự án, kế hoạch vốn 143.759 triệu đồng đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (Tiểu dự án 1 thuộc Dự án 4); 27 dự án, kế hoạch vốn 47.814 triệu đồng thực hiện đổi mới hoạt động, củng cố phát triển các trường phổ thông dân tộc nội trú; trường phổ thông dân tộc bán trú, trường Phổ thông có học sinh bán trú và xóa mù chữ cho người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số (Tiểu dự án 1 thuộc Dự án 5); 42 dự án, kế hoạch vốn 13.326 triệu đồng thực hiện bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch (Dự án 6); 01 dự án, kế hoạch vốn 5.397 triệu đồng thực hiện chăm sóc sức khỏe nhân dân, nâng cao thể trạng, tầm vóc người dân tộc thiểu số; phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em (Dự án 7); 01 dự án, kế hoạch vốn 1.785 triệu đồng đầu tư phát triển kinh tế - xã hội nhóm dân tộc thiểu số rất ít người, dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, dân tộc có khó khăn đặc thù (Tiểu dự án 1 thuộc Dự án 9); 13 dự án, kế hoạch vốn 4.409 triệu đồng thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh trật tự vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (Tiểu dự 2 thuộc Dự án 10)).

Để triển khai có hiệu quả Chương trình, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành thuộc tỉnh, UBND các huyện, thành phố khẩn trương hoàn thành hồ sơ trình cấp có thẩm quyền quyết định theo đúng trình tự, thủ tục; chủ động đối ứng, lồng ghép, huy động các nguồn vốn hợp pháp khác đầu tư hoàn thành dự án, đảm bảo không trùng lắp, chồng chéo giữa các Chương trình mục tiêu quốc gia, phù hợp với thực tế, đúng quy định của pháp luật, trên tinh thần tiết kiệm, quản lý và sử dụng vốn có hiệu quả, định kỳ hàng tháng báo cáo tiến độ thực hiện về cơ quan chủ trì Chương trình, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính để báo cáo UBND tỉnh theo dõi, chỉ đạo.

UBND tỉnh giao Ban Dân tộc trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan hướng dẫn, kiểm tra các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố thực hiện Chương trình đảm bảo theo quy định. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ theo đúng các quy định hiện hành về quản lý, tổ chức thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia.

Đặng Quang Hưng

Số lượt xem:1019
Bài viết liên quan:
THÔNG BÁO
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH TỈNH KON TUM

LIÊN KẾT WEBSITE

Trang thông tin điện tử Ban Dân tộc thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum 
Quản lý và nhập tin: Ban Dân tộc, số 163 - Bà Triệu - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum 
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Đinh Quốc Tuấn - Trưởng Ban. 
Điện thoại: 02603.866.127 - Fax: 02603.866.127 - Email: bandantoc-kontum@chinhphu.vn.
                   Ghi rõ nguồn "Trang Thông tin điện tử Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum" hoặc "bandantoc.kontum.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ nguồn này. 

3238380 Tổng số người truy cập: 48 Số người online:
Phát triển:TNC