banner
Thứ 6, ngày 21 tháng 6 năm 2024
Ban hành Kế hoạch triển khai công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình MTQG phát triển KTXH vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh
7-9-2022

Ngày 31/8/2022, UBND tỉnh Kon Tum ban hành Kế hoạch số 2895/KH-UBND về triển khai công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030; giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum (sau đây gọi là Chương trình).

Ảnh minh họa

Công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình nhằm nắm bắt việc chấp hành quy định về quản lý Chương trình; kịp thời phát hiện khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai, tổ chức thực hiện ở các đơn vị, địa phương; qua đó đề xuất các giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để Chương trình được thực hiện đúng mục tiêu, đúng tiến độ, đạt chất lượng. Việc kiểm tra, giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình gồm có 04 nội dung, cụ thể:

Đối với công tác kiểm tra, các cơ quan có thẩm quyền sẽ tiến hành kiểm tra việc xây dựng hệ thống văn bản quản lý, tổ chức, hướng dẫn thực hiện Chương trình, việc lập kế hoạch giai đoạn 5 năm, hằng năm, truyền thông, tăng cường năng lực quản lý; tình hình, tiến độ, mức độ, kết quả thực hiện Chương trình; năng lực tổ chức thực hiện, việc chấp hành quy định về quản lý Chương trình, biện pháp xử lý các vấn đề vi phạm (nếu có); việc chấp hành chế độ giám sát, đánh giá; công tác báo cáo báo cáo kết quả thực hiện.

Công tác theo dõi, đánh giá Chương trình sẽ được thực hiện định kỳ hàng năm, đột xuất, giữa kỳ, kết thúc giai đoạn và đánh giá tác động của Chương trình. Việc đánh giá sẽ tiến hành toàn diện trên tất cả các nội dung nhiệm vụ mà các đơn vị, địa phương được giao trong thời kỳ triển khai.

Việc giám sát đầu tư của cộng đồng được thực hiện theo quy định tại Điều 74 và Điều 75 Luật Đầu tư công; Điều 85, Điều 86 và Điều 87 Nghị định số 29/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 03 năm 2021 của Chính phủ quy định về trình tự, thủ tục thẩm định dự án quan trọng quốc gia và giám sát, đánh giá đầu tư; Điều 33 Nghị định số 27/2022/NĐ-CP, các quy định liên quan và quy định trong Thông tư số 02/2022/TT-UBDT. UBND cấp xã (Ban quản lý xã) phối hợp với Ban giám sát đầu tư của cộng đồng, các tổ chức chính trị - xã hội, các thôn, tổ chức tham vấn cộng đồng và hộ gia đình, người dân hưởng lợi để rà soát, xác thực các thông tin, số liệu, báo cáo của đơn vị thực hiện về dự án, hoạt động cụ thể triển khai trên địa bàn xã nhằm phục vụ công tác giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình.

Về Hệ thống thông tin quản lý, báo cáo số liệu ứng dụng các giải pháp số hoá của Chương trình, các cơ quan, đơn vị ở các cấp có trách nhiệm vận hành hệ thống, báo cáo theo thời gian thực bằng phần mềm ứng dụng trên nền tảng di động; các số liệu cập nhật chính thức lên hệ thống phải được người có thẩm quyền phê duyệt và phải được thực hiện thường xuyên ngay khi có phát sinh về tiến độ, giải ngân và khi hoàn thành dự án, tiểu dự án, nội dung hoạt động và các cuộc giám sát, đánh giá.

UBND tỉnh cũng quy định cụ thể quy trình, trách nhiệm của các cấp, thời gian, chế độ, hình thức... thực hiện các công tác kiểm tra, theo dõi, đánh giá Chương trình. UBND tỉnh yêu cầu công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá phải bám sát mục tiêu, nội dung của các Dự án, Tiểu dự án; bảo đảm khách quan, phản ánh trung thực, đúng thực chất, đầy đủ kết quả đạt được; không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân được kiểm tra, giám sát; kịp thời xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị, đề xuất cơ quan có thẩm quyền xử lý những tồn tại, hạn chế và các vấn đề khác phát hiện; đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị có liên quan, không trùng lặp, chồng chéo với các hoạt động kiểm tra, giám sát khác thuộc phạm vi, quyền hạn của các cơ quan đã được pháp luật quy định.

UBND tỉnh giao Ban Dân tộc là đơn vị chủ trì, phối hợp các đơn vị, địa phương thực hiện có hiệu quả kế hoạch, kịp thời báo cáo UBND tỉnh và các bộ, ngành Trung ương theo quy định đồng thời đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ tổ chức giám sát việc thực hiện cơ chế, chính sách thuộc Chương trình trên địa bàn tỉnh.

Quang Hưng

Số lượt xem:1874
Bài viết liên quan:
THÔNG BÁO
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH TỈNH KON TUM
 
 

LIÊN KẾT WEBSITE

Trang thông tin điện tử Ban Dân tộc thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum 
Quản lý và nhập tin: Ban Dân tộc, số 163 - Bà Triệu - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum 
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Đinh Quốc Tuấn - Trưởng Ban. 
Điện thoại: 02603.866.127 - Fax: 02603.866.127 - Email: bandantoc-kontum@chinhphu.vn.
                   Ghi rõ nguồn "Trang Thông tin điện tử Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum" hoặc "bandantoc.kontum.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ nguồn này. 

3970047 Tổng số người truy cập: 28 Số người online:
Phát triển:TNC