Lịch tiếp công dân năm 2019 của Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum
12-1-2019
Ngày 8/1/2019, Ban Dân tộc ban hành Thông báo số 01/TB-BDT về lịch tiếp công dân năm 2019 của Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum

Căn cứ Luật Tiếp công dân số 42/2013/QH13 ngày 25/11/2013; Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014;

Căn cứ Quyết định số 61/QĐ-BDT ngày 11/7/2017 của Ban Dân tộc về việc ban hành quy chế tiếp công dân của Ban Dân tộc tỉnh;

Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum Thông báo lịch Tiếp công dân hàng tháng năm 2019 của Trưởng Ban và Thanh tra Ban như sau:

1. Lịch Tiếp công dân của Trưởng Ban

TT

Thứ

Ngày, tháng

Họ và tên

Chức vụ

1

Năm

31/01/2019

Ka Ba Thành

Trưởng Ban

2

Năm

28/02/2019

Ka Ba Thành

Trưởng Ban

3

Năm

28/03/2019

Ka Ba Thành

Trưởng Ban

4

Năm

25/04/2019

Ka Ba Thành

Trưởng Ban

5

Năm

30/05/2019

Ka Ba Thành

Trưởng Ban

6

Năm

27/06/2019

Ka Ba Thành

Trưởng Ban

7

Năm

25/07/2019

Ka Ba Thành

Trưởng Ban

8

Năm

29/08/2019

Ka Ba Thành

Trưởng Ban

9

Năm

26/09/2019

Ka Ba Thành

Trưởng Ban

10

Năm

31/10/2019

Ka Ba Thành

Trưởng Ban

11

Năm

28/11/2019

Ka Ba Thành

Trưởng Ban

12

Năm

26/12/2019

Ka Ba Thành

Trưởng Ban

Địa điểm: Phòng Tiếp công dân của Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum, địa chỉ số 163 Bà Triệu, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

Thời gian:

  • Buổi sáng từ 08 giờ 00 phút đến 11 giờ 00 phút;

  • Buổi chiều từ 14 giờ 00 phút đến 16 giờ 00 phút;

Ngoài lịch Tiếp công dân định kỳ của Trưởng Ban (thứ năm, tuần cuối cùng của tháng theo lịch trên), khi có vụ việc phát sinh mới hoặc phức tạp, Trưởng Ban bố trí thời gian để tiếp công dân và xử lý trong trường hợp cần thiết; Trường hợp Trưởng Ban bận họp, đi công tác thì uỷ quyền cho Phó Trưởng Ban tiếp công dân thay Trưởng Ban.

2. Lịch Tiếp công dân của Thanh tra Ban:

Thanh tra Ban là cơ quan thường trực tiếp công dân của Ban, thực hiện việc tiếp công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh thường xuyên vào tất cả các ngày làm việc (giờ hành chính) tại phòng Tiếp công dân (Phòng làm việc của Thanh tra Ban) theo quy định của Pháp luật.

  
Số lượt xem:943