CHỈ ĐẠO - ĐIỀU HÀNH CỦA TỈNH ỦY - UBND TỈNH
Kết quả thực hiện Nghị quyết 04 Tỉnh ủy năm 2018

Thực hiện Nghị quyết 04 của Tỉnh ủy Kon Tum, trong năm 2018 Ban Chỉ đạo 04 Tỉnh ủy đã tham mưu cho Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo các cơ quan, đơn vị kết nghĩa xây dựng xã của tập trung thực hiện có hiệu quả các nội dung theo tinh thần chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy.

Lãnh đạo UBND tỉnh kiểm tra việc thực hiện nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Ai Len

Từ ngày 23/01 đến 24/01/2019 đồng chí Trần Thị Nga - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đi kiểm tra việc thực hiện nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Ai Len tài khoá năm 2017, thực hiện năm 2018 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Ngày 22-10-2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum đã ban hành Quyết định số 29/2018/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Ban hành kế hoạch tổ chức Tuần lễ Văn hóa - Du lịch tỉnh Kon Tum lần thứ 4 năm 2018

Ngày 5/10/2018, Ban Tổ chức Tuần Văn hóa- Du lịch tỉnh Kon Tum ban hành Kế hoạch chi tiết Tuần văn hóa, Du lịch tỉnh Kon Tum lần thứ 4 năm 2018. Mục đích của Kế hoạch nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 872 ngày 12/4/2018 của UBND tỉnh Kon Tum về tổ chức tuần lễ Văn hóa- Du lịch tỉnh Kon Tum lần thứ 4 năm 2018 phải được chuẩn bị chu đáo, có nội dung tiêu biểu, đảm bảo phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc, quảng bá tiềm năng du lịch và kinh tế, thu hút phát triển du lịch và đầu tư phát triển kinh tế xã hội.

Để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở. Ngày 10-9-2018, Tỉnh ủy Kon Tum ban hành Chỉ thị số 16-CT/TU về tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện QCDC ở cơ sở trên địa bàn tỉnh.

Ngày 20/9/2018, UBND tỉnh Kon Tum ban hành Kế hoạch số 2658/KH-UBND về tổ chức các hoạt động hưởng ứng tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2018.

Ngày 28/11/2017, UBND tỉnh Kon Tum đã ban hành văn bản số 3198/UBND-TH phát động phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì ngưòi nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” trên địa bàn tỉnh Kon Tum đến năm 2020.