banner
Thứ 2, ngày 30 tháng 1 năm 2023
Quy chế tiếp nhận, quản lý và xử lý thông tin phản ánh qua đường dây nóng của UBND tỉnh Kon Tum về chi phí không chính thức
30-6-2022

Ngày 17/6/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 20/2022/QĐ-UBND về Quy chế tiếp nhận, quản lý và xử lý thông tin phản ánh qua đường dây nóng của UBND tỉnh Kon Tum về chi phí không chính thức. Theo đó, Quy chế quy định:

 1. Đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh về chi phí không chính thức đặt tại Bộ phận tiếp công dân của Thanh tra tỉnh Kon Tum

 Số điện thoại đường dây nóng là: 0260.3863526

Hộp thư điện tử thuộc đường dây nóng là: ttt@kontum.gov.vn

2. Quy trình tiếp nhận, làm rõ và xử lý thông tin phản ánh qua đường dây nóng tại Thanh tra tỉnh:  

* Tiếp nhận, làm rõ thông tin phản ánh Thanh tra tỉnh có trách nhiệm bố trí công chức tiếp nhận, làm rõ thông tin phản ánh qua đường dây nóng:

- Đối với phản ánh qua Điện thoại: Nhận điện thoại, thực hiện ghi âm, ghi chép đầy đủ thông tin phản ánh theo mẫu Phiếu tiếp nhận phản ánh qua điện thoại kèm theo Quy chế này.

- Đối với phản ánh qua Hộp thư điện tử: Đăng nhập Hộp thư điện tử, in nội dung phản ánh và các tài liệu kèm theo (nếu có); ghi đầy đủ thông tin về tổ chức hoặc cá nhân phản ánh; liên hệ với tổ chức, cá nhân qua điện thoại (thực hiện ghi âm) để kiểm tra tính xác thực thông tin về tổ chức, cá nhân hoặc làm rõ nội dung phản ánh cũng như các nội dung khác (nếu thấy cần thiết).

 - Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận phản ánh, Thanh tra tỉnh có trách nhiệm kiểm tra tính xác thực thông tin về tổ chức, cá nhân hoặc làm rõ nội dung phản ánh cũng như các nội dung khác.

* Xử lý thông tin phản ánh: Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày hoàn thành việc kiểm tra tính xác thực thông tin về tổ chức, cá nhân hoặc làm rõ nội dung phản ánh cũng như các nội dung khác, Thanh tra tỉnh có trách nhiệm xử lý thông tin phản ánh:

- Trường hợp thông tin phản ánh không đúng yêu cầu theo quy định tại Điều 6 Quy chế này thì Thông báo không tiếp nhận phản ánh cho tổ chức, cá nhân phản ánh biết do không đáp ứng yêu cầu.

- Trường hợp thông tin phản ánh đáp ứng yêu cầu theo quy định tại Điều 6 Quy chế này thì tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chuyển phản ánh đến cơ quan, đơn vị có liên quan xem xét, xử lý và trả lời cho tổ chức, cá nhân phản ánh theo quy định.

-  Đối với thông tin phản ánh thuộc trách nhiệm xem xét, xử lý và trả lời của Ủy ban nhân dân tỉnh hoặc của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thì cơ quan, đơn vị được giao xem xét, xử lý có trách nhiệm tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh hoặc Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, trả lời theo quy định.

 * Công khai việc xử lý thông tin phản ánh Thông báo không tiếp nhận phản ánh và văn bản của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chuyến đến cơ quan, đơn vị liên quan được Thanh tra tỉnh gửi đến tổ chức, cá nhân phản ánh (gửi đến địa chỉ hoặc gửi qua Hộp thư điện tử của tổ chức, cá nhân phản ánh); đồng thời công khai trên Trang Thông tin điện tử của Thanh tra tỉnh văn bản của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chuyến đến cơ quan, đơn vị liên quan.

3. Quy trình xem xét, xử lý thông tin phản ánh qua đường dây nóng tại các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ xử lý

- Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xem xét, xử lý thông tin phản ánh qua đường dây nóng của Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ có trách nhiệm tổ chức kiểm tra, xác minh tính xác thực của thông tin và làm rõ nội dung phản ánh.

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc việc kiểm tra, xác minh, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm:  Tổ chức xem xét, xử lý theo đúng thẩm quyền và quy định của Quy chế này; Trả lời hoặc tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trả lời kết quả xử lý phản ánh bằng văn bản theo đúng thẩm quyền quy định để tổ chức, cá nhân biết (gửi đến địa chỉ hoặc gửi qua Hộp thư điện tử của tổ chức, cá nhân phản ánh). Trường hợp phản ánh có nội dung liên quan đến bảo vệ bí mật nhà nước hoặc trong quá trình xử lý có các thông tin thuộc bảo vệ bí mật nhà nước thì việc trả lời phải thực hiện và quản lý theo chế độ mật; Báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả xử lý thông tin phản ánh của tổ chức, cá nhân; đồng thời gửi báo cáo về Thanh tra tỉnh để theo dõi.

- Trường hợp hết thời hạn mà chưa xử lý xong thì Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình xử lý phản ánh và xin gia hạn thời gian xử lý; đồng thời gửi báo cáo về Thanh tra tỉnh để theo dõi. Thời gian xử lý được gia hạn do Ủy ban nhân dân tỉnh quy định tại Văn bản cho phép gia hạn.

- Công khai kết quả xử lý phản ánh Kết quả xử lý phán ánh của tổ chức, cá nhân được các cơ quan, đơn vị công khai trên Trang Thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị (trừ trường hợp thuộc chế độ mật).

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 30/6/2022./.

Số lượt xem:201
Bài viết liên quan:
THÔNG BÁO
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH TỈNH KON TUM

LIÊN KẾT WEBSITE

Trang thông tin điện tử Ban Dân tộc thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum 
Quản lý và nhập tin: Ban Dân tộc, số 163 - Bà Triệu - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum 
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Đinh Quốc Tuấn - Trưởng Ban. 
Điện thoại: 02603.866.127 - Fax: 02603.866.127 - Email: bandantoc-kontum@chinhphu.vn.
                   Ghi rõ nguồn "Trang Thông tin điện tử Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum" hoặc "bandantoc.kontum.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ nguồn này. 

3039768 Tổng số người truy cập: 45 Số người online:
Phát triển:TNC