banner
Thứ 6, ngày 21 tháng 6 năm 2024
Huyện Sa Thầy tổ chức thành công Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số lần thứ IV, năm 2024
18-5-2024

Tỉnh Kon Tum chọn huyện Sa Thầy là địa phương tổ chức Đại hội điểm; căn cứ các hướng dẫn của Trung ương, của Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Kon Tum lần thứ IV năm 2024; huyện Sa Thầy đã thành lập Ban chỉ đạo Đại hội đại biểu các DTTS huyện Sa Thầy lần thứ IV năm 2024. Trên cơ sở đó, Ban Chỉ đạo Đại hội huyện đã thành lập Ban Tổ chức, các Tiểu ban giúp việc Đại hội và tiến hành tổ chức Đại hội trong 1,5 ngày bắt đầu từ Chiều ngày 15 đến hết ngày 16 tháng 5 năm 2024. Với chủ đề “Các dân tộc huyện Sa Thầy đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, phát huy lợi thế, tiềm năng, hội nhập và phát triển bền vững”, Đại hội đại biểu các DTTS huyện huyện Sa Thầy lần thứ IV năm 2024 đã quy tụ 150 đại biểu, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của trên 32 ngàn người, thuộc  20 dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện.

Ảnh: Toàn cảnh Đại hội

Báo cáo chính trị tại Đại hội nêu rõ: Trong 5 năm qua, dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, sự chỉ đạo quyết liệt của các cấp chính quyền, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong huyện đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu cao và đạt được những thành tựu quan trọng, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực theo Chương trình hành động và Quyết tâm thư tại Đại hội Đại biểu các DTTS lần thứ III đề ra, đó là: Tổng giá trị sản xuất trên địa bàn được duy trì ổn định ở mức khá cao; Kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS đã có những phát triển nhanh, bền vững. Đã đẩy mạnh áp dụng tiến bộ khoa học, kỹ thật vào trong sản xuất; đã triển khai có hiệu quả một số mô hình trồng cây công nghiệp, các làng khai thác thủy sản ven lòng hồ vùng đồng bào DTTS sinh sống. Đất đai sử dụng hợp lý, cơ sở hạ tầng được đầu tư mạnh mẽ, các chính sách hỗ trợ vùng khó khăn đã được triển khai kịp thời, có chất lượng, được người dân ủng hộ, thể hiện được tính dân chủ, trách nhiệm của người được hưởng lợi. Đời sống nhân dân cơ bản được cải thiện, bộ mặt nông thôn vùng đồng bào DTTS số có nhiều khởi sắc. Đã từng bước rút ngắn dần khoảng cách phát triển giữa vùng thuận lợi so với các vùng khó khăn trên địa bàn huyện. Tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh, bà con đồng bào DTTS đã từng bước thay đổi nếp nghĩ, cách làm, xóa bỏ các hủ tục và đang sửa đổi các phong tục, tập quán không còn phù hợp. Các dịch vụ khám chữa bệnh, giáo dục, chăm lo đời sống cho các hộ đồng bào DTTS được quan tâm triển khai thực hiện kịp thời. Quốc phòng an ninh cơ bản đảm bảo, không để xảy ra các vấn đề phức tạp trong vùng đồng bào DTTS. Xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh ở các cấp.

Phát huy những kết quả đạt được, Đại hội đại biểu các DTTS huyện Sa Thầy lần thứ IV năm 2024 đã đề ra mục tiêu trong thực hiện nhiệm vụ công tác dân tộc, chính sách dân tộc trong giai đoạn 2024-2029: Tiếp tục xây dựng khối đại đoàn kết các dân tộc trên địa bàn huyện; Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực người đồng bào DTTS; huy động, khai thác và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, tiềm năng và lợi thế của huyện; bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống đồng bào DTTS; tiếp tục nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân, đảm bảo an sinh xã hội. Tập trung nguồn lực thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia, chú trọng mục tiêu giảm nghèo bền vững ở những vùng khó khăn, vùng đông đồng bào DTTS sinh sống. Giữ vững ổn định chính trị, an ninh, trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống, không để bị động, bất ngờ. Quyết tâm phấn đấu xây dựng huyện Sa Thầy với tinh thần “Các dân tộc huyện Sa Thầy đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, phát huy lợi thế, tiềm năng, hội nhập và phát triển bền vững”.

Về mục tiêu cụ thể đối với công tác dân tộc, Đại hội đã thông qua Quyết tâm thư: Thực hiện tốt các chỉ tiêu phát triển KT-XH; Phấn đấu tốc độ tăng trưởng trưởng kinh tế giai đoạn 2024 - 2029 đạt 14 - 15%/ năm; phấn đấu đến năm 2029 thu nhập bình quân đầu người tăng từ 51,83 triệu đồng/người/năm lên 67 triệu đồng/người/năm. Tổng thu ngân sách trên địa bàn đến năm 2029 đạt 245 tỷ đồng. Giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc, duy trì 100% thôn, làng có Đội cồng chiêng và múa xoang; 100% thôn có nhà văn hóa, nhà sinh hoạt cộng đồng; 90% thôn có sân chơi thể thao; khôi phục và phát triển các làng nghề thủ công truyền thống của đồng bào các DTTS như nghề dệt thổ cẩm, đan lát, làm rượu ghè, rèn, chế tác nhạc cụ âm nhạc truyền thống gắn với phát triển du lịch - dịch vụ; Nâng cao mức hưởng thụ văn hóa trong nhân dân, rút ngắn khoảng cách giữa các địa phương; Số thôn, làng được công nhận văn hóa đạt trên 90%; số hộ đồng bào DTTS được công nhận gia đình văn hóa đạt trên 80% số hộ; xoá bỏ hoàn toàn các hủ tục, có ít nhất 03 phong tục không còn phù hợp được thay đổi...Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chương trình, chính sách dân tộc trên địa bàn huyện. Phát triển sản xuất, đẩy nhanh tốc độ giảm nghèo bền vững vùng DTTS. Thực hiện tốt các chính sách đầu tư kết hợp với sử dụng nguồn lực hợp lý, phát huy mọi tiềm năng, thế mạnh của địa phương để phát triển toàn diện kinh tế - xã hội vùng dân tộc và miền núi; giải quyết dứt điểm tình trạng thiếu đất ở, đất sản xuất và nước sinh hoạt cho đồng bào, nhân rộng mô hình sản xuất phát triển kinh tế hiệu quả, góp phần giảm nghèo nhanh và bền vững, đảm bảo đạt và vượt mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo, phấn đấu đến cuối năm 2029 cơ bản không còn hộ nghèo. Tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ xây dựng NTM trong vùng DTTS, nhất là những địa bàn đặc biệt khó khăn. Phấn đấu đến cuối năm 2029 toàn huyện có trên 80% số xã đạt chuẩn về xây dựng NTM.

Ảnh: Đồng chí Dương Quang Phục, Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện Phát biểu tại Đại hội

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Y Ngọc, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh- Trưởng Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Kon Tum lần thứ IV năm 2024 đánh giá cao những kết quả trong việc thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc huyện Sa Thầy đạt được trong thời gian qua; đồng chí mong muốn và luôn tin tưởng đồng bào các DTTS trên địa bàn huyện sẽ phát huy tốt tính tự lực, tự cường; đoàn kết, yêu thương, giúp đỡ lẫn nhau và luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, cũng như cấp ủy, chính quyền các cấp. Ra sức thi đua hăng hái lao động sản xuất, vươn lên làm giàu một cách chính đáng. Đồng chí đề nghị sau Đại hội này, Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện tiếp tục tăng cường quán triệt sâu rộng về thành công của Đại hội, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nhằm phát huy truyền thống yêu nước và sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, tạo khí thế thi đua sôi nổi lập thành tích chào mừng Đại hội đảng các cấp và các sự kiện chính trị, lịch sử của đất nước.   

Ảnh: Đồng chí Y Ngọc, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh- Trưởng Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Kon Tum lần thứ IV năm 2024 phát biểu tại Đại hội

Tại Đại hội, đồng chí Đinh Quốc Tuấn, Tỉnh uỷ viên, Trưởng Ban Dân tộc – Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Kon Tum lần thứ IV năm 2024 đã trao giấy khen của Trưởng Ban Dân tộc cho 2 tập thể và 4 cá nhân; đồng chí Dương Quang Phục, Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện Sa Thầy đã trao giấy khen của Chủ tịch UBND huyện cho 16 tập thể và 20 cá nhân.

Ảnh: Đồng chí Đinh Quốc Tuấn, Tỉnh uỷ viên, Trưởng Ban Dân tộc – Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Kon Tum lần thứ IV năm 2024 trao Giấy khen của Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Trước đó, vào chiều và tối ngày 15/5/2024 đã diễn ra phiên họp trù bì để bầu đoàn chủ tịch, đoàn thư ký; biểu quyết chọn cử 22 đại biểu ưu tú đi dự Đại hội Đại biểu các DTTS tỉnh Kon Tum lần thứ IV năm 2024; tổ chức Viếng nghĩa trang liệt sỹ huyện, Đài tưởng niệm Chưtankra; tham quan Nhà kháng chiến; tổ chức liên hoan ẩm thực, Cồng chiêng - Xoang - Chiêu chào mừng Đại hội.

Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Sa Thầy lần thứ IV năm 2024 được Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh chọn là Đại hội điểm; thành công của Đại hội lần này sẽ là bài học kinh nghiệm quý cho các huyện, thành phố còn lại trong việc tổ chức Đại hội cấp mình và tiến tới Đại đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh vào tháng 10 năm 2024.  

Trần Văn Tấn

 

Số lượt xem:261
Bài viết liên quan:
THÔNG BÁO
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH TỈNH KON TUM
 
 

LIÊN KẾT WEBSITE

Trang thông tin điện tử Ban Dân tộc thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum 
Quản lý và nhập tin: Ban Dân tộc, số 163 - Bà Triệu - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum 
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Đinh Quốc Tuấn - Trưởng Ban. 
Điện thoại: 02603.866.127 - Fax: 02603.866.127 - Email: bandantoc-kontum@chinhphu.vn.
                   Ghi rõ nguồn "Trang Thông tin điện tử Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum" hoặc "bandantoc.kontum.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ nguồn này. 

3970131 Tổng số người truy cập: 34 Số người online:
Phát triển:TNC