Lĩnh vực
Nghị định 05/2011/NĐ-CP về công tác dân tộc
Chiến lược công tác dân tộc đến năm 2020
Nâng cao hiệu lực, hiệu quả QLNN về công tác dân tộc
Chương trình 135
Mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ đối với đồng bào DTTS gắn với mục tiêu phát triển bền vững sau năm 2015
Xác định thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc vùng dân tộc và miền núi giai đoạn 2016-2020
Các đơn vị hành chính thuộc vùng khó khăn
Chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017-2020
Chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số
Đề án hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội các DTTS rất ít người giai đoạn 2016-2025
Đề án “Thí điểm cấp Ra-đi-ô cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn, biên giới”
Đại hội Đại biểu DTTS các cấp
Trích yếu(*):
Lĩnh vực(*):
Số Ký hiệu(*):  Ngày ban hành(*):
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải về
28/2019/QĐ-UBND 25/12/2019 Quyết định ban hành quy định vị trí, vai trò, nhiệm vụ của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Kon Tum Tải về
285/UBDT-DTTS 29/3/2018 Công văn triển khai thực hiện Quyết định 12/2018/QĐ-TTg ngày 06/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ Tải về
12/2018/QĐ-TTg 6/3/2018 Quyết định về tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín và chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào DTTS Tải về
1443/UBDT-TT 28/12/2017 Công văn Về việc triển khai Quyết định 1860/QĐ-TTg Tải về
1860/QĐ-TTg 23/11/2017 Quyết định Phê duyệt Đề án “Thí điểm cấp Ra-đi-ô cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn, biên giới” Tải về
18/2017/TT-BNNPTNT 9/10/2017 Thông tư Hướng dẫn một số nội dung thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hoá sinh kế và dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 Tải về
941b/QĐ-UBND 20/9/2017 Quyết định Phê duyệt Đề án hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội DTTS rất ít người Brâu tỉnh Kon Tum đến năm 2025 Tải về
941c/QĐ-UBND 20/9/2017 Quyết định Phê duyệt Đề án hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội DTTS rất ít người Rơ Măm tỉnh Kon Tum đến năm 2025 Tải về
2425/KH-UBND 7/9/2017 Kế hoạch Triển khai thực hiện Quyết định số 1557/QĐ-TTg ngày 10/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Kon Tum Tải về
2426/KH-UBND 7/9/2017 Triển khai chương trình hành động thực hiện Chiến lược công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2017-2020 (Thay thế kế hoạch số 1285/KH-UBND) Tải về
414/QĐ-UBDT 11/7/2017 Quyết định Phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn vào diện đầu tư của Chương trình 135 giai đoạn 2017-2020 Tải về
900/QĐ-TTg 20/6/2017 Quyết định Phê duyệt danh sách xã ĐBKK, xã BG, xã ATK vào diện đầu tư của Chương trình 135 giai đoạn 2016-2020 Tải về
326/BDT-CSDT 12/6/2017 Công văn Về việc hướng dẫn rà soát, xác định đối tượng, nội dung, nhu cầu vốn để xây dựng Đề án thực hiện Quyết định 2085/QĐ-TTg, ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ Tải về
02/2017/TT-UBDT 22/5/2017 Thông tư Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 2085/QĐ-TTg ngày 31 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017 - 2020 Tải về
01/2017/TT-UBDT 10/5/2017 Thông tư Hướng dẫn thực hiện Chương trình 135 giai đoạn 2016-2020 Tải về
582/QĐ-TTg 28/4/2017 Quyết định Phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016 - 2020 Tải về
582/QĐ-TTg 28/4/2017 Quyết định Phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016 - 2020 (Danh mục tỉnh Kon Tum) Tải về
130/UBDT-VP135 22/2/2017 Công văn Về việc thực hiện chương trình 135 năm 2017 Tải về
118/QĐ-UBND 16/2/2017 Quyết định Ban hành danh mục loại dự án được áp dụng cơ chế đặc thù thuộc chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020 theo Nghị định số 161/2016/NĐ-CP ngày 2/12/2016 của Chính phủ Tải về
15/2017/TT-BTC 15/2/2017 Thông tư Quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 Tải về
Trang sau

Trang thông tin điện tử Ban Dân tộc thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum 
Quản lý và nhập tin: Ban Dân tộc, số 163 - Bà Triệu - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum 
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Đinh Quốc Tuấn - Trưởng Ban. 
Điện thoại: 02603.866.127 - Fax: 02603.866.127 - Email: bandantoc-kontum@chinhphu.vn.
Ghi rõ nguồn "Trang Thông tin điện tử Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum" hoặc "www.bandantoc.kontum.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ nguồn này. 

Phát triển:TNC