logo
logo

Thông tin kinh tế - xã hội

logo

Nhà rông

logo

Lễ hội

logo

Đua Voi ở Tây Nguyên

Kết quả điều tra thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2019 (Toàn quốc)
Kết quả điều tra thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2019
Dân số các dân tộc thiểu số tại thời điểm 01/4/2019
Tỷ lệ hộ có nhà ở của người dân tộc thiểu số phân theo hình thức sở hữu, dân tộc, vùng kinh tế-xã hội và đơn vị hành chính cấp tỉnh, thời điểm 1/10/2019
Tình trạng hôn nhân người dân tộc thiểu số phân theo dân tộc, vùng kinh tế-xã hội và đơn vị hành chính cấp tỉnh, thời điểm 1/10/2019
Tỷ lệ người dân tộc thiểu số có sử dụng thẻ BHYT phân theo dân tộc và đơn vị hành chính cấp huyện, thời điểm 1/10/2019
Số người dân tộc thiểu số theo từng dân tộc thiểu số, giới tính và đơn vị hành chính cấp xã, thời điểm 01/4/2019
 Quyết định 02/QĐ-TTg ngày 05/01/2015 Phê duyệt Đề án Điều tra, thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số 

 

Trang chủ Ban Dân tộc
TRANG THÔNG TIN THÔNG TIN KINH TẾ - XÃ HỘI 53 DÂN TỘC THIỂU SỐ TẠI TỈNH KON TUM
Cơ quan quản lý: Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum
Địa chỉ: số 163 - Bà Triệu - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum; Email:bandantoc-kontum@chinhphu.vn; Điện thoại: 02603.866.127; Fax: 02603.866.127.
Phát triển:TNC