HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG BAN DÂN TỘC TỈNH KON TUM

 

  • Ngày hội Bánh chưng xanh tại xã Măng Ri
  • Làm việc với Ban Dân tộc tỉnh Gia Lai - Năm 2017
  • Hội thao kỷ niệm 71 năm ngày truyền thống cơ quan QLNN về công tác dân tộc - Năm 2017
  • Hội thao kỷ niệm 69 năm ngày truyền thống cơ quan QLNN về công tác dân tộc - Năm 2015
  • Gặp mặt 70 năm ngày truyền thống công tác dân tộc năm 2017