banner
Thứ 5, ngày 18 tháng 7 năm 2024
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
01/2023/TT-UBDT 20/7/2023 Thông tư Hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành công tác dân tộc trong cơ quan, tổ chức thuộc ngành, lĩnh vực công tác dân tộc
66/2022/NĐ-CP 20/9/2022 Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Uỷ ban dân tộc
971/QĐ-TTg 7/7/2020 Quyết định ban hành danh mục bí mật Nhà nước thuộc lĩnh vực công tác dân tộc
28/2019/QĐ-UBND 25/12/2019 Quyết định ban hành quy định vị trí, vai trò, nhiệm vụ của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Kon Tum
285/UBDT-DTTS 29/3/2018 Công văn triển khai thực hiện Quyết định 12/2018/QĐ-TTg ngày 06/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ
12/2018/QĐ-TTg 6/3/2018 Quyết định về tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín và chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào DTTS
1443/UBDT-TT 28/12/2017 Công văn Về việc triển khai Quyết định 1860/QĐ-TTg
1860/QĐ-TTg 23/11/2017 Quyết định Phê duyệt Đề án “Thí điểm cấp Ra-đi-ô cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn, biên giới”
18/2017/TT-BNNPTNT 9/10/2017 Thông tư Hướng dẫn một số nội dung thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hoá sinh kế và dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020
941b/QĐ-UBND 20/9/2017 Quyết định Phê duyệt Đề án hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội DTTS rất ít người Brâu tỉnh Kon Tum đến năm 2025
941c/QĐ-UBND 20/9/2017 Quyết định Phê duyệt Đề án hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội DTTS rất ít người Rơ Măm tỉnh Kon Tum đến năm 2025
2425/KH-UBND 7/9/2017 Kế hoạch Triển khai thực hiện Quyết định số 1557/QĐ-TTg ngày 10/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Kon Tum
2426/KH-UBND 7/9/2017 Triển khai chương trình hành động thực hiện Chiến lược công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2017-2020 (Thay thế kế hoạch số 1285/KH-UBND)
414/QĐ-UBDT 11/7/2017 Quyết định Phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn vào diện đầu tư của Chương trình 135 giai đoạn 2017-2020
900/QĐ-TTg 20/6/2017 Quyết định Phê duyệt danh sách xã ĐBKK, xã BG, xã ATK vào diện đầu tư của Chương trình 135 giai đoạn 2016-2020
326/BDT-CSDT 12/6/2017 Công văn Về việc hướng dẫn rà soát, xác định đối tượng, nội dung, nhu cầu vốn để xây dựng Đề án thực hiện Quyết định 2085/QĐ-TTg, ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ
02/2017/TT-UBDT 22/5/2017 Thông tư Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 2085/QĐ-TTg ngày 31 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017 - 2020
01/2017/TT-UBDT 10/5/2017 Thông tư Hướng dẫn thực hiện Chương trình 135 giai đoạn 2016-2020
582/QĐ-TTg 28/4/2017 Quyết định Phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016 - 2020
582/QĐ-TTg 28/4/2017 Quyết định Phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016 - 2020 (Danh mục tỉnh Kon Tum)
Trang sau

Trang thông tin điện tử Ban Dân tộc thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum 
Quản lý và nhập tin: Ban Dân tộc, số 163 - Bà Triệu - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum 
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Đinh Quốc Tuấn - Trưởng Ban. 
Điện thoại: 02603.866.127 - Fax: 02603.866.127 - Email: bandantoc-kontum@chinhphu.vn.
                   Ghi rõ nguồn "Trang Thông tin điện tử Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum" hoặc "bandantoc.kontum.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ nguồn này. 

4068755 Tổng số người truy cập: 41 Số người online:
Phát triển:TNC