banner
Thứ 4, ngày 7 tháng 6 năm 2023
Ban Dân tộc và Liên minh hợp tác xã tỉnh Kon Tum ký kết Chương trình phối hợp công tác
18-5-2021

Triển khai Chương trình phối hợp công tác số 45/CTrPH-UBDT-LMHTXVN giữa Ủy ban Dân tộc và Liên minh hợp tác xã Việt Nam, ngày 13/5/2021, Ban Dân tộc và Liên minh hợp tác xã tỉnh Kon Tum đã ký kết Chương trình phối hợp công tác số 83b/CTrPH-BDT-LMHTX.

Chương trình phối hợp được ký kết nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã vùng dân tộc thiểu số góp phần phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh; Thực hiện hoàn thành các mục tiêu kinh tế - xã hội được Quốc hội thông qua tại Nghị quyết số 88/2019/ỌH14 ngày 18 tháng 11 năm 2019 về phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiếu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 và Nghị quyết số 120/2020/QH14 về phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi. Đồng thời nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý các Chương trình, chính sách phát triển vùng dân tộc thiếu số và miền núi, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã, từng bước hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng. Huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực nhằm khai thác tiềm năng, lợi thế vùng dân tộc thiêu số, đẩy mạnh phát triên kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo nhanh, bền vững.

Chương trình phối hợp xác định các nhiệm vụ trọng tâm là:

Trong công tác tuyên truyền, vận động: Tuyên truyền, vận động, phổ biến giáo dục đồng bào dân tộc thiểu số thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, phổ biến kiến thức về kinh tế tập thể, hợp tác xã; Tuyên truyền, vận động phát triển kinh tế - xã hội, phát triển hợp tác xã, liên minh hợp tác xã, tổ hợp tác xã; Xây dựng và tôn vinh tập thể, cá nhân xuất sắc, tiêu biểu trong công tác dân tộc và trong phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã.

Trong công tác đào tạo, bồi dưỡng: đào tạo, nâng cao năng lực cộng đồng và cán bộ triển khai chương trình vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi về phát triển kinh tế xã hội, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ xã, thôn, bản, xã về công tác dân tộc, Luật HTX, các chủ trương chính sách phát triển kinh tế tập thể về quản trị hợp tác xã; kiến thức, kỹ năng quản lý và tổ chức thực hiện các dự án phát triển cộng đồng; Phối hợp trong triển khai thực hiện Đề án "phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số trong thời kỳ mới" theo Quyết định 402/QĐ-TTg ngày 14 tháng 3 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ.

Phối hợp triển khai, thực hiện các nội dung, nhiệm vụ, dự án, đề án của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 và phối hợp trong công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết và thi đua khen thưởng.

Bùi Văn Thắng

Số lượt xem:419
Bài viết liên quan:
THÔNG BÁO
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH TỈNH KON TUM

LIÊN KẾT WEBSITE

Trang thông tin điện tử Ban Dân tộc thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum 
Quản lý và nhập tin: Ban Dân tộc, số 163 - Bà Triệu - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum 
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Đinh Quốc Tuấn - Trưởng Ban. 
Điện thoại: 02603.866.127 - Fax: 02603.866.127 - Email: bandantoc-kontum@chinhphu.vn.
                   Ghi rõ nguồn "Trang Thông tin điện tử Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum" hoặc "bandantoc.kontum.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ nguồn này. 

3238502 Tổng số người truy cập: 49 Số người online:
Phát triển:TNC