banner
Thứ 2, ngày 2 tháng 10 năm 2023
Tổ chức Đoàn kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia tại huyện Đăk Glei
12-5-2023

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Quyết định số 192/QĐ-UBND ngày 14 tháng 4 năm 2023 về thành lập các Đoàn kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia tại các địa phương của tỉnh Kon Tum, trong đó giao Trưởng ban Dân tộc tỉnh - Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo tỉnh làm trưởng Đoàn kiểm tra số 6, kiểm tra tại huyện Đăk Glei trong tháng 4 vừa qua.

Qua kiểm tra, Trưởng đoàn kiểm tra đã ghi nhận và đánh giá cao sự nổ lực, quyết tâm của Ủy ban nhân dân huyện, các phòng ban chuyên môn huyện và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn huyện Đăk Glei đã chủ động tổ chức triển khai các nội dung, nhiệm vụ của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh giao về thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trong năm 2022 và 03 tháng đầu năm 2023 đã đạt kết quả nhất định, kinh tế -xã hội tiếp tục ổn định, các chỉ tiêu kinh tế xã hội cơ bản đạt kế hoạch giao; tiến độ giải ngân nguồn vốn cao hơn so với các huyện, nhất là giải ngân nguồn vốn đầu tư và các nội dung khác của chương trình mục tiêu quốc gia. Đồng thời để tiếp tục triển khai có hiệu quả, đạt được các nhiệm vụ, mục tiêu đã đề ra, đề nghị Ủy ban nhân dân huyện tập trung triển khai thực hiện một số nội dung sau: (i) Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia tại Nghị quyết số 13-NQ/TU ngày 19 tháng 5 năm 2022 của Tỉnh ủy và Kế hoạch số 729/KH-UBND ngày 17 tháng 3 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023; (ii) Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan, tổ chức và Nhân dân trong thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; (iii) Triển khai hiệu quả các nội dung, nhiệm vụ của Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025. Phấn đấu thực hiện đạt và vượt các mục tiêu, chỉ tiêu thực hiện Chương trình năm 2023; chỉ đạo các đơn vị, địa phương khẩn trương hoàn thành thủ tục đầu tư các dự án, phê duyệt dự toán chi tiết, đẩy mạnh giải ngân kế hoạch vốn năm 2022, 2023 đã được bố trí, sử dụng vốn hiệu quả, tập trung; (iv) Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện Chương trình thông qua hoạt động chỉ đạo điều hành của Ban Chỉ đạo các cấp để kịp thời nắm bắt những khó khăn, vướng mắc, đề xuất giải pháp xử lý; (v) Những nội dung, nhiệm vụ đã có đầy đủ cơ chế, quy định thì tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện ngay; khẩn trương hoàn thành các thủ tục giao vốn, phê duyệt dự án, dự toán chi tiết, xây dựng lộ trình triển khai kế hoạch vốn năm 2022 kéo dài và vốn năm 2023, phấn đấu thực hiện giải ngân kế hoạch vốn với tỷ lệ cao nhất, đồng thời đảm bảo thực hiện đúng mục tiêu, đối tượng, tránh đầu tư dàn trải, lãng phí; (vi) Rà soát danh mục các dự án đầu tư thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia, sắp xếp theo thứ tự ưu tiên về tính khả thi, hiệu quả, khả năng giải ngân, kịp thời báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền điều chỉnh kế hoạch vốn, danh mục các dự án đầu tư thuộc các chương trình để tập trung thực hiện bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả, tránh dàn trải, manh mún, phù hợp năng lực tổ chức thực hiện, đặc biệt là năng lực của đội ngũ cán bộ cấp cơ sở; (vii) Rà soát, cân đối vốn đối ứng từ ngân sách địa phương bố trí thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia bảo đảm theo quy định của Hội đồng nhân dân tỉnh về tỷ lệ đối ứng giữa các cấp ngân sách thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; (viii) Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể các cấp, vai trò chủ thể của người dân trong giám sát, phản biện, triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; (ix) Đề nghị Uỷ ban nhân dân huyện chỉ đạo các phòng chuyên môn, phối hợp với Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn triển khai một số nội dung: (1) Rà soát tổng thể diện tích rừng để xác định các nhiệm vụ, chỉ tiêu và kinh phí thực hiện thuộc Tiểu dự án 1, Dự án 3 trong năm 2023 và giai đoạn 2024 – 2025; (2) Rà soát nhu cầu nội dung, đối tượng, dự kiến kinh phí thực hiện Tiểu dự án 3, Dự án 5 trong năm 2023 và giai đoạn 2024-2025; (3) Rà soát, xác định đối tượng, đề xuất cụ thể chỉ tiêu đào tạo dự bị đại học thuộc Tiểu dự án 2, Dự án 5 thuộc Chương trình. Trong quá trình rà soát nếu không có đối tượng, nội dung thực hiện thì đề xuất bằng văn bản gửi về Ban Dân tộc tổng hợp, tham mưu phương án xử lý kinh phí còn tồn, không giải ngân được (nếu có).

 Xuân Lộc

Số lượt xem:137
Bài viết liên quan:
THÔNG BÁO
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH TỈNH KON TUM

LIÊN KẾT WEBSITE

Trang thông tin điện tử Ban Dân tộc thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum 
Quản lý và nhập tin: Ban Dân tộc, số 163 - Bà Triệu - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum 
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Đinh Quốc Tuấn - Trưởng Ban. 
Điện thoại: 02603.866.127 - Fax: 02603.866.127 - Email: bandantoc-kontum@chinhphu.vn.
                   Ghi rõ nguồn "Trang Thông tin điện tử Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum" hoặc "bandantoc.kontum.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ nguồn này. 

3430979 Tổng số người truy cập: 12 Số người online:
Phát triển:TNC