banner
Thứ 7, ngày 23 tháng 10 năm 2021
Ban Dân tộc ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án tăng cường ứng dụng CNTT hỗ trợ đồng bào DTTS giai đoạn 2019-2025
8-9-2021

         Ngày 07 tháng 9 năm 2021, Ban Dân tộc ban hành Kế hoạch số 75/KH-BDT về thực hiện Đề án “tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số phát triển kinh tế-xã hội và đảm bảo an ninh trật tự vùng đồng bào dân tộc thiểu số Việt Nam giai đoạn 2019-2025” (sau đây gọi là Đề án) trên địa bàn tỉnh Kon Tum

        Kế hoạch được ban hành nhằm triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp của Đề án đã được Ủy ban nhân dân tỉnh tỉnh giao đảm bảo chất lượng, hiệu quả, đạt các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra đến năm 2023 và năm 2025; Xây dựng và phát triển hệ thống thông tin hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số ứng dụng công nghệ thông tin, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, góp phần thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các vùng dân tộc thiểu số với các địa bàn trong tỉnh và cả nước; chủ động phòng chống các tình huống gây mất an ninh, trật tự vùng đồng bào dân tộc, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về công tác dân tộc. Nội dung trọng tâm của kế hoạch là:

         Ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số tiếp cận thông tin. Xây dựng cơ sở dữ liệu về các dân tộc thiểu số, tập trung vào các lĩnh vực lịch sử, văn hóa, lễ hội, phong tục tập quán, các sản phẩm truyền thống; Tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác quản lý, khai thác và vận hành Trang Thông tin điện tử của Ban Dân tộc nhằm tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc, chính sách dân tộc; các nội dung được pháp luật quy định gắn liền với hoạt động phát triển kinh tế - xã hội của đồng bào dân tộc thiểu số như bảo vệ và phát triển rừng, khiếu nại tố cáo, giới tính, quyền phụ nữ, quyền trẻ em...

         Nâng cấp nền tảng công nghệ thông tin phục vụ việc quản lý nhà nước về công tác dân tộc. Xây dựng Hệ thống thông tin cơ sở dữ liệu về công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh Kon Tum: Thu thập, cập nhật thông tin, số liệu phản ánh thực trạng tình hình dân số và chất lượng dân số, phân bố dân cư, tiếp cận cơ sở hạ tầng, tình hình sản xuất, thu nhập và chi tiêu, nghèo đói, bảo tồn và phát huy văn hoá truyền thống, phòng chống tệ nạn xã hội, tiếp cận các dịch vụ y tế, giáo dục và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, tình hình tôn giáo, di cư tự do, khiếu kiện, an ninh nông thôn… của các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh nhằm phục vụ tốt hoạt động quản lý nhà nước về công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh; đảm bảo khả năng tích hợp, đồng bộ, truy xuất, chia sẻ, trao đổi dữ liệu với hệ thống thông tin ở Trung ương;  Thiết kế, nâng cấp hệ thống hạ tầng trang thiết bị công nghệ thông tin phục vụ quản lý nhà nước về công tác dân tộc ở cấp tỉnh; Ứng dụng có hiệu quả thư viện điện tử về công tác dân tộc do Ủy ban Dân tộc triển khai nhằm tiết kiệm thời gian xử lý thông tin; cung cấp nguồn thông tin đa dạng, phong phú cho người làm công tác dân tộc.

         Xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách. Rà soát, đề xuất, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh chính sách khuyến khích, hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số ứng dụng công nghệ thông tin đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh;  Thực hiện đồng bộ, thống nhất quy định của pháp luật, chính sách của Nhà nước, hướng dẫn của các Bộ, ngành Trung ương về hỗ trợ đào tạo cho đồng bào dân tộc thiểu số ứng dụng công nghệ thông tin; khuyến khích, hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ lao động, sản xuất; vận động, khuyến khích các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp đầu tư đóng góp vào bộ dữ liệu dân tộc thiểu số phù hợp với điều kiện, tình hình thực tiễn của tỉnh; Phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo nhằm tăng cường sử dụng các ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan hành chính nhà nước nói chung, trong cơ quan làm công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh nói riêng.

         Nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thông cho cán bộ làm công tác dân tộc. Triển khai các hình thức đào tạo nhằm nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ phụ trách tham mưu công nghệ thông tin trong hệ thống cơ quan làm công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh; Bồi dưỡng, tập huấn, tổ chức các lớp đào tạo cho cán bộ, công chức và viên chức làm công tác dân tộc qua Hệ thống đào tạo, bồi dưỡng trực tuyến của Ủy ban Dân tộc, nội dung về kiến thức và kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin, an toàn, an ninh thông tin.

           Trong quá trình thực hiện Đề án, việc hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số ứng dụng công nghệ thông tin đảm bảo tính khả thi, phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội, văn hóa, phong tục tập quán của đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh; Chú trọng việc lồng ghép việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc và các dự án, chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025./.

                                                                                       Rơ Châm Lê

Số lượt xem:845
Bài viết liên quan:
THÔNG BÁO
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH TỈNH KON TUM

LIÊN KẾT WEBSITE

Trang thông tin điện tử Ban Dân tộc thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum 
Quản lý và nhập tin: Ban Dân tộc, số 163 - Bà Triệu - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum 
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Đinh Quốc Tuấn - Trưởng Ban. 
Điện thoại: 02603.866.127 - Fax: 02603.866.127 - Email: bandantoc-kontum@chinhphu.vn.
                   Ghi rõ nguồn "Trang Thông tin điện tử Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum" hoặc "bandantoc.kontum.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ nguồn này. 

1883088 Tổng số người truy cập: 101 Số người online:
Phát triển:TNC