banner
Thứ 5, ngày 16 tháng 9 năm 2021
Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum ban hành Kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2021
4-1-2021

Ngày 22 tháng 12 năm 2021 Ban Dân tộc đã ban hành Kế hoạch số 87/KH-BDT về thực hiện công tác cải cách hành chính nhà nước năm 2021 nhằm mục đích tạo chuyển biến mạnh mẽ về kỷ luật, kỷ cương, ý thức, trách nhiệm chất lượng và hiệu quả phục vụ của đội ngũ cán bộ công chức; tiếp tục đẩy mạnh công tác hành chính tại cơ quan, xây dựng nền hành chính dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, kỷ cương, công khai, minh bạch, hoạt động  có hiệu lực, hiệu quả, nâng cao sự hài lòng cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan trong quản lý nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc; Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để cải tiến phương thức, lề lối làm việc và nâng cao chất lượng quản lý, điều hành của cơ quan.

Theo đó, Kế hoạch đề ra một số chỉ tiêu cụ thể đề ra trong năm 2021 như: 100% cán bộ công chức được cử đi đào tạo, bồi dưỡng đảm bảo theo kế hoạch đã đăng ký; 100% số lãnh đạo cấp phòng thuộc Ban được bổ nhiệm trong năm đúng quy định; 100% Văn bản quy phạm pháp luật do Trung ương ban hành trong năm 2021 được triển khai kịp thời; 100% thủ tục hành chính ban hành mới, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh được công bố kịp thời (Nếu có); 100% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan được thực hiện thông qua cơ chế một cửa, một cửa liên thông; 100% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh được công khai trên Cổng dịch vụ công của tỉnh; 100% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan được công khai tại nơi tiếp nhận hồ sơ và trên Trang thông tin điện tử cơ quan Ban Dân tộc; 100% công khai đầy đủ tiến độ, kết quả giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trên trên Trang thông tin điện tử cơ quan; 100% cơ quan thực hiện đúng việc bố trí công chức theo vị trí việc làm và tiêu chuẩn ngạch công chức tương ứng với bản mô tả công việc, khung năng lực của từng vị trí việc làm; Thực hiện giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2021 đạt tối thiểu 90%; 100% hồ sơ công việc tại cơ quan Ban Dân tộc (không bao gồm hồ sơ xử lý công việc có nội dung mật) được xử lý trên môi trường mạng; 100% báo cáo định kỳ (không bao gồm nội dung mật) của cơ quan hành chính nhà nước được cập nhật, chia sẻ trên Hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh; 100%  ứng dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trong giao dịch điện tử của các cơ quan nhà nước tỉnh; 100% thực hiện chuyển đổi áp dụng có hiệu quả Hệ thống quản lý chất lượng (sau đây gọi tắt là HTQLCL) theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 và công bố HTQLCL đúng quy định.

Để thực hiện các mục tiêu trên, Kế hoạch nêu rõ 07 nhiệm vụ chính về cải cách hành chính cần thực hiện:

1. Công tác chỉ đạo, điều hành và tuyên truyền cải cách hành chính: tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành công tác cải cách hành chính tại cơ quan Ban Dân tộc tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên, công chức nhận thức sâu sắc, đầy đủ về công tác cải cách hành chính theo chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh; tuyên truyền bằng các hình thức đa dạng, nội dung phong phú; đổi mới, nâng cao chất lượng các chuyên mục cải cách hành chính trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên trang thông tin điện tử của cơ quan; Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính.

 2. Cải cách thể chế: Nâng cao chất lượng công tác xây dựng, tham mưu UBND tỉnh các văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước về công tác dân tộc theo Chương trình xây dựng văn bản QPPL của UBND tỉnh đã ban hành đạt chất lượng, đúng các quy định của pháp luật. Thường xuyên rà soát, hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật; Đẩy mạnh công tác theo dõi thi hành pháp luật, công tác xây dựng, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, tập trung vào các lĩnh vực thu hút nhiều sự quan tâm của dư luận; Triển khai kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật của các cơ quan có thẩm quyền ở Trung ương và của Hội đồng nhân dân tỉnh; Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nhất là các văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực kể từ năm 2021.

3. Cải cách thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông: Thường xuyên, kịp thời cập nhật, công khai thủ tục hành chính; Tăng cường công tác rà soát, thống kê thủ tục hành chính về lĩnh vực công tác dân tộc; Niêm yết công khai thủ tục hành chính một cách đầy đủ, kịp thời, đúng quy định; Tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích theo Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ, bảo đảm tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong giải quyết thủ tục hành chính. Tiếp tục  thực hiện nghiêm túc công tác tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính, thủ tục hành chính; tăng cường giải đáp vướng mắc của các cá nhân, tổ chức về quy định hành chính, thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan.

4. Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước: Thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Nghị định số 107/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP, ngày 4/4/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Trong đó tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm sau: Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định quy định lại chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Dân tộc theo quy định tại Nghị định 107/2020/NĐ-CP thay thế Quyết định 45/2015/QĐ-UBND ngày 16/11/2015 của UBND tỉnh và Nghị định số 108/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (Sau khi UBND tỉnh phê duyệt Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy bên trong của Ban Dân tộc và UBDT ban hành Thông tư hướng dẫn); Thực hiện rà soát chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, biên chế theo quy định. Tiếp tục đổi mới phương thức làm việc, nâng cao năng suất, hiệu quả hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên cơ sở ứng dụng mạnh mẽ các tiến bộ khoa học và công nghệ, ứng dụng công nghệ thông tin; tăng cường chỉ đạo, điều hành, xử lý công việc của cơ quan hành chính các cấp trên môi trường số; tổ chức họp, hội nghị bằng hình thức trực tuyến, không giấy tờ.

5. Cải cách chế độ công vụ: Tiếp tục thực hiện tốt các quy định về tuyển dụng, sử dụng, quản lý cán bộ, công chức. Bố trí công chức đúng yêu cầu, điều kiện, tiêu chuẩn từng vị trí việc làm. Tiếp tục triển khai rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện phê duyệt danh mục vị trí việc làm của cơ quan, đơn vị; cơ cấu ngạch công chức theo quy định và phù hợp với tổ chức, bộ máy cơ quan, đơn vị sau sắp xếp, tổ chức lại theo quy định, hướng dẫn của Trung ương. Ban hành kịp thời và triển khai hiệu quả Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức năm 2021; Xây dựng đội ngũ cán bộ công chức có phẩm chất đạo đức tốt, có bản lĩnh chính trị; có năng lực, trình độ, chuyên môn nghiệp vụ; có tính chuyên nghiệp cao, tận tuỵ phục vụ nhân dân. Thực hiện tốt chế độ chính sách liên quan đến tiền lương, bảo hiểm xã hội, hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật… đối với đội ngũ cán bộ, công chức. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao tinh thần trách nhiệm, đạo đức công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức.

6. Cải cách tài chính công: Nâng cao hiệu quả phân bổ và sử dụng các nguồn lực tài chính; thực hiện phân bổ ngân sách nhà nước tập trung, sử dụng hiệu quả; Tiếp tục thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước theo Nghị định 130/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2005 và Nghị định 117/2013/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ và các quy định của pháp luật có liên quan. Thực hiện cơ cấu lại chi ngân sách nhà nước theo hướng tăng chi đầu tư, giảm dần tỷ trọng chi thường xuyên; cơ cấu lại các lĩnh vực chi thường xuyên phù hợp với tình hình mới, gắn với việc đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Sử dụng kinh phí hợp lý, tiết kiệm, đúng mục đích, phù hợp yêu cầu nhiệm vụ và sử dụng có hiệu quả nguồn ngân sách Nhà nước. Gắn việc hoàn thành nhiệm vụ với tiền thưởng, thu nhập tăng thêm để động viên, khích lệ CBCC tích cực làm việc, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; thực hiện quy chế công khai tài chính theo quy định của pháp luật.

7. Hiện đại hóa hành chính: Tiếp tục đổi mới phương thức làm việc của cơ quan; Ứng dụng, phát triển Chính quyền điện tử đảm bảo gắn kết chặt chẽ giữa ứng dụng công nghệ thông tin với cải cách hành chính, đổi mới lề lối, phương thức làm việc phục vụ tổ chức, người dân. Ứng dụng công nghệ thông tin trong điều hành, xử lý công việc thông qua việc sử dụng phần mềm quản lý văn bản, hồ sơ công việc, hệ thống thư điện tử; xử lý hồ sơ công việc trên môi trường mạng và triển khai việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước. Thực hiện chuyển đổi có hiệu quả và áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của cơ quan Ban Dân tộc. Xây dựng áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 trên môi trường mạng theo Quyết định số 474/QĐ-UBND ngày 10 tháng 7 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Kế hoạch “Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính Nhà nước tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2030”. 

Rơ Châm Lê

Số lượt xem:59
Bài viết liên quan:
THÔNG BÁO
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH TỈNH KON TUM

LIÊN KẾT WEBSITE

Trang thông tin điện tử Ban Dân tộc thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum 
Quản lý và nhập tin: Ban Dân tộc, số 163 - Bà Triệu - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum 
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Đinh Quốc Tuấn - Trưởng Ban. 
Điện thoại: 02603.866.127 - Fax: 02603.866.127 - Email: bandantoc-kontum@chinhphu.vn.
                   Ghi rõ nguồn "Trang Thông tin điện tử Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum" hoặc "bandantoc.kontum.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ nguồn này. 

1788528 Tổng số người truy cập: 153 Số người online:
Phát triển:TNC