35.Ty le tham gia LLLD   36.Ty le that nghiep theo tuoi   37.LD co viec lam theo nghe   38.Co cau viec lam theo nghe   39.Viec lam theo nghanh   40.Co cau viec theo nhom nganh   41.Co cau LD coviec qua dao tao   Bieu 42   Bieu 43   44.Muc sinh phu nu 15-49 (2)   45.Bien phap tranh thai (2)   46.Ty le su dung BPTT (2)   49.1 Tinh trang nha o cap tinh   49.2 Tinh trang nha o cap huyen   50.1 Ty le tinh trang nha o   50.2 Cap Huyen   51.1 sohuunha_tinh   51.2 sohuunha_huyen   52.1 sohuunha_tyle_tinh   52.2 sohuunha_tyle_huyen   53.1 Dien tich nha o binh quan   53.2 DTNOBQ_HUYEN   54.1 thapsang_tyle_tinh   54.2 thapsang_tyle_huyen   54.3 thapsang_tinh   54.4 thapsang_huyen   54.5 _nauan_tyle_tinh   54.6_nauan_tyle_huyen   54.7 nauan_tinh   54.8 nauan_huyen   55.1 nuochopvs_tinh   55.2 nuochopvs_huyen   55.3 nuochopvs_tinh_tyle   55.4nuochopvs_huyen_tyle   56.1_hoxi_tinh_tyle   56.2_hoxi_huyen_tyle   56.3_hoxi_tinh   56.4_hoxi_huyen   57.1_hoxihopvs_tinh   57.2_hoxihopvs_huyen   57.3_hoxihopvs_tinh_tyle   57.4_hoxihopvs_huyen_tyle   58_thietbisinhhoat_tinh   59.1_thietbisinhhoat_tyle_tinh   59.2.thietbisinhhoat_tyle_huyen   61b. so luong may tinh net   61. ty le may tinh   62b. so luong ngu co man   62.ty le ngu co man   63.ty le nuoi nhot gia suc   64. Gia suc TB ho nuoi   64.1 So luong gia suc TB   65.Tong so gia suc   66.So luong truyen hinh va dai   66Bb.Ty le truyen hinh nghe dai   67.Khoang cach   68.So ho dich vu va thu cong   68b.Ty le ho dich vu thu cong   Sheet1