Biểu 30
Khoảng cách trung bình (km) từ nhà đến: trường/điểm trưởng tiểu học, trường/điểm trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông, bệnh viện, chợ/trung tâm thương mại của các hộ dân tộc thiểu số phân theo dân tộc,  vùng kinh tế-xã hội và đơn vị hành chính, thời điểm 1/10/2019 
Đơn vị tính: Km
Nội dung Tổng số Tày Thái Hoa Khơ-me Mường Nùng Mông Dao Gia-rai Ngái Ê-đê Ba-na Xơ-đăng Sán Chay Cơ-ho Chăm Sán Dìu Hrê Mnông Ra-glai Xtiêng Bru-Vân Kiều Thổ Giáy Cơ-tu Gié-Triêng Mạ Khơ-mú Co Ta-ôi Chơ-ro Kháng Xinh-mun Hà Nhì Chu-ru Lào La Chi La Ha Phù Lá La Hủ Lự Lô Lô Chứt Mảng Pà Thẻn Cơ Lao Cống Bố Y Si La Pu Péo Brâu Ơ Đu Rơ-măm
Toàn bộ vùng dân tộc thiểu số Trường/điểm trường tiểu học 2.2 2.2 2.1 1.7 2.0 2.2 2.5 3.1 3.0 1.9 2.4 1.7 1.9 2.2 2.3 1.7 1.6 2.1 2.5 1.7 1.6 2.6 1.9 2.3 2.3 2.0 2.4 2.2 2.9 2.3 1.8 2.3 2.8 2.4 3.6 2.6 2.5 2.4 3.8 2.3 3.7 2.8 1.9 2.0 5.2 2.5 2.3 3.7 1.9 1.3 2.6 1.0 1.1 1.7
Trường/điểm trường trung học cơ sở 3.7 3.0 3.6 2.3 3.1 2.8 3.6 6.9 5.6 3.1 3.2 2.9 3.6 4.2 3.1 2.7 2.6 2.8 3.8 3.3 3.3 5.2 5.2 3.5 3.1 5.4 3.4 3.4 8.1 4.1 3.4 3.3 5.5 5.9 5.8 4.0 4.0 4.5 8.2 4.4 7.8 3.3 8.5 4.8 12.6 4.6 4.6 6.7 3.6 4.2 4.6 1.9 2.4 3.0
Trường trung học phổ thông 10.9 9.1 13.5 3.9 5.7 8.7 9.8 21.0 16.0 8.5 5.6 8.2 13.6 19.0 9.7 10.7 6.8 6.4 10.7 10.9 12.3 9.9 17.8 8.9 9.7 13.2 16.6 9.4 24.9 15.9 6.8 6.4 22.4 19.3 26.4 10.7 16.4 20.0 24.6 13.2 27.8 13.9 17.8 26.3 30.2 14.4 19.3 29.5 7.3 22.5 21.8 10.7 52.2 44.3
Bệnh viện 14.7 13.6 18.0 5.3 7.8 14.7 13.4 24.2 20.9 12.4 8.6 12.0 17.6 20.3 13.6 16.0 9.0 9.4 16.2 17.8 12.3 16.4 21.1 15.0 12.3 18.2 19.4 16.6 19.7 14.3 13.7 10.1 24.5 30.7 20.3 17.5 19.8 19.8 26.0 20.4 17.4 13.9 19.7 20.7 29.7 19.1 18.3 27.9 8.9 21.4 23.0 10.9 34.9 7.8
Chợ/trung tâm thương mại 8.9 7.5 11.5 3.0 4.5 6.7 8.1 15.1 11.4 9.1 5.7 6.7 12.3 16.0 6.5 11.2 6.0 5.5 11.4 8.8 8.0 8.2 13.5 7.6 7.4 11.0 18.1 14.2 16.1 19.1 17.0 4.4 15.9 18.1 13.3 8.0 15.2 16.4 17.6 9.6 13.8 17.7 18.1 16.5 20.5 7.4 11.8 20.8 4.8 20.6 12.0 6.2 29.2 7.5
Tỉnh Kon Tum Chung Tiểu học 2.1 2.7 3.5 1.2 2.4 3.1 2.6 1.0 5.0 1.7
.
3.2 1.3 2.1 5.7 1.0
.
2.7 2.2 2.2
.
4.2 5.3 4.0 1.0 3.7 2.6
.
5.9 2.5
.
1.0
.
.
.
.
.
9.2
.
.
.
.
1.0 1.7
Trung học cơ sở 3.5 3.8 6.2 1.2 4.4 4.6 3.2 1.0 10.7 3.3
.
5.3 2.7 3.5 9.6 1.1
.
3.3 3.9 4.1
.
22.9 5.5 7.0 2.0 7.9 3.4
.
14.2 1.9
.
1.0
.
.
.
.
.
9.6
.
.
.
.
1.9 3.0
Trung học phổ thông 14.8 7.6 16.3 1.3 10.7 11.6 10.6 16.0 16.6 11.3
.
9.8 7.7 18.5 21.5 3.9
.
10.0 26.1 33.9
.
29.2 18.8 15.7 12.0 18.1 15.4
.
22.3 2.1
.
1.0
.
.
.
1.0
.
23.0
.
.
.
.
10.7 44.5
Bệnh viện 16.7 8.0 16.8 4.9 20.6 12.8 10.7 15.0 19.1 11.1
.
7.8 9.8 20.4 12.4 4.0
.
21.6 29.7 33.9
.
27.2 18.3 20.2 12.0 19.9 19.1
.
21.1 1.6
.
23.0
.
.
.
5.0
.
28.6
.
.
.
.
10.9 7.8
Chợ/trung tâm thương mại 13.9 9.4 14.4 3.8 19.5 11.0 10.2 16.0 16.0 10.6
.
6.4 9.3 15.0 19.2 3.7
.
8.4 27.5 33.9
.
10.0 7.0 11.7 5.0 8.4 19.1
.
18.1 11.9
.
23.0
.
.
.
5.0
.
9.5
.
.
.
.
6.2 7.5
Thành phố Kon Tum Tiểu học 1.3 1.1 1.0 1.0 1.0 1.9 1.0
.
.
1.4
.
.
1.3 1.1
.
.
.
.
1.8
.
.
.
.
.
.
.
1.4
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Trung học cơ sở 2.3 1.1 1.4 1.0 4.0 1.5 1.0
.
.
3.9
.
2.0 1.8 1.4
.
1.0
.
.
1.5
.
.
.
.
.
.
.
3.5
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Trung học phổ thông 3.8 2.1 2.2 1.0 6.0 3.5 3.0
.
.
4.9
.
4.0 3.5 3.2
.
2.0
.
.
3.2
.
.
.
.
.
.
.
4.2
.
.
.
.
.
.
.
.
1.0
.
.
.
.
.
.
.
.
Bệnh viện 8.1 4.2 9.9 5.0 20.0 8.6 7.0
.
.
13.2
.
4.0 6.9 4.3
.
2.0
.
.
4.8
.
.
.
.
.
.
.
8.4
.
.
.
.
.
.
.
.
5.0
.
.
.
.
.
.
.
.
Chợ/trung tâm thương mại 7.6 4.9 9.9 4.0 19.0 8.7 6.0
.
.
12.1
.
4.0 6.6 3.9
.
2.0
.
.
4.7
.
.
.
.
.
.
.
9.0
.
.
.
.
.
.
.
.
5.0
.
.
.
.
.
.
.
.
Huyện Đắk Glei Tiểu học 2.5 3.4 1.2
.
.
2.6 2.3
.
1.0 1.0
.
1.0 2.5 2.3
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
2.6
.
.
.
.
1.0
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Trung học cơ sở 3.8 4.0 1.5
.
.
2.0 1.5
.
5.5 1.0
.
3.0 4.0 4.6
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
1.0 3.5
.
.
.
.
1.0
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Trung học phổ thông 21.5 17.8 23.7
.
.
15.8 18.6
.
15.5 8.0
.
3.0 32.5 30.0
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
20.0 18.4
.
.
.
.
1.0
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Bệnh viện 23.7 20.7 23.9
.
.
12.5 24.7
.
29.5 7.0
.
3.0 32.0 28.5
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
20.0 22.0
.
.
.
.
23.0
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Chợ/trung tâm thương mại 18.1 19.3 1.7
.
.
10.5 24.0
.
29.0 7.0
.
2.0 31.5 10.0
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
20.0 21.3
.
.
.
.
23.0
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Huyện Ngọc Hồi Tiểu học 2.2 2.7 2.2 2.0 4.0 2.4 3.1
.
2.5 1.0
.
.
1.4 1.9
.
.
.
2.0 2.0
.
.
.
.
1.0 1.0 2.0 2.6
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
3.0
.
.
.
.
1.0
.
Trung học cơ sở 2.9 3.0 3.1 2.0 4.0 3.9 3.4
.
2.8 1.0
.
.
1.5 2.6
.
.
.
2.0 2.0
.
.
.
.
1.0 2.0 2.0 2.8
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
4.0
.
.
.
.
1.9
.
Trung học phổ thông 9.0 6.8 8.5 3.0 18.0 9.4 8.8
.
7.4 12.0
.
.
17.7 11.0
.
.
.
12.0 3.0
.
.
.
.
12.0 12.0 2.0 5.7
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
14.0
.
.
.
.
10.7
.
Bệnh viện 11.1 6.4 8.6 3.0 16.0 9.4 8.9
.
7.4 12.0
.
.
17.9 12.6
.
.
.
12.0 3.0
.
.
.
.
12.0 12.0 2.0 10.7
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
14.0
.
.
.
.
10.9
.
Chợ/trung tâm thương mại 10.6 7.2 7.5 3.0 18.0 9.7 5.9
.
5.6 12.0
.
.
17.7 11.5
.
.
.
12.0 3.0
.
.
.
.
1.0 5.0 2.0 12.1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
14.0
.
.
.
.
6.2
.
Huyện Đắk Tô Tiểu học 1.5 1.4 1.2
.
.
1.9 1.0 1.0
.
.
.
.
1.0 1.6 1.0
.
.
1.0
.
.
.
.
.
2.0
.
.
1.1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Trung học cơ sở 2.8 2.0 2.5
.
.
2.8 1.4 1.0
.
.
.
2.0 3.6 2.6 1.0
.
.
1.0 3.0
.
.
.
.
2.8
.
.
1.5
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Trung học phổ thông 10.9 4.5 6.5
.
.
7.8 12.1 16.0 1.0
.
.
6.0 7.7 12.6 6.0
.
.
1.0 6.4
.
.
.
.
3.7
.
.
5.4
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
1.0
Bệnh viện 11.6 5.4 7.1
.
.
8.4 13.0 15.0 1.0
.
.
7.0 7.3 13.8 7.0
.
.
1.0 7.9
.
.
.
.
4.7
.
.
6.3
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
1.0
Chợ/trung tâm thương mại 10.0 4.5 6.7
.
.
7.6 12.3 16.0 1.0
.
.
6.0 7.7 11.3 6.0
.
.
1.0 6.9
.
.
.
.
3.7
.
.
5.5
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
1.0
Huyện Kon Plông Tiểu học 2.8 4.4 5.6
.
.
6.4
.
.
4.1 1.8
.
.
6.1 2.8
.
.
.
.
2.5 2.0
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Trung học cơ sở 5.6 7.9 5.6
.
.
6.4
.
.
8.3 4.2
.
.
6.1 5.7
.
.
.
.
4.6 4.0
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Trung học phổ thông 23.5 7.9 9.7
.
.
8.7
.
.
7.4 29.4
.
.
6.8 22.5
.
.
.
.
34.6 35.0
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Bệnh viện 29.8 16.5 29.2
.
.
24.6
.
.
16.5 36.8
.
.
24.0 29.1
.
.
.
.
36.9 35.0
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Chợ/trung tâm thương mại 19.5 16.9 29.2
.
.
24.8
.
.
17.0 4.8
.
.
24.4 17.7
.
.
.
.
35.8 35.0
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Huyện Kon Rẫy Tiểu học 1.4 1.8 1.9 1.0
.
1.1 1.6
.
1.0 1.2
.
.
1.4 1.4
.
.
.
.
1.2
.
.
.
.
1.1
.
.
1.7
.
.
2.7
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Trung học cơ sở 3.3 2.5 2.3 1.0
.
1.0 1.7
.
6.0 2.4
.
.
3.5 3.3
.
.
.
.
2.1
.
.
.
.
2.9
.
.
1.8
.
.
2.0
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Trung học phổ thông 9.0 5.1 8.0 1.0
.
2.2 2.9
.
13.0 7.0
.
.
8.2 11.0
.
.
.
.
3.0
.
.
.
.
9.4
.
.
1.7
.
.
1.7
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Bệnh viện 11.5 5.7 9.9 13.0
.
12.7 5.5
.
11.0 11.0
.
.
10.9 12.5
.
.
.
.
12.4
.
.
.
.
9.4
.
.
2.9
.
.
1.0
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Chợ/trung tâm thương mại 14.4 14.4 15.4 1.0
.
3.0 10.9
.
24.0 12.4
.
.
12.2 17.7
.
.
.
.
5.0
.
.
.
.
12.9
.
.
13.4
.
.
12.0
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Huyện Đắk Hà Tiểu học 1.4 1.1 1.0
.
5.0 1.2 1.0
.
.
1.4
.
1.0 1.2 1.6
.
.
.
1.0
.
.
.
.
.
.
.
.
1.0
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Trung học cơ sở 3.0 3.1 2.6
.
4.0 3.2 1.9
.
.
3.6
.
1.0 2.7 3.1
.
.
.
2.0
.
.
.
.
.
.
.
.
2.0
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Trung học phổ thông 14.4 6.5 12.5
.
30.0 11.3 10.6
.
.
13.7
.
15.0 14.8 14.7
.
.
.
13.5
.
.
.
.
.
.
.
.
15.3
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Bệnh viện 16.0 5.0 13.6
.
35.0 13.4 9.9
.
.
15.9
.
5.0 13.9 17.5
.
.
.
11.5
.
.
.
.
.
.
.
.
13.1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Chợ/trung tâm thương mại 14.0 5.7 14.1
.
30.0 13.1 9.6
.
.
12.6
.
4.0 10.5 15.8
.
.
.
12.5
.
.
.
.
.
.
.
.
14.0
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Huyện Sa Thầy Tiểu học 1.9 6.6 3.0
.
2.0 5.7 1.6
.
4.6 1.8
.
.
1.1 1.2 6.7
.
.
4.0 1.0
.
.
.
5.3 5.3
.
.
3.2
.
8.0 1.0
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
1.7
Trung học cơ sở 3.4 7.4 2.9
.
2.0 5.8 2.1
.
7.9 2.8
.
.
5.7 1.4 14.1
.
.
5.0 2.0
.
.
.
5.5 5.8
.
.
3.9
.
8.0 1.0
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
3.0
Trung học phổ thông 17.6 26.3 18.8
.
2.0 24.7 32.4
.
14.8 14.9
.
.
20.9 17.4 14.1
.
.
10.0 10.1
.
.
.
18.8 16.7
.
.
26.0
.
8.0 8.0
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
45.1
Bệnh viện 13.5 23.6 14.6
.
7.0 24.5 9.7
.
12.6 9.6
.
.
21.2 16.6 14.2
.
.
52.0 8.1
.
.
.
18.3 32.4
.
.
8.8
.
8.0 9.0
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
7.7
Chợ/trung tâm thương mại 11.0 7.8 10.1
.
7.0 7.6 7.0
.
10.7 9.4
.
.
21.2 2.9 13.8
.
.
5.0 8.6
.
.
.
7.0 6.2
.
.
8.4
.
8.0 10.0
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
7.3
Huyện Tu Mơ Rông Tiểu học 2.4 1.5 1.0
.
.
3.7 2.6
.
3.0
.
.
.
.
2.5
.
1.0
.
.
1.0
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Trung học cơ sở 2.6 2.0 1.3
.
.
3.7 3.3
.
3.0
.
.
.
.
2.6
.
2.0
.
.
1.0
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Trung học phổ thông 24.7 19.0 26.7
.
.
28.3 20.6
.
28.5 30.0
.
.
45.0 24.7
.
16.0
.
.
7.0
.
.
.
.
.
.
.
45.0
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Bệnh viện 25.6 19.0 25.7
.
.
28.3 20.6
.
29.5 30.0
.
.
45.0 25.6
.
17.0
.
.
7.0
.
.
.
.
.
.
.
45.0
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Chợ/trung tâm thương mại 20.1 22.0 25.6
.
.
5.7 16.8
.
29.5 5.0
.
.
45.0 20.1
.
15.0
.
.
40.0
.
.
.
.
.
.
.
5.0
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Huyện Ia H' Drai Tiểu học 5.2 6.4 4.9
.
9.0 5.5 4.9
.
5.9 6.0
.
8.3 6.5 4.5 5.5
.
.
7.3 2.5 6.0
.
4.2
.
6.0
.
5.3 5.4
.
5.6
.
.
.
.
.
.
.
.
14.0
.
.
.
.
.
4.0
Trung học cơ sở 11.0 8.7 11.0
.
11.0 9.3 8.4
.
13.9 10.7
.
17.2 8.2 14.0 5.6
.
.
10.0 7.8 6.0
.
22.9
.
13.9
.
19.7 18.1
.
15.0
.
.
.
.
.
.
.
.
14.0
.
.
.
.
.
4.0
Trung học phổ thông 20.2 11.3 21.0
.
19.0 18.1 12.3
.
19.0 16.8
.
30.5 28.5 27.7 36.9
.
.
18.0 8.0 12.0
.
29.2
.
25.1
.
32.7 24.8
.
24.1
.
.
.
.
.
.
.
.
30.0
.
.
.
.
.
20.0
Bệnh viện 20.8 12.5 23.6
.
23.0 20.9 12.4
.
22.0 16.3
.
22.0 16.6 15.7 11.3
.
.
20.7 7.8 12.0
.
27.2
.
27.4
.
37.7 22.5
.
22.8
.
.
.
.
.
.
.
.
40.0
.
.
.
.
.
26.0
Chợ/trung tâm thương mại 21.7 18.7 23.4
.
20.0 21.2 21.4
.
17.5 20.1
.
18.3 21.6 21.1 30.9
.
.
18.7 15.0 12.0
.
10.0
.
21.6
.
5.0 5.4
.
23.0
.
.
.
.
.
.
.
.
6.0
.
.
.
.
.
40.0