Biểu 29
Tỷ lệ hộ dân tộc thiểu số xem Đài truyền hình TƯ/tỉnh và nghe Đài Tiếng nói Việt Nam/Đài phát thanh tỉnh, huyện phân theo dân tộc, vùng kinh tế-xã hội, thành thị nông thôn và đơn vị hành chính, thời điểm 1/10/2019 
Đơn vị tính: %
Nội dung Tổng số Tày Thái Hoa Khơ-me Mường Nùng Mông Dao Gia-rai Ngái Ê-đê Ba-na Xơ-đăng Sán Chay Cơ-ho Chăm Sán Dìu Hrê Mnông Ra-glai Xtiêng Bru-Vân Kiều Thổ Giáy Cơ-tu Gié-Triêng Mạ Khơ-mú Co Ta-ôi Chơ-ro Kháng Xinh-mun Hà Nhì Chu-ru Lào La Chi La Ha Phù Lá La Hủ Lự Lô Lô Chứt Mảng Pà Thẻn Cơ Lao Cống Bố Y Si La Pu Péo Brâu Ơ Đu Rơ-măm
Toàn bộ vùng dân tộc thiểu số Xem truyền hình 86.6 91.9 91.2 96.1 90.7 93.9 89.5 49.9 78.3 84.4 92.5 88.8 81.3 75.6 89.0 92.2 92.7 96.7 84.8 81.7 88.5 83.5 77.6 92.6 90.1 90.4 87.1 88.4 69.8 87.2 85.4 92.6 86.7 71.2 84.5 91.9 91.2 79.2 80.8 86.8 41.5 89.0 66.1 72.8 60.0 83.9 59.3 75.2 87.2 78.0 92.8 93.8 90.0 91.4
Nghe đài tiếng nói 58.8 56.1 57.9 52.7 77.7 61.8 51.7 38.4 46.4 66.4 56.9 74.4 63.6 63.9 49.7 74.6 80.1 57.5 65.6 69.9 79.8 58.9 32.8 63.3 70.0 65.4 69.4 71.3 37.6 52.0 77.0 76.5 49.4 54.3 46.2 73.7 58.8 47.5 37.8 63.7 24.9 59.7 36.1 19.3 29.5 56.5 56.4 15.4 66.1 24.7 69.2 97.2 71.0 93.8
Tỉnh Kon Tum Chung Đài tiếng nói 83.0 94.8 90.5 100.0 100.0 91.0 95.1 100.0 63.4 78.0 0.0 89.0 87.0 78.0 40.7 100.0 0.0 100.0 95.3 100.0 0.0 19.4 75.0 89.6 100.0 64.7 89.0 0.0 81.2 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 93.8 0.0 91.4
Đài truyền hình 69.2 70.6 75.0 100.0 28.7 55.0 62.9 100.0 60.7 75.4 0.0 83.9 70.4 66.4 40.7 100.0 0.0 23.2 97.4 100.0 0.0 41.9 0.0 67.2 100.0 64.7 72.2 0.0 77.2 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 43.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 97.2 0.0 94.5
Thành phố Kon Tum Đài tiếng nói 89.7 100.0 59.4 100.0 100.0 100.0 100.0 0.0 0.0 80.9 0.0 100.0 92.8 85.8 0.0 100.0 0.0 0.0 71.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 81.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Đài truyền hình 71.1 60.9 59.4 100.0 0.0 58.7 0.0 0.0 0.0 85.6 0.0 100.0 68.2 77.6 0.0 100.0 0.0 0.0 66.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Huyện Đắk Glei Đài tiếng nói 81.9 100.0 100.0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.0 50.0 0.0 0.0 100.0 100.0 66.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 87.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Đài truyền hình 65.3 100.0 100.0 0.0 0.0 82.3 100.0 0.0 50.0 100.0 0.0 100.0 0.0 40.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 73.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Huyện Ngọc Hồi Đài tiếng nói 91.5 93.0 97.5 100.0 100.0 92.4 94.7 0.0 100.0 100.0 0.0 0.0 100.0 88.6 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 100.0 94.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 93.8 0.0 0.0
Đài truyền hình 75.2 38.3 89.8 100.0 100.0 54.1 50.9 0.0 89.6 100.0 0.0 0.0 100.0 85.5 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 100.0 74.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 97.2 0.0 0.0
Huyện Đắk Tô Đài tiếng nói 95.9 97.9 96.1 0.0 0.0 100.0 100.0 100.0 100.0 0.0 0.0 100.0 93.6 96.3 100.0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0
Đài truyền hình 97.6 100.0 96.8 0.0 0.0 94.4 100.0 100.0 100.0 0.0 0.0 100.0 94.6 98.7 100.0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 89.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0
Huyện Kon Plông Đài tiếng nói 68.8 71.6 78.2 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 17.3 61.0 0.0 0.0 100.0 65.2 0.0 0.0 0.0 0.0 97.4 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Đài truyền hình 45.5 0.0 56.3 0.0 0.0 54.3 0.0 0.0 17.3 39.0 0.0 0.0 100.0 39.4 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Huyện Kon Rẫy Đài tiếng nói 81.7 96.7 100.0 100.0 0.0 94.2 100.0 0.0 100.0 43.7 0.0 0.0 81.0 79.8 0.0 0.0 0.0 0.0 92.8 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Đài truyền hình 77.1 82.7 100.0 100.0 0.0 95.7 96.9 0.0 100.0 66.2 0.0 0.0 74.4 76.5 0.0 0.0 0.0 0.0 94.5 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Huyện Đắk Hà Đài tiếng nói 81.9 100.0 100.0 0.0 100.0 90.7 100.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 84.3 78.7 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 92.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Đài truyền hình 58.5 100.0 51.7 0.0 100.0 47.0 37.2 0.0 0.0 26.8 0.0 100.0 64.9 57.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Huyện Sa Thầy Đài tiếng nói 77.5 80.8 95.7 0.0 100.0 90.2 100.0 0.0 55.7 76.6 0.0 0.0 58.1 87.4 40.4 0.0 0.0 100.0 50.8 0.0 0.0 0.0 75.0 68.1 0.0 0.0 100.0 0.0 100.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 91.2
Đài truyền hình 63.1 9.4 61.6 0.0 100.0 9.3 100.0 0.0 58.6 70.4 0.0 0.0 53.7 58.8 40.4 0.0 0.0 0.0 49.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 81.6 0.0 20.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 94.4
Huyện Tu Mơ Rông Đài tiếng nói 72.9 100.0 76.6 0.0 0.0 33.3 69.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 100.0 72.9 0.0 100.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Đài truyền hình 73.5 100.0 76.6 0.0 0.0 100.0 69.0 0.0 50.0 0.0 0.0 0.0 100.0 73.4 0.0 100.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Huyện Ia H' Drai Đài tiếng nói 77.0 86.6 84.6 0.0 100.0 77.0 77.9 0.0 60.4 69.3 0.0 73.9 3.5 54.4 23.6 0.0 0.0 100.0 68.4 100.0 0.0 19.4 0.0 90.6 0.0 0.0 66.7 0.0 78.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0
Đài truyền hình 69.9 79.3 77.1 0.0 0.0 62.0 74.3 0.0 60.4 59.9 0.0 17.4 61.1 48.7 23.6 0.0 0.0 33.3 68.4 100.0 0.0 41.9 0.0 69.6 0.0 0.0 66.7 0.0 84.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0