Biểu 28.a
Tỷ lệ hộ dân tộc thiểu số nuôi nhốt gia súc dưới gầm hoặc sát nhà phân theo dân tộc,  vùng kinh tế-xã hội, thành thị nông thôn và đơn vị hành chính, thời điểm 1/10/2019 
Đơn vị tính: %
Nội dung Tổng số Tày Thái Hoa Khơ-me Mường Nùng Mông Dao Gia-rai Ngái Ê-đê Ba-na Xơ-đăng Sán Chay Cơ-ho Chăm Sán Dìu Hrê Mnông Ra-glai Xtiêng Bru-Vân Kiều Thổ Giáy Cơ-tu Gié-Triêng Mạ Khơ-mú Co Ta-ôi Chơ-ro Kháng Xinh-mun Hà Nhì Chu-ru Lào La Chi La Ha Phù Lá La Hủ Lự Lô Lô Chứt Mảng Pà Thẻn Cơ Lao Cống Bố Y Si La Pu Péo Brâu Ơ Đu Rơ-măm
Toàn bộ vùng dân tộc thiểu số 24.4 26.5 31.6 4.9 15.4 19.2 29.1 43.1 30.6 29.2 17.9 23.3 20.9 16.9 15.8 13.0 17.6 14.5 28.2 18.8 22.4 13.5 24.8 11.0 31.9 18.2 15.6 11.3 27.9 18.9 30.1 14.4 40.3 34.4 40.3 22.2 39.0 48.2 31.0 17.4 32.7 49.8 42.1 12.0 26.4 19.1 32.0 18.1 35.6 17.6 31.0 2.8 45.0 7.0
Theo Biên giới/khác
Vùng biên giới 32.3 33.1 28.9 34.3 13.0 16.9 36.6 45.8 45.9 11.3 0.0 4.0 23.3 16.8 39.4 0.0 22.8 15.9 0.0 11.4 11.3 24.3 24.7 32.7 25.6 9.6 17.2 25.0 23.4 0.0 29.4 .4 0.0 21.1 45.5 0.0 46.8 53.7 0.0 50.3 34.8 0.0 45.5 12.8 36.7 0.0 22.6 18.9 42.6 53.9 39.5 2.8 33.3 7.5
Vùng khác 23.7 26.1 31.9 4.5 15.5 19.3 28.1 42.4 29.0 30.2 18.0 23.5 20.8 16.9 14.9 13.0 17.6 14.5 28.2 19.5 22.6 10.1 24.9 10.3 34.0 21.9 14.7 11.3 30.9 18.9 31.0 14.7 40.3 50.1 14.6 22.2 31.7 47.2 31.0 13.6 28.8 49.8 38.0 9.2 17.8 19.1 32.8 17.8 31.4 4.7 23.0 0.0 45.4 0.0
Theo thành thị/nông thôn
Thành thị 11.3 13.9 27.6 2.8 6.8 9.0 14.0 25.4 24.2 33.7 14.3 17.2 24.4 5.5 8.2 13.8 12.8 11.7 13.6 15.5 17.6 2.9 19.4 38.1 24.9 21.5 26.3 25.6 21.8 0.0 40.5 27.0 0.0 0.0 5.1 47.8 0.0 12.3 0.0 6.5 2.8 0.0 9.0 0.0 22.0 .9 2.1 57.2 28.1 32.4 13.9 0.0 0.0 0.0
Nông thôn 26.4 29.0 31.9 9.1 17.9 19.7 31.4 43.5 30.9 28.7 19.0 23.9 20.5 17.5 16.2 12.9 18.2 14.6 29.0 19.0 22.6 13.9 25.0 8.8 33.0 17.9 14.8 9.0 28.0 18.9 29.4 13.4 40.3 34.4 42.4 22.1 39.6 53.7 31.0 18.3 33.1 49.9 48.0 12.0 26.6 20.4 34.0 16.4 38.6 15.8 41.5 2.8 45.0 7.0
Theo Vùng kinh tế
Trung du miền núi phía bắc 31.9 27.7 39.4 14.0 0.0 23.5 31.3 45.1 32.9 0.0 16.4 10.6 0.0 52.7 14.9 0.0 78.8 14.6 38.1 0.0 0.0 0.0 0.0 24.0 32.0 0.0 0.0 0.0 44.2 0.0 0.0 0.0 40.4 34.4 40.4 0.0 40.9 48.6 31.0 17.4 32.7 49.9 42.1 0.0 26.6 19.2 34.8 18.1 35.7 18.0 31.0 0.0 0.0 0.0
Đồng bằng sông hồng 15.5 16.8 .3 20.9 0.0 15.1 1.5 .2 16.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.6 0.0 0.0 14.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Bắc trung bộ và duyên hải miền trung 19.3 19.3 20.3 9.3 9.1 11.9 27.3 31.9 10.3 24.2 29.7 32.8 14.3 19.0 0.0 23.8 20.2 21.4 27.3 15.6 22.5 0.0 24.0 10.8 0.0 18.2 18.8 0.0 10.5 18.9 30.3 19.7 0.0 0.0 0.0 0.0 22.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 45.0 0.0
Tây nguyên 21.6 20.4 12.7 13.7 7.9 16.0 23.2 21.3 24.7 29.5 9.4 23.3 21.8 15.9 12.5 11.5 16.2 17.4 62.8 20.0 23.0 1.8 47.6 13.9 5.2 31.6 13.9 11.4 2.0 4.5 0.0 2.6 0.0 0.0 0.0 22.6 .9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 19.0 0.0 0.0 27.5 0.0 0.0 0.0 0.0 2.8 0.0 7.0
Đông nam bộ 5.3 14.4 2.9 3.2 1.8 2.0 13.6 3.4 13.0 .3 0.0 2.0 0.0 0.0 19.4 9.6 5.2 11.0 0.0 8.2 0.0 13.6 0.0 6.4 0.0 7.6 0.0 10.2 0.0 100.0 0.0 13.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Đồng bằng sông cửu long 16.7 15.6 0.0 5.6 18.2 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Tỉnh Kon Tum Chung 16.1 31.6 10.4 0.0 6.7 17.6 30.4 0.0 7.4 12.9 0.0 0.0 17.1 15.2 14.3 0.0 0.0 26.6 69.2 100.0 0.0 0.0 25.0 8.2 100.0 35.3 13.9 0.0 2.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.8 0.0 7.1
Thành phố Kon Tum 18.7 0.0 0.0 0.0 0.0 17.4 0.0 0.0 0.0 12.3 0.0 0.0 22.0 6.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 32.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Huyện Đắk Glei 12.1 0.0 0.0 0.0 0.0 15.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Huyện Ngọc Hồi 13.5 54.7 4.1 0.0 0.0 17.3 29.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 100.0 18.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.8 0.0 0.0
Huyện Đắk Tô 2.8 0.0 8.2 0.0 0.0 19.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.9 2.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Huyện Kon Plông 41.1 28.4 43.7 0.0 0.0 54.3 0.0 0.0 17.3 39.0 0.0 0.0 39.0 35.7 0.0 0.0 0.0 0.0 88.5 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Huyện Kon Rẫy 18.0 34.5 11.0 0.0 0.0 0.0 48.3 0.0 0.0 20.8 0.0 0.0 21.9 13.5 0.0 0.0 0.0 0.0 25.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Huyện Đắk Hà 22.4 65.0 21.1 0.0 0.0 46.1 88.7 0.0 0.0 73.2 0.0 0.0 15.4 19.7 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 43.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Huyện Sa Thầy 17.3 21.1 16.6 0.0 0.0 23.1 0.0 0.0 16.3 12.3 0.0 0.0 1.0 51.2 27.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.2
Huyện Tu Mơ Rông 3.0 0.0 23.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Huyện Ia H' Drai 7.3 12.3 8.5 0.0 100.0 4.2 8.2 0.0 6.7 10.0 0.0 0.0 0.0 4.2 0.0 0.0 0.0 33.3 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0