Biểu 54b.
Tỷ lệ hộ dân tộc thiểu số phân theo loại nhiên liệu chính để nấu ăn, dân tộc, vùng kinh tế-xã hội và đơn vị hành chính cấp tỉnh, thời điểm 1/10/2019 
Đơn vị tính: %
Chia theo dân tộc Chia theo dân tộc Chia theo dân tộc Chia theo dân tộc Chia theo dân tộc Chia theo dân tộc Chia theo dân tộc Chia theo dân tộc
Tổng số Tày Thái Hoa Khmer Mường Nùng Mông Dao Gia Rai Ngái Ê đê Ba Na Xơ Đăng Sán Chay Cơ Ho Chăm Sán Dìu Hrê Mnông Raglay Xtiêng Bru Vân Kiều Thổ Giáy Cơ Tu Gié Triêng Mạ Khơ mú Co Tà Ôi Chơ Ro Kháng Xinh Mun Hà Nhì Chu Ru Lào La Chí La Ha Phù Lá La Hủ Lự Lô Lô Chứt Mảng Pà Thẻn Cơ Lao Cống Bố Y Si La Pu Péo Brâu Ơ Đu Rơ Măm
Toàn bộ vùng DTTTS Tổng số Tổng số 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Điện 0.9 1.1 0.4 6.3 0.5 0.4 1.0 0.3 0.3 0.6 5.7 0.4 0.2 0.3 0.4 0.1 0.9 0.1 0.7 0.5 0.1 0.2 0.5 0.5 0.5 0.0 0.3 0.1 0.5 0.2 0.1 0.1 0.2 0.5 0.7 0.2 0.1 0.1 0.3 1.7 0.2 0.2 1.8 0.5
Gas/bioga 48.1 61.1 34.2 89.3 72.7 67.7 53.2 6.7 28.3 14.3 77.9 28.9 7.8 7.2 63.6 47.7 73.8 85.5 33.3 24.6 19.7 31.3 5.2 64.0 64.3 12.6 22.9 35.3 3.4 14.0 23.1 89.6 2.2 2.1 15.6 69.0 22.0 23.8 3.3 33.9 2.3 34.5 25.1 15.7 3.1 32.0 23.7 11.2 61.8 22.7 69.1 29.6 10.0 20.0
Than 0.3 0.2 0.2 0.2 0.5 0.2 0.2 0.1 0.3 0.4 1.7 0.4 0.2 0.5 0.3 1.6 4.3 0.1 0.5 0.6 3.1 0.3 0.1 0.1 0.2 0.2 0.5 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 0.4 0.1 0.9 0.5 0.6 0.4 0.6 0.3 0.3 0.1 0.2 0.2 0.3 0.2 0.5
Củi 50.6 37.3 65.1 3.8 26.2 31.7 45.5 92.8 71.1 84.6 14.4 70.4 91.8 92.0 35.3 50.5 20.9 14.2 65.5 74.4 77.0 68.1 94.1 35.2 35.0 87.2 76.5 64.3 96.4 85.9 76.3 10.0 97.3 97.7 83.3 30.5 77.5 74.7 96.1 65.5 97.4 65.2 74.8 84.2 96.0 67.5 74.4 88.6 37.7 75.5 29.9 70.4 90.0 80.0
Khác 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Không nấu ăn 0.1 0.2 0.0 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0 0.2 0.0 0.1 0.1 0.1 0.2 0.6
Thành thị Tổng số 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Điện 5.3 4.2 3.4 9.4 2.2 3.5 5.5 7.7 2.5 5.5 25.4 1.7 1.1 6.2 6.1 0.6 2.7 0.9 12.3 0.5 1.0 4.8 10.1 7.1 0.9 0.5 1.6 6.1 0.9 100.0 2.4 31.1 1.0 0.7 4.0 26.2 0.9
Gas/bioga 81.3 88.4 74.2 89.3 87.4 91.5 84.4 49.2 62.5 20.1 59.1 46.3 21.4 15.1 84.1 62.4 80.2 91.7 34.2 44.3 30.5 63.7 15.1 89.9 90.4 19.8 61.5 49.4 39.3 100.0 49.6 88.8 88.9 100.0 68.9 57.8 78.1 91.5 100.0 96.4 100.0 39.8 40.9 71.4 96.0 61.9 100.0 96.4
Than 0.2 0.1 0.4 0.1 0.1 0.1 0.2 0.0 0.6 0.9 0.2 0.2 0.7 0.1 4.7 1.5 1.1 0.7 0.1 1.2 0.1 0.4
Củi 12.4 6.2 21.5 0.6 9.8 3.4 9.1 40.8 33.5 73.3 15.6 51.7 77.2 77.8 2.7 36.9 12.4 5.5 53.5 54.1 68.5 29.8 74.8 1.5 8.4 78.9 38.1 48.9 58.3 44.4 9.5 8.7 39.8 21.9 8.5 2.8 41.1 55.0 2.4 4.0 36.8 3.6
Khác 0.1 0.0 0.3
Không nấu ăn 0.6 1.0 0.5 0.3 0.4 1.4 0.8 2.2 0.8 0.1 0.0 0.1 0.2 7.1 0.5 1.0 1.5 0.1 2.4 0.7 1.5 19.1
Nông thôn Tổng số 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Điện 0.2 0.5 0.1 0.1 0.0 0.2 0.3 0.1 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.0 0.7 0.1 0.5 0.0 0.0 0.0 0.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.7 0.2 0.1 0.1 0.2 2.1 0.8
Gas/bioga 42.9 55.6 31.0 89.5 68.5 66.5 48.5 5.5 26.8 13.8 83.3 27.0 6.5 6.9 62.6 46.3 73.1 85.2 33.2 23.5 19.3 30.2 4.8 61.9 60.3 12.0 20.4 33.0 2.6 14.0 21.3 89.7 2.2 2.1 11.5 68.8 21.2 18.7 3.3 30.1 1.2 34.4 12.4 15.7 1.8 31.4 20.5 7.5 61.8 13.3 52.3 29.6 10.0 20.0
Than 0.4 0.3 0.2 0.3 0.6 0.2 0.2 0.1 0.3 0.3 2.2 0.4 0.2 0.5 0.3 1.7 4.2 0.1 0.5 0.5 3.2 0.2 0.1 0.1 0.2 0.1 0.5 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 0.4 0.1 1.0 0.5 0.7 0.4 0.7 0.3 0.3 0.1 0.2 0.2 0.3 0.2 0.7
Củi 56.5 43.6 68.6 10.2 30.9 33.1 50.9 94.2 72.7 85.7 14.0 72.4 93.3 92.7 37.0 51.9 21.9 14.6 66.2 75.4 77.3 69.4 95.0 38.0 39.1 87.9 79.0 66.8 97.3 85.9 78.4 10.0 97.4 97.7 87.5 30.7 78.8 80.0 96.1 69.3 98.6 65.3 87.6 84.3 97.8 68.3 79.2 92.4 38.0 84.6 46.2 70.4 90.0 80.0
Khác 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Không nấu ăn 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.1
Tỉnh Kon Tum Tổng số 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Điện 0.4 2.3 2.1 0.2 0.1 0.4
Gas/bioga 18.4 81.8 64.5 100.0 19.3 65.9 76.6 41.5 14.0 23.8 13.6 7.4 19.2 86.7 97.4 11.6 4.8 38.7 100.0 54.1 100.0 88.2 26.8 8.9 61.9 100.0 43.8 29.6 19.4
Than 0.4 0.4 0.2 0.5 0.1 0.2 0.6 0.3
Củi 80.8 18.2 32.8 80.7 31.4 23.4 100.0 57.9 85.7 76.2 86.1 91.6 80.8 13.3 2.6 88.4 95.2 61.3 45.9 11.8 72.9 91.1 38.1 100.0 56.2 70.4 80.6
Khác 0.0 0.1 0.3
Không nấu ăn 0.0 0.0