Biểu 51.
Hộ có nhà ở của người dân tộc thiểu số phân theo hình thức sở hữu, dân tộc, vùng kinh tế-xã hội và đơn vị hành chính cấp huyện, thời điểm 1/10/2019 
Đơn vị tính: Hộ
Số dân tộc thiểu số có nhà ở chia theo dân tộc Số dân tộc thiểu số có nhà ở chia theo dân tộc Số dân tộc thiểu số có nhà ở chia theo dân tộc Số dân tộc thiểu số có nhà ở chia theo dân tộc Số dân tộc thiểu số có nhà ở chia theo dân tộc Số dân tộc thiểu số có nhà ở chia theo dân tộc Số dân tộc thiểu số có nhà ở chia theo dân tộc Số dân tộc thiểu số có nhà ở chia theo dân tộc
Tổng số Tày Thái Hoa Khmer Mường Nùng Mông Dao Gia Rai Ngái Ê đê Ba Na Xơ Đăng Sán Chay Cơ Ho Chăm Sán Dìu Hrê Mnông Raglay Xtiêng Bru Vân Kiều Thổ Giáy Cơ Tu Gié Triêng Mạ Khơ mú Co Tà Ôi Chơ Ro Kháng Xinh Mun Hà Nhì Chu Ru Lào La Chí La Ha Phù Lá La Hủ Lự Lô Lô Chứt Mảng Pà Thẻn Cơ Lao Cống Bố Y Si La Pu Péo Brâu Ơ Đu Rơ Măm
Tỉnh Kon Tum Tổng số Tổng số 71093 1058 2482 38 19 2346 832 3 183 6183 30 14066 31632 33 9 39 816 21 5 4 73 1 9 10848 44 28 1 8 2 146 135
Nhà riêng của hộ 69782 994 2403 38 19 2287 809 3 176 6078 30 13915 31162 33 9 38 795 21 5 2 63 1 9 10565 33 28 1 2 133 130
Nhà thuê mượn của nhà nước/cá nhân/tư nhân 436 65 18 56 16 5 19 27 85 1 21 2 97 8 13
Nhà của tập thể 306 60 1 4 33 5 173 2 8 8 10 2
Hình thức sỡ hữu khác 570 1 4 1 53 119 213 177 2
Thành phố Kon Tum Tổng số 10852 118 79 31 12 100 20 2259 4 7450 573 8 19 171 8
Nhà riêng của hộ 10657 72 79 31 12 100 20 2228 4 7344 573 8 19 167
Nhà thuê mượn của nhà nước/cá nhân/tư nhân 84 46 8 18 4 8
Nhà của tập thể 8 8
Hình thức sỡ hữu khác 104 15 89
Huyện Đắk Glei Tổng số 11270 50 30 50 22 10 15 12 6 3000 3 8071 1
Nhà riêng của hộ 10878 50 30 50 22 10 15 12 6 2865 3 7815 1
Nhà thuê mượn của nhà nước/cá nhân/tư nhân 71 71
Nhà của tập thể 8 8
Hình thức sỡ hữu khác 312 135 177
Huyện Ngọc Hồi Tổng số 8867 285 403 6 2 1370 352 12 13 20 3928 8 6 6 1 3 2304 1 146
Nhà riêng của hộ 8713 277 388 6 2 1321 340 11 13 20 3886 8 6 6 1 3 2290 1 133
Nhà thuê mượn của nhà nước/cá nhân/tư nhân 113 8 13 50 9 7 13 13
Nhà của tập thể 17 2 16
Hình thức sỡ hữu khác 24 4 1 19
Huyện Đắk Tô Tổng số 6361 128 170 101 148 3 7 6 1537 4141 4 8 16 10 83 1
Nhà riêng của hộ 6340 126 170 99 146 3 7 6 1537 4126 4 8 16 10 83 1
Nhà thuê mượn của nhà nước/cá nhân/tư nhân 21 2 3 2 14
Nhà của tập thể
Hình thức sỡ hữu khác
Huyện Kon Plông Tổng số 6183 17 12 56 8 11 13 5456 589 20
Nhà riêng của hộ 6051 12 12 56 4 11 13 5353 569 20
Nhà thuê mượn của nhà nước/cá nhân/tư nhân 51 5 4 22 20
Nhà của tập thể 27 27
Hình thức sỡ hữu khác 54 54
Huyện Kon Rẫy Tổng số 4664 101 17 1 67 32 1 21 2044 2150 171 16 16 26
Nhà riêng của hộ 4606 101 17 1 67 29 1 21 2025 2114 171 16 16 26
Nhà thuê mượn của nhà nước/cá nhân/tư nhân 22 3 9 10
Nhà của tập thể 27 5 22
Hình thức sỡ hữu khác 9 5 4
Huyện Đắk Hà Tổng số 7581 178 143 2 91 146 62 2 1789 5002 9 158
Nhà riêng của hộ 7567 178 143 2 91 146 62 2 1789 4995 9 151
Nhà thuê mượn của nhà nước/cá nhân/tư nhân 14 7 7
Nhà của tập thể
Hình thức sỡ hữu khác
Huyện Sa Thầy Tổng số 7149 29 608 1 199 15 31 3723 1173 1153 17 11 9 4 17 21 5 2 133
Nhà riêng của hộ 7014 29 594 1 198 15 31 3655 1154 1133 17 11 9 2 11 21 4 2 128
Nhà thuê mượn của nhà nước/cá nhân/tư nhân 24 2 1 7 14
Nhà của tập thể 50 12 23 5 2 5 1 2
Hình thức sỡ hữu khác 60 38 19 1 2
Huyện Tu Mơ Rông Tổng số 6144 13 22 10 10 9 5 7 6061 1 3 5
Nhà riêng của hộ 6061 13 16 10 6 9 5 5995 1 3 5
Nhà thuê mượn của nhà nước/cá nhân/tư nhân
Nhà của tập thể 77 7 4 66
Hình thức sỡ hữu khác 7 7
Huyện Ia H' Drai Tổng số 2021 140 998 1 302 88 104 75 6 28 169 12 3 3 1 5 24 3 18 39 1 1
Nhà riêng của hộ 1896 137 955 1 297 86 103 68 6 27 123 12 2 2 1 5 20 3 17 29 1 1
Nhà thuê mượn của nhà nước/cá nhân/tư nhân 34 3 3 3 2 1 4 1 10 1 1 2 1
Nhà của tập thể 91 40 1 2 36 2 9
Hình thức sỡ hữu khác 1 1