Biểu 50.2
Tỷ lệ hộ dân tộc thiểu số có nhà ở phân theo loại nhà, dân tộc và đơn vị hành chính cấp huyện, thời điểm 1/4/2019 
Đơn vị: %
Số dân tộc thiểu số có nhà ở chia theo dân tộc Số dân tộc thiểu số có nhà ở chia theo dân tộc Số dân tộc thiểu số có nhà ở chia theo dân tộc Số dân tộc thiểu số có nhà ở chia theo dân tộc Số dân tộc thiểu số có nhà ở chia theo dân tộc Số dân tộc thiểu số có nhà ở chia theo dân tộc Số dân tộc thiểu số có nhà ở chia theo dân tộc Số dân tộc thiểu số có nhà ở chia theo dân tộc
Tổng số Tày Thái Hoa Khmer Mường Nùng Mông Dao Gia Rai Ngái Ê đê Ba Na Xơ Đăng Sán Chay Cơ Ho Chăm Sán Dìu Hrê Mnông Raglay Xtiêng Bru Vân Kiều Thổ Giáy Cơ Tu Gié Triêng Mạ Khơ mú Co Tà Ôi Chơ Ro Kháng Xinh Mun Hà Nhì Chu Ru Lào La Chí La Ha Phù Lá La Hủ Lự Lô Lô Chứt Mảng Pà Thẻn Cơ Lao Cống Bố Y Si La Pu Péo Brâu Ơ Đu Rơ Măm
TỈNH KON TUM
Thành phố Kon Tum Tổng số 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 0.0 100.0 100.0 100.0 0.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 0.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0
Nhà ở kiên cố và bán kiên cố 95.5 97.8 93.8 100.0 100.0 96.9 98.4 100.0 100.0 96.8 0.0 100.0 95.2 90.1 0.0 100.0 100.0 100.0 100.0 50.0 0.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 98.8 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0
Nhà ở thiếu kiên cố .6 2.2 3.1 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 .7 0.0 0.0 .5 .6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Nhà ở đơn sơ 3.9 0.0 3.1 0.0 0.0 1.0 1.6 0.0 0.0 2.5 0.0 0.0 4.3 9.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 50.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Huyện Đắk Glei Tổng số 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 0.0 100.0 100.0 0.0 100.0 100.0 100.0 100.0 0.0 0.0 100.0 100.0 100.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 100.0 100.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Nhà ở kiên cố và bán kiên cố 92.2 96.6 92.7 100.0 100.0 100.0 94.4 0.0 75.0 83.3 0.0 100.0 100.0 86.5 80.0 0.0 0.0 100.0 100.0 100.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 75.0 94.2 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Nhà ở thiếu kiên cố 2.6 1.7 4.9 0.0 0.0 0.0 2.8 0.0 12.5 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 20.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Nhà ở đơn sơ 5.2 1.7 2.4 0.0 0.0 0.0 2.8 0.0 12.5 16.7 0.0 0.0 0.0 9.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.0 3.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Huyện Ngọc Hồi Tổng số 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 0.0 100.0 100.0 0.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 0.0 100.0 100.0 0.0 0.0 100.0 0.0 100.0 100.0 100.0 100.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0
Nhà ở kiên cố và bán kiên cố 83.5 84.9 84.2 100.0 100.0 89.3 94.4 0.0 92.9 80.0 0.0 100.0 76.9 82.4 100.0 0.0 0.0 100.0 92.3 0.0 0.0 100.0 0.0 71.4 100.0 50.0 80.1 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 76.1 0.0 0.0
Nhà ở thiếu kiên cố 2.1 1.2 1.1 0.0 0.0 .8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14.3 0.0 0.0 4.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Nhà ở đơn sơ 14.4 13.8 14.6 0.0 0.0 9.9 5.6 0.0 7.1 20.0 0.0 0.0 23.1 16.1 0.0 0.0 0.0 0.0 7.7 0.0 0.0 0.0 0.0 14.3 0.0 50.0 15.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 23.9 0.0 0.0
Huyện Đắk Tô Tổng số 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.0 100.0 100.0 0.0 100.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0
Nhà ở kiên cố và bán kiên cố 81.9 85.5 91.5 100.0 100.0 91.6 89.8 50.0 100.0 75.0 100.0 100.0 76.4 82.5 100.0 0.0 0.0 100.0 83.3 0.0 100.0 100.0 0.0 88.9 0.0 0.0 92.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0
Nhà ở thiếu kiên cố 2.2 1.7 3.4 0.0 0.0 3.2 1.3 0.0 0.0 8.3 0.0 0.0 3.7 1.7 0.0 0.0 0.0 0.0 11.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Nhà ở đơn sơ 15.9 12.8 5.1 0.0 0.0 5.3 8.9 50.0 0.0 16.7 0.0 0.0 19.9 15.8 0.0 0.0 0.0 0.0 5.6 0.0 0.0 0.0 0.0 11.1 0.0 0.0 7.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Huyện Kon Plông Tổng số 100.0 100.0 100.0 100.0 0.0 100.0 100.0 0.0 100.0 100.0 0.0 100.0 100.0 100.0 100.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Nhà ở kiên cố và bán kiên cố 77.6 85.0 88.9 100.0 0.0 91.5 100.0 0.0 25.0 100.0 0.0 100.0 93.3 75.6 100.0 0.0 0.0 0.0 93.8 100.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Nhà ở thiếu kiên cố 8.7 0.0 0.0 0.0 0.0 4.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.3 9.5 0.0 0.0 0.0 0.0 3.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Nhà ở đơn sơ 13.7 15.0 11.1 0.0 0.0 4.3 0.0 0.0 75.0 0.0 0.0 0.0 3.3 14.9 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Huyện Kon Rẫy Tổng số 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 0.0 100.0 100.0 0.0 100.0 100.0 100.0 100.0 0.0 0.0 100.0 100.0 100.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0
Nhà ở kiên cố và bán kiên cố 86.5 91.9 95.7 100.0 100.0 94.2 100.0 0.0 100.0 91.7 0.0 100.0 86.1 85.9 100.0 0.0 0.0 66.7 85.6 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 84.6 0.0 0.0 87.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0
Nhà ở thiếu kiên cố 1.7 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.5 .9 0.0 0.0 0.0 33.3 1.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Nhà ở đơn sơ 11.9 8.1 4.3 0.0 0.0 4.3 0.0 0.0 0.0 8.3 0.0 0.0 11.4 13.1 0.0 0.0 0.0 0.0 13.2 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.4 0.0 0.0 8.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Huyện Đắk Hà Tổng số 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 0.0 100.0 100.0 0.0 100.0 100.0 100.0 100.0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.0 100.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0
Nhà ở kiên cố và bán kiên cố 83.5 96.9 83.4 100.0 100.0 92.2 94.4 0.0 100.0 90.9 0.0 100.0 75.7 84.9 100.0 0.0 0.0 100.0 90.0 0.0 100.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 77.5 0.0 0.0 100.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Nhà ở thiếu kiên cố 1.2 0.0 .4 0.0 0.0 1.3 1.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 .1 1.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Nhà ở đơn sơ 15.4 3.1 16.2 0.0 0.0 6.5 4.3 0.0 0.0 9.1 0.0 0.0 24.2 13.4 0.0 0.0 0.0 0.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 22.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0
Huyện Sa Thầy Tổng số 100.0 100.0 100.0 100.0 0.0 100.0 100.0 0.0 100.0 100.0 0.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 0.0 100.0 100.0 100.0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.0 0.0 100.0 0.0 100.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 100.0
Nhà ở kiên cố và bán kiên cố 86.9 91.5 78.2 100.0 0.0 80.0 84.2 0.0 77.4 89.4 0.0 80.0 92.9 78.0 100.0 100.0 0.0 94.7 100.0 100.0 0.0 0.0 28.6 68.8 0.0 0.0 85.0 0.0 100.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 88.9
Nhà ở thiếu kiên cố 2.3 0.0 4.6 0.0 0.0 4.1 10.5 0.0 19.4 2.0 0.0 0.0 .6 2.3 0.0 0.0 0.0 5.3 0.0 0.0 0.0 0.0 14.3 12.5 0.0 0.0 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.8
Nhà ở đơn sơ 10.8 8.5 17.2 0.0 0.0 15.9 5.3 0.0 3.2 8.6 0.0 20.0 6.5 19.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 57.1 18.8 0.0 0.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.3
Huyện Tu Mơ Rông Tổng số 100.0 100.0 100.0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.0 100.0 100.0 0.0 100.0 100.0 100.0 0.0 100.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Nhà ở kiên cố và bán kiên cố 53.1 86.7 70.0 0.0 0.0 57.1 66.7 0.0 33.3 80.0 0.0 100.0 77.8 52.8 0.0 0.0 0.0 0.0 66.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Nhà ở thiếu kiên cố 3.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Nhà ở đơn sơ 43.6 13.3 30.0 0.0 0.0 42.9 33.3 0.0 66.7 20.0 0.0 0.0 22.2 43.8 0.0 100.0 0.0 0.0 33.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Huyện Ia H' Drai Tổng số 100.0 100.0 100.0 0.0 100.0 100.0 100.0 0.0 100.0 100.0 0.0 100.0 100.0 100.0 100.0 0.0 0.0 100.0 100.0 100.0 0.0 100.0 0.0 100.0 100.0 100.0 100.0 0.0 100.0 100.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0
Nhà ở kiên cố và bán kiên cố 41.2 26.7 44.6 0.0 0.0 39.3 25.0 0.0 27.5 37.5 0.0 50.0 60.0 72.0 21.4 0.0 0.0 50.0 33.3 0.0 0.0 50.0 0.0 33.3 0.0 100.0 76.9 0.0 15.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Nhà ở thiếu kiên cố 3.5 3.7 4.2 0.0 0.0 1.9 1.3 0.0 6.3 3.1 0.0 0.0 6.7 2.4 7.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Nhà ở đơn sơ 55.3 69.6 51.2 0.0 100.0 58.8 73.8 0.0 66.3 59.4 0.0 50.0 33.3 25.6 71.4 0.0 0.0 50.0 66.7 100.0 0.0 50.0 0.0 66.7 100.0 0.0 23.1 0.0 84.4 100.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0